Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Gołańcz
ul. Dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz
powiat: wągrowiecki
tel. 672683312, tel. 672683322
drogownictwo@golancz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gołańcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 672683312, tel.
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty cząstkowe na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową
i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych. Zakres prac omówiony zostanie z wybranym
Wykonawcą.
Nadzór nad wykonaniem robót w terenie będą pełnić pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia dokumentów WZ, w celu
udokumentowania ilości emulsji zużytej do wykonania bieżącej konserwacji nawierzchni.
Bieżącą konserwację należy wykonać zgodnie z załączoną do zaproszenia Specyfikacją Techniczną.
Dokładny zakres prac konserwacyjnych określa Specyfikacja Techniczna będąca załącznikiem do
niniejszego zaproszenia.
Prace należy przeprowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Lp.Nr drogi gminnejMiejscowośćm?
1.207024PChojna798
2.206004PJeziorki27
3.206005PKrzyżanki550
4.206007PRybowo215
5.207036PMorakówko98
Łącznie: 1688 m?
*W tabeli przedstawiono ciągi jezdne których dotyczą remonty cząstkowe.

Dokument nr: DR.7226.41.2024.KP

Składanie ofert:
Rozdział 6.
1.
2.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, Ul. Dr
Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, Sekretariat, w terminie do dnia 10 lipca 2024 roku,
godz. 1000 lub w formie elektronicznej na adres: drogownictwo@golancz.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Miejsce realizacji zamówienia:
Miasto Gołańcz oraz podległe wsie wchodzące w skład 25 sołectw.
Rozdział 2.
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Wymagania:
1.2. Oferent winien podać cenę za 1m? wbudowanej emulsji i grysu.
Ceny jednostkowe winny zawierać wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania
robót oraz roboty przygotowawcze, porządkowe, oznakowanie robót zgodnie z instrukcją
o oznakowaniu robót drogowych.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i materiały na okres 12 miesięcy licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
1.3. Zaleca się dokonanie oględzin dróg przed sporządzeniem oferty.
1.4. Zamawiający zastrzega, że przewidywany zakres ilościowy robót może ulec zmianie.
Ostateczne rozliczenie robót nastąpi wg ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę.
Wartość robót wykonanych zostanie ustalona na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych
potwierdzonych protokołami odbioru oraz zaoferowanej ceny jednostkowej.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie

? pisemnej,
? drogą elektroniczną: drogownictwo@golancz.pl
2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie - każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział 4.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferty, należy składać (do wyboru):
a) osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
drogownictwo@golancz.pl
Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez
osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
Opakowanie i adresowanie oferty składanej osobiście lub pocztą.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
Adresat:
Miasto i Gmina Gołańcz
ul. Dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz
OFERTA
Remonty cząstkowe na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
znak postępowania: DR.7226.41.2024.KP
1. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej;
2)
w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
2. Forma dokumentów i oświadczeń:
1)
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub
kserokopii - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do
podpisania oferty.
2)
W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
i podpisane przez Wykonawcę.
3. Informacje pozostałe:
1)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
3)
Dopuszcza się następujące formy złożenia ofert:
a) w formie pisemnej,
b) w formie elektronicznej.
Rozdział 5.
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą odrzucone.
Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) za poszczególne rodzaje
świadczonych usług.
Ceny jednostkowe za poszczególne usługi wskazane w formularzu ofertowym są cenami
ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w
tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
Rozdział 7.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferent otrzyma za każdą pozycję wskazaną w ofercie punkt w zakresie od 0-100 obliczone według
poniższego wzoru:
Cena ofertowa - znaczenie 100%
KC ?
CN
? 100
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena za badaną pozycję oferty,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej za badaną pozycję oferty.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 1600 pkt.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Rozdział 8. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów poświadczających brak podstaw do wykluczenia
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości ;
b) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie
składane na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Rozdział 9 INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji;
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego ogłoszenia;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę;
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w
każdym momencie, bez podawania przyczyny;
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta jest
najkorzystniejsza;
7. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych;
8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;

Kontakt:
3.Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
- Karolina Piaskiewicz tel. 672683312. e-mail: drogownictwo@golancz.pl
- Bartosz Bielecki tel. 672683322 - Kierownik Referatu Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Zamówień Publicznych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.