Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa tynków wewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa tynków wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie
ul. Melchiora Wańkowicza 11
75-007 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. (94) 345 17 30 wew. 232 fax (94) 345 37 30
administracja@sp17koszalin.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 345 17 30
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł na podstawie wewnętrznego regulaminu obowiązującego w placówce
II. Opis przedmiotu zamówienia.
,, Naprawa tynków wewnętrznych w obiekcie Szkoty Podstawowej Nr 17 przy Ul. Melchiora Wańkowicza 11"
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego :
1) Przedmiar
3) Projekt umowy.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku przy Ul. Wańkowicza 11 wraz z przedstawicielem Zamawiającego.
Prace mogą być prowadzone w godz.ch od 7.00 do 15.00. ( po uzgodnieniach do 18.00).

CPV: 45410000-4, 45442100-8

Dokument nr: SP17.26.5.2024.JM

Składanie ofert:
VI. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem : ,, Naprawa tynków wewnętrznych w obiekcie
Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie"
należy złożyć w sekretariacie SP 17 pokój nr 55 budynek A (parter) lub przesłać elektronicznie na adres
e-mail: administracja@sp17koszalin.com.pl w terminie do 9.07.2024 r. do godz. 8.00 .

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: do 21.08. 2024 r.

Wymagania:
W ofercie należy podać cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z załączonym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Cena winna zawierać wszelkie koszty (również koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii), jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją danej części zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku ustawowej jej zmiany w czasie wykonania umowy o niniejsze zamówienie. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
IV. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) dokonają wizji lokalnej
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
7) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie roboty o podobnym charakterze na kwotę łączną 100 tyś. zł / referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byty wykonywane.
V. Wykonawca wraz z ofertą - wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 winien złożyć:
a) kosztorys ofertowy
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej -CEIDG) - w przypadku, jeśli prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej,
c) referencje wg pkt. 6.7.
UWAGA:
o postępowanie jest prowadzone w języku polskim, co oznacza, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z oferta sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,
o formularz oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się :
elektroniczny podpis kwalifikowany,
własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej,
o zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę,
o zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte,
o wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę,
o w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem,
o kosztorys ofertowy należy złożyć w oryginale .
VII. Termin związania ofertą 30 dni.
IX. Oferty złożone po terminie:
1) W przypadku gdy w postępowaniu wpłynie wyłącznie jedna oferta złożona po upływie terminu składania ofert ale przed upływem terminu ich otwarcia Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia tej oferty.
X. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie przewidzianego w postępowaniu
kryterium, a następnie zbada czy najwyżej oceniona oferta spełnia warunki opisane w zaproszeniu. Inne oferty nie będą badane w zakresie spełniania warunków.
W przypadku, gdy oferta, która uzyskała największą ilość punktów podlega odrzuceniu lub wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą uchyla się od podpisania umowy, zamawiający przystąpi do badania kolejnej oferty z najwyższą oceną punktową. Czynność ta może być prowadzona aż do skutku, czyli do wyłonienia oferty na podstawie, której zostanie podpisana umowa lub unieważnienia postępowania z powodu braku ofert spełniających wymagane warunki.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia,
2) cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
wszystkich złożonych ofert, a wezwany do wyjaśnienia wykonawca nie złożył wyjaśnień i/lub dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
XI. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający może:
1) zamknąć postępowanie bez wyboru oferty,
2) zwrócić się do wykonawców, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, do złożenia dodatkowych ofert, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (w przypadku niezłożenia oferty dodatkowej, wykonawca pozostaje związany ofertą pierwotną, oferta dodatkowa, która nie będzie korzystniejsza od pierwotnej zostanie odrzucona),
3) zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania oraz przesłana do Wykonawców drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja zawierać będzie zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz nazwę, adres i cenę oferty wybranego Wykonawcy.
XIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) -100%.
XIV. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Jerzy Macek-SP 17 75-445 Koszalin, ul. Melchiora Wańkowicza 11, blok A I piętro, pokój 60; tel. +48 94 3451730 wew. 232 , e-mail: administracja@sp17koszalin.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.