Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemu sygnalizacji pożarowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemu sygnalizacji pożarowej

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. (56) 654 70 68 / Fax (56) 652 96 19
kujawsko-pomorska@kujawsko-pomorska.ohp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (56) 654 70 68
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) dla budynku internatu OSiW w Grudziądzu Ul. Parkowa 18, wraz z przedmiarami, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Opis przedmiotu Zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych (SSP) dla budynku internatu OSiW w Grudziądzu Ul. Parkowa 18 wraz z przedmiarami, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres prac obejmuje: wykonanie części opisowej i graficznej, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wszystkie dokumenty zostaną wykonane w 3 egz. w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej (pendrive).
Opis pomieszczeń w budynku internatu OSiW w Grudziądzu , Ul. Parkowa 18
W budynku internatu na II i III kondygnacji budynku mieści się internat OSiW. Miejsc noclegowych 51, łazienki, dyżurki, pomieszczenia biurowe. Na I kondygnacji budynku mieści się MCK, warsztat fryzjerski, warsztat elektryczny, pomieszczenia biurowe. W kondygnacji podziemnej mieści się pralnia, suszarnia, siłownia, węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe.
W 2003 r. sporządzona została ,,Ekspertyza bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla remontu i adaptacji budynku internatu Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu Ul. Parkowa 18"
Ekspertyza stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szkice sytuacyjne stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zdjęcia stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Zgodnie z zapisami Ekspertyzy, dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych na I i II piętrze są przekroczone odpowiednio o 30 % i 100 %. Szerokość korytarzy i klatki schodowej zachowane.
We wnioskach zawarty został obowiązek wykonania automatycznego oddymiania korytarzy poprzez okna zlokalizowane w ich szczytach. Urządzenia oddymiające w postaci okna o powierzchni oddymiania 2,25 m2, sterowane będą czujkami dymowymi umieszczonymi w korytarzach.
Po przeprowadzonej kontroli zamontowanego prawdopodobnie w 2003 r. systemu, zostały zgłoszone uwagi do użytych materiałów, w tym:
- użycie dodatkowego niecertyfikowanego zasilacza buforowego do sterowania pracą siłowników
- zastosowanie przewodów pomiędzy centralką a czujkami i siłownikami przewodów, które nie są przewodami stosowanymi w systemach pożarowych
- sygnalizator akustyczny nie posiada stosownego certyfikatu
- zbyt mała ilość zamontowanych czujek
- okna oddymiające (szczelina, która tworzy się po ich otwarciu jest zbyt mała) nie spełniają swojej roli i są niewystarczające do oddymienia klatki schodowej i korytarzy.
Projekt musi zakładać podłączenie systemu sygnalizacji pożaru do systemu monitoringu obsługiwanego przez firmę zewnętrzną.
Według sporządzonej ekspertyzy budynek został podzielony na kategorie zagrożenia dla ludzi ZL III i i II, piętra budynków zakwalifikowane zostały do grupy ZL V. Piwnica w części technicznej zakwalifikowana jest do PM .
W budynku nie funkcjonuje już szwalnia. W jej miejsce jest warsztat fryzjerski oraz elektryczny. Obecnie funkcjonujący System Sygnalizacji Pożaru jest zamontowany na I i II piętrze budynku internatu w części mieszkalnej.
W przypadku konieczności zamontowania Systemu Sygnalizacji Pożaru w innych pomieszczeniach w budynku internatu, projekt musi to uwzględniać.
Projekt remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu musi zawierać takie rozwiązania aby po przeprowadzonych pracach budynek spełniał wymagania pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3. Projekt obejmować będzie część opisową i graficzną ze wskazaniem rodzaju czujek zamontowanych w poszczególnych pomieszczeniach (czujki dostosowane do pomieszczeń). Należy umieścić informację jakiego typu prace remontowe w budynkach po zamontowaniu systemu mogą powodować załączanie się systemu, ilość przeglądów które konieczne są do wykonania w ciągu roku kalendarzowego i co ile miesięcy.
2.4.Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji dobrej jakości 12 miesięcy.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC.
2.6. Wzór umowy - załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
2.7. Oświadczenie gwarancyjne - załącznik nr 9 do zapytania ofertowego

Dokument nr: KPWK.APM.273.15.2024

Otwarcie ofert: d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego i będzie miało charakter jawny.

Składanie ofert:
b. Miejscem składania ofert jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń). Ofertę można także przesłać na numer faxu (056) 652 96 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego kujawsko-pomorska@kujawsko-pomorska.ohp.pl
c. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10. 07.2024 r. godz. 12.00. Pod uwagę brana jest data i godz. wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
W przedziale czasowym od 15.07.2024 r. -16.09.2024 r.

Wymagania:
4.lstotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
b. posiadania ubezpieczenia OC, obejmujące wykonywanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Wykonawca składa kopię polisy ubezpieczeniowej.
c. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi udokumentować realizację co najmniej 1 pracy projektowej systemu sygnalizacji pożaru, obejmującej zakresem niniejsze zapytanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości co najmniej 18 000,00 zł brutto.
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Wykonawca załączy dowody z których wprost wynika, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, d. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.
b. Kopię polisy OC prace projektowe będące przedmiotem zapytania ofertowego potwierdzonej
c. Załącznik nr 5 - wykaz wykonania co najmniej 1 pracy projektowej obejmującej zakresem niniejsze zapytanie o wartości co najmniej 18 000,00 zł brutto, wraz z dowodami (referencje, protokoły odbioru robót), że prace projektowe zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
d. Kopię uprawnień do wykonywania projektów, obejmujących projektowanie systemów sygnalizacji pożarów.
e. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: 31kupo.bip.gov.pl w zakładce <Zapytania ofertowe> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.
11. Informacja dotycząca RODO
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kak
tel./fax: 56-6547068 wew.230
E-mail m.kak@kujawsko-pomorska.ohp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.