Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usuwanie graffiti wraz z zanieczyszczeniami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usuwanie graffiti wraz z zanieczyszczeniami

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 512 109 581, tel. +48 22 277 42 00
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 512 109 581
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace porządkowe we wskazanych lokalizacjach m.st. Warszawy polegające na usuwaniu graffiti wraz z zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury i nawierzchni oraz położenia nietrwałej powłoki antygraffiti na terenach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Zakładana szacunkowa liczba powierzchni do czyszczenia w okresie trwania umowy wynosi ok. 3000m2. Zakładana szacunkowa liczba powierzchni powłoki antygraffiti w okresie trwania umowy wynosi ok. 500m2. Zakładana szacunkowa liczba powierzchni do specjalistycznego czyszczenia w okresie trwania umowy wynosi ok. 500m2.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Dokument nr: 180/WZP/2024

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl / dw a.borkowski@zzw.waw.pl
w terminie do 09 lipca 2024 do godz. 12:00 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamówienie będzie realizowanie od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2024 r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r,, póz. 1710 z późn. zm.), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku
do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art, 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą referencji za wykonanie minimum 2 prac polegających na usuwaniu graffiti o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 w ciągu ostatnich 2 lat.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- referencje
- formularz ofertowy
MAKSYMALNY wymagany przez Zamawiającego termin przystąpienia do realizacji zlecenia wynosi 72 godziny. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany termin przystąpienia do realizacji zlecenia lub nie podanie (wpisanie) terminu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Maksymalna łącznia liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych według poniższego wzoru:
W=C+A+P+T
gdzie:
W - wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium ,,cena za m2 czyszczenia graffiti", wyliczona według wzoru z pkt. 2)
A - liczba punktów w kryterium ,,cena za m2 powłoki graffiti", wyliczona według wzoru z pkt. 2)
P - liczba punktów w kryterium ,,cena za m2 specjalistycznego czyszczenia graffiti", wyliczona według wzoru z pkt. 2)
T - liczba punktów w kryterium ,,termin przystąpienia do realizacji zlecenia", według deklaracji.
5) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. póz. 902).
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
11. Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Artur Borkowski, email: a.borkowski@zzw.waw.pl telefon: 512 109 581

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.