Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie naprawy dróg o nawierzchni gruntowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie naprawy dróg o nawierzchni gruntowej

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel.: 77 409 21 00
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 77 409 21 00
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Poprawę nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych w trakcie deszczy nawalnych na terenie Gminy Głuchołazy

(opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw)

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi*

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy dróg o nawierzchni gruntowej, zniszczonych w trakcie deszczy nawalnych występujących na terenie Gminy Głuchołazy

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zakup kruszywa przez Wykonawcę
Transport kruszywa na drogi gminne o nawierzchni gruntowej, uszkodzonych po deszczach nawalnych
Mechaniczne równanie i profilowanie dróg wskazanych przez Zamawiającego
Mechaniczna naprawa poprzez wbudowanie 630 ton tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm
Wykaz dróg przewidzianych do poprawy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej* i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia* w terminie do dnia 08.07.2024r.,

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2024r. .

Wymagania:
Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Warunki gwarancji: 3 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:
wynagrodzenie ryczałtowe
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia po uprzednim przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
wzór umowy

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email iod@glucholazy.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na tej podstawie przetwarzane są dane przetwarzane przez Pana /Panią dobrowolnie celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

9.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.