Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o
Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
184141255
marcin.mordarski@swns.pl
https://swns.logintrade.net/zapytania_email,170055,da9f3e7e9980b49668585efb69e22936.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: 184141255
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych obiektów Spółki ,,Sądeckie Wodociągi" z o.o. w 2024 r
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych obiektów będących w użytkowaniu Spółki ,,Sądeckie Wodociągi", zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778), w zakresie zgodnym z zestawieniem tabelarycznym obiektów podlegających kontroli (załącznik nr 1).
CPV: 71356100-9 usługi kontroli technicznej
1.Zakres kontroli:
1.1. Przedmiotowa kontrola obejmuje komplet instalacji gazowych (w tym instalacji i urządzeń gazów technicznych) dla obiektów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym (załącznik nr 1) z uwzględnieniem faktycznych ilości urządzeń i instalacji podlegających kontroli.
1.2. Zakres przeglądu instalacji gazowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane powinien obejmować sprawdzenie, w szczególności:
a) wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej - Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentami i zaleceniami sporządzonymi w wyniku poprzedniej kontroli,
b) stanu technicznego instalacji gazowej, w tym wpływu korozji, kontrolę szczelności instalacji, w tym przewodów, urządzeń i aparatów gazowych oraz instalacji w poszczególnych pomieszczeniach, szczelności oraz prawidłowości usytuowania urządzeń, aparatów gazowych, podłączenia kurków oraz zaworów, przejść przewodów przez ściany budynków,
c) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń,
d) występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
1.3. Informacje dodatkowe dotyczące obiektów podlegających kontroli:
a) Obiekty na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu - komplet instalacji, a w szczególności;Budynek odwadniania osadów- instalacja biogazu, kocioł grzewczy; budynek maszynowni i agregatów - instalacja biogazu kogenerator + kocioł grzewczy, zbiornik biogazu od zbiornika biogazu do urządzeń, pochodnia gazowa; budynek na kogenerator wraz z infrastrukturą techniczną - instalacja biogazu.
b) Obiekty na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Świniarsku - komplet instalacji, a w szczególności instalacja gazowa w budynku socjalno-usługowym (urządzenia gazowe - kuchenka gazowa- 4 palnikowa, propan - butan);
c) Obiekty na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu - komplet instalacji, a w szczególności instalacja gazowa w budynku techniczno - socjalnym (urządzenia gazowe - kuchenki gazowe szt. 2);
d) Blok mieszkalny w Świniarsku z 9 lokalami mieszkalnymi - komplet instalacji, a w szczególności urządzenia gazowe - kuchenki gazowe szt.5, kotłownia w bloku - 2 kotły na gaz płynny DE DIETRICH, zewnętrzna instalacja gazowa;
e) Baza Spółki Ul. W. Pola 22 kotłownia - komplet instalacji, a w szczególności urządzenia gazowe- 3 kotły kondensacyjne Wolf CGB, instalacja gazowa; od gazomierza do urządzeń;
f) Laboratorium Wody i Ścieków, Baza Spółki - komplet instalacji, a w szczególności palniki gazowe - szt. 3.
2. Wytyczne dotyczące wykonania i organizacji czynności kontrolnych:
2.1. Realizacja zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz normami branżowymi.
2.2. Czas wykonywania przeglądu należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą obiektu (zarządcy obiektów oraz dane kontaktowe wymienieni są w tabeli stanowiącej załącznik nr 1). Sprawy organizacyjne związane z powiadamianiem najemców lokali w celu dokonania oględzin, spoczywają na Wykonawcy. O kontroli i jej terminie należy powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w budynkach i lokalach mieszkalnych.
2.3. Sporządzanie z należytą starannością protokołów kontroli.
2.4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za prawidłowość przeprowadzonych kontroli, ustalenia faktyczne poczynione podczas wykonywania kontroli, ocenę stanu technicznego kontrolowanych budynków lub budowli. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.
2.5. Prace należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż..
2.6. Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanych urządzeń - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania - świadectwo legalizacji dołączyć do przeprowadzonych badań.
2.7. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego lub nieszczelności instalacji bądź urządzenia gazowego należy natychmiast odciąć i zabezpieczyć dopływ gazu w obrębie stwierdzonych wycieków, bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz sporządzić i przekazać stosowny protokół.
3. Wymagania w zakresie dokumentacji pokontrolnej:
3.1. Z przeprowadzonego przeglądu należy każdorazowo sporządzić protokół, który musi zawierać:
a) dane identyfikacyjne budynku (lokalu),
b) potwierdzenie, że przedmiotowy przegląd instalacji gazowych został wykonany zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
c) opis stanu technicznego instalacji gazowych, ze wskazaniem zagrożeń oraz wniosków co do sposobu ich usunięcia, rozmiarem zużycia lub uszkodzenia elementów,
d) zalecenia pokontrolne, w tym zakres robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
e) protokoły muszą posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę oraz Zarządcy obiektu.
3.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły w postaci papierowej (po 2 egz., oryginały dla każdego z obiektów budowlanych, a w przypadku obiektów posiadających więcej niż jeden lokal - odrębny protokół dla każdego z lokali), oraz w wersji elektronicznej (zbiór plików *pdf na płycie CD).
4. Warunki udziału w postępowaniu, w tym wymagania kwalifikacyjne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
4.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności kontrolnych - do przekazanego protokołu z kontroli należy dołączyć dokument (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) stwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji, tj. świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych zgodnie z wymogami art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane.
4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4.3. Spełniają warunki Zamawiającego wskazane w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.
5. Pozostałe istotne postanowienia:
5.1. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zmówienia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek uzyskania na swoją odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i zakresu kontroli (kontakt z Zarządcą obiektu, wizja terenowa po uzgodnieniu). Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa (w tym koszty dojazdu, wizji lokalnej, etc.)Cena końcowa ma zawierać wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza roszczeń z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów lub innych czynników mogących mieć wpływ na cenę.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
5.4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 26 lipca 2024 r. (przeglądy instalacji należy wykonać do dnia 23 lipca 2023 r.)
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych obiektów Spółki ,,Sądeckie Wodociągi" z o.o. w 2024 r. 71700000-5 1 usługa

Dokument nr: Z568/12433

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swns.logintrade.net/zapytania_email,170055,da9f3e7e9980b49668585efb69e22936.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-07-10 09:00 Termin zadawania pytań: 2024-07-10 09:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swns.logintrade.net/zapytania_email,170055,da9f3e7e9980b49668585efb69e22936.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: minimum 21 dni
Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Oświadczam(y), że posiadam(y) doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zlecenia na należytym poziomie oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych zgodnie z wymogami art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.
Termin realizacji zlecenia: nie później niż do dnia 26 lipca 2024 r. (przeglądy instalacji należy wykonać do dnia 23 lipca 2023 r.)

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Marcin Mordarski
tel: 184141255
e-mail: marcin.mordarski@swns.pl
Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych obiektów Spółki ,,Sądeckie Wodociągi" z o.o. w 2024 r.Osoba kontaktowa:
Marcin Mordarski
tel: 184141255
e-mail: marcin.mordarski@swns.pl
.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.