Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa AKPIA

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa AKPIA

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
jaroslaw.stasiak@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1579092,cf8ed6fbef86862fa59bb78135b17bd7.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NLP-SJ.2110.6.2024, DOSTAWA AKPIA
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili udzielenia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
b) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,
e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
f) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
g) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
h) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
i) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę;
j) otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4) Przesłanka wykluczenia Wykonawcy określona w pkt 1) ppkt. a) nie będzie mieć zastosowania, gdy Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub podjęte przez Wykonawcę środki w celu naprawienia szkody okażą się wystarczające do wykazania jego rzetelności.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SWZ,
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
e) Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
f) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
h) została złożona po terminie składania ofert,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
a) jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski Wykonawców o dopuszczenie do aukcji albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch Wykonawców,
c) jeżeli Cena Najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie Zamówienia,
d) w przypadku uruchomienia postępowania na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jeżeli ostateczna wartość najkorzystniejszej oferty jest równa lub przekracza kwotę 200.000 zł netto,
e) w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
f) Jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
g) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania,
h) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
2) W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
1) Po rozpatrzeniu ważnych ofert, jeżeli przedmiot Zamówienia i uwarunkowania biznesowe na to pozwalają, Zamawiający może przeprowadzić/przeprowadza Postępowanie uzupełniające w jednej z nw. form:
- aukcji elektronicznej,
- negocjacji bezpośrednich.
2) Do Postępowania Uzupełniającego Zamawiający kwalifikuje nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli ważne, Najkorzystniejsze oferty (najwyżej ocenione oferty w świetle postawionych kryteriów).
3) Przystępując do Postępowania Uzupełniającego, Zamawiający zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do Postępowania Uzupełniającego, informując Wykonawców o formie prowadzenia Postępowania Uzupełniającego oraz zasadach uczestnictwa i prowadzenia Postępowania Uzupełniającego.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH DLA KONTRAHENTA ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODPROGOWEGO(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy):
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice na rzecz, której świadczy Pan/Pani usługi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email:ewsa.iod@enea.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji postępowania przetargowego (art.6 ust.1 lit. c), lit. f) RODO);
b) nawiązywania kontaktów handlowych (art.6 ust.1 lit. f) RODO).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.
4. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art.15 RODO,
b) ich sprostowania - w granicach art.16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art.17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art.18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art.20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO - w granicach art.21 RODO.
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres:ewsa.iod@enea.pl
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam
Jarosław Stasiak
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 614 10 82, 887 467 158
email: jaroslaw.stasiak@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KRAŃCÓWKA SCHMERSAL MS 015-11Y-M20 4 szt. 565-030-235-0
2. KOMPLET PRZEWODÓW LSW-6M 4 szt. 587-411-191-0

Dokument nr: Z427/199930 , NLP-SJ.2110.6.2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1579092,cf8ed6fbef86862fa59bb78135b17bd7.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 07- 2024 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 07- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
08- 07- 2024 08: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1579092,cf8ed6fbef86862fa59bb78135b17bd7.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice.
tel. +48 71787-35-34, 71787-37-27, 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania:
Jarosław Stasiak, tel. 48 614 10 82, 887 467 158, e-mail:jaroslaw.stasiak@enea.pl
W sprawach technicznych:
Bartosz Kotlarek, tel.,48 614 19 97, 723 100 538, e-mail: bartosz.kotlarek@enea.pl
KRYTERIA
2. Pożądany termin dostawy:
Poz. 1, do 31.07.2024 r., lub do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia.
Poz. 2, do 30.08.2024 r.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
3.2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.4. Nie dopuszcza się zamienników.
3.5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć wraz z ofertą Oświadczenia zawarte
w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne,
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adresfaktury.kozienice@enea.pl
w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury) ze skrytki pocztowej .................................................... Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
1. Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr ........... z dnia ................. złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.
6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
8. Wykonawca udzieli ......miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
10. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.
11. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z ..............................
12. Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jarosław Stasiak
tel:
e-mail: jaroslaw.stasiak@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.