Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont łazienki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont łazienki

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
Telefon: 32 260 86 52
przetargi@mzbm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 260 86 5
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
1. Nazwa zadania:
Remont łazienki w gminnym lokalu mieszkalnym przy Ul. 3 Maja 12/2 w Dąbrowie Górniczej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac niezbędnych do wykonania został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania cenowego.
Wymagany okres gwarancji: minimum 3 lata,
UWAGA
Łazienka będąca przedmiotem remontu jest jednym z pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego obecnie zamieszkiwanego przez rodzinę.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: przetargi@mzbm.com.pl w terminie do dnia 2024-07-10

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami jak niżej: Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena 100%
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Sposób punktacji w ramach kryteriów: Kryterium Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cena brutto ( z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia - według następującego wzoru
najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100
cena zaoferowana w badanej ofercie
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
5. Rozliczenie:
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury nastąpi do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie MZBM.
6. Opis przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk Formularza Ofertowego. Do oferty należy załączyć:
a} kosztorys ofertowy sporządzony ściśle wg przedmiaru robót,
b) aktualny wydruk CEIDG lub KRS,
c) oświadczenie (wg. załączonego wzoru),
d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez Wykonawcę,
Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,, zamówienia publiczne poza ustawą PZP".
0 terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie.

Uwagi:
10. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej (41-303), ul. Tysiąclecia 20 (zwany dalej ,,MZBM").
- Inspektorem ochrony danych osobowych w MZBM jest Pan Przemysław Solecki, kontakt: adres pocztowy MZBM i/lub e-mail iod@#mzbm.com.pl
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zadań MZBM Dąbrowa Górnicza związanych z zamówieniem publicznym oraz wewnętrznych regulacji (Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej).
- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019.1429 tj. z dnia 2019.07.31).
- Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie wszystkim na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.