Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów metalowych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów metalowych aktowych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
47/725-60-64, 47/725-60-65.
zamowienia@zer.mswia.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 47/725-60-64, 47/725
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów metalowych aktowych z podziałem na 3 części
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem
i ustawieniem regałów metalowych aktowych z podziałem na 3 części:
Część 1 - dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów
metalowych aktowych do pomieszczeń Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie użytkowanych
przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Cześć 2 - dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów
metalowych aktowych pomieszczenia Zespołu terenowego w Kielcach Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Cześć 3 - dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów
metalowych aktowych pomieszczenia Zespołu terenowego w Częstochowie Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
zwanych dalej ,,regałami" lub ,,asortymentem" do Zamawiającego, o parametrach i na warunkach
określonych w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiących Załącznik nr 1a, 1b
oraz 1c do Zapytania ofertowego.
3.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
stanowiący Załącznik nr 1a, 1b oraz1c do Zapytania ofertowego.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć regały fabrycznie nowe, należytej jakości,
wyprodukowane nie wcześniej niż w I kwartale 2024 roku, niepochodzące z odzysku,
niepochodzące z projektów realizowanych u innych klientów, wcześniej nieużytkowane,
niepochodzące z ekspozycji w punktach sprzedaży, posiadające odpowiednie certyfikaty jakości
i spełniające wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (określone w Polskiej
Normie PN-ISO 11799 oraz PN-88/M-78321 lub równoważnej) wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Za ewentualne roszczenia osób trzecich
dotyczące przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
na pojedynczą część, jak i na kilka części lub na całość przedmiotu zamówienia.
3.5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym wymagania i warunki realizacji
zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

CPV: 39131100-0

Dokument nr: ZER-ZAK-8/2024

Składanie ofert:
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
10.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej e-mail:
zamowienia@zer.mswia.gov.pl. Dokumenty w ofercie powinny być wypełnione, podpisane
i wysłane w formie skanu lub podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych .pdf, pod rygorem nieważności, na adres
e-mail podany powyżej.
* spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422).
10.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 10.07.2024 r. o godz. 09:00.
410.3. Dla ofert przesłanych pocztą elektroniczną liczy się data i godz. dostarczenia oferty pod
wskazany adres e-mail.
10.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Ofertę (plik) należy oznaczyć określeniem ,,Zmiana" i przesłać na podany w pkt
10.1. Zapytania ofertowego adres poczty elektronicznej e-mail wraz ze stosownym
oświadczeniem o wycofaniu poprzedniej oferty, podpisanym przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
10.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 tygodni dla Części 1 lub/i
Części 2 lub/i Części 3* od dnia przesłania przez Zamawiającego Zamówienia, stanowiącego
Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy, jednak nie później niż do 31 października 2024 r., przy czym
termin realizacji obejmuje również procedurę odbioru regałów.
24.2. Wykonawca na swój koszt, dostarczy, wniesie, zamontuje i ustawi regały w pomieszczeniach
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ),
stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b, 1c do Zapytania ofertowego.
4.3. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór
umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI
Szczegółowe informacje dotyczące warunków finansowania i płatności zostały opisane
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
6.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
6.1. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2a lub/i 2b lub/i 2c do Zapytania ofertowego,
należy podać cenę netto (bez podatku VAT), do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę
podatku VAT obliczoną według właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto
(z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia.
6.2. Wykonawca podaje ceny jednostkowe za realizację przedmiotu zamówienia w Tabeli nr 1
Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2a lub/i 2b lub/i 2c.
6.3. Ceny netto i brutto podane w ofercie, w tym ceny jednostkowe, obejmują wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty: transportu do lokalizacji wskazanej
przez Zamawiającego, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, wniesienia i montażu regałów
w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, kosztów ubezpieczenia na czas
transportu, koszty gwarancji, rękojmi oraz ewentualne opłaty celne, podatki i inne koszty mające
wpływ na wartość wynagrodzenia i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie realizacji Umowy.
6.4. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN). Wykonawca zobowiązany jest
podać wszystkie ceny, w tym ceny w Tabeli nr 1 Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2a
lub/i 2b lub/i 2c, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6.5. Wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
6.6. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) w stosunku, do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) którzy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
507),
c) którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który należycie wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający przez zwrot ,,odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia"
rozumie dostawę wraz z montażem regałów.
7.2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy składają
wypełniony wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, który stanowi Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawa ta została
wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
7.4. Wykonawca winien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
8.
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. OPIS
SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA
OFERTY
ORAZ
DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
9.1. Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty - sporządzony zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2a lub/i 2b lub/i 2c do
Zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) dokument stwierdzający prawo osoby/osób podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko
wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej - pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
4) wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, który stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania
ofertowego wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawa ta została wykonana
lub jest wykonywana należycie;
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2024 r. poz. 507), który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
9.2. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożone
dokumenty będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z pkt 16.1. lit. k, wezwie Wykonawcę do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
9.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez
tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch
lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest
uczestnikiem wspólnej oferty.
11. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
11.1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt 10.2.
Zapytania ofertowego.
11.2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Znaczenie procentowe
Nr
Nazwa kryterium
kryterium*
1Oferowana Cena (C)60%
2Gwarancja (G)40%
* 1% = 1 pkt
11.3. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w następujący sposób:
11.3.1. w kryterium nr 1 ,,Oferowana cena (C)" poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej
do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje
60 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:
Wartość punktowa ceny: C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
Cn - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb - cena brutto oferty badanej,
przy uwzględnieniu powyższego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie
60 pkt.
11.3.2. w kryterium nr 2 ,,Gwarancja (G)" poprzez porównanie okresu gwarancji oferty badanej
do najdłuższego okresu gwarancji ze wszystkich ważnych ofert, przy czym minimalny okres
gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca, nie może być mniejszy niż 24 miesiące.
Oferta z najdłuższą gwarancją otrzymuje 40,00 pkt, pozostałe oferty są punktowane według
wzoru:
Wartość punktowa gwarancji: G = (Gb : Gn) x 40
gdzie:
Gn - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Gb - okres gwarancji badanej,
przy uwzględnieniu powyższego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie
40,00 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji
krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona.
11.3.3. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 100,00 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako
suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S=C+G
gdzie:
S - wartość punktowa oferty
511.4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w pkt 11.2. Zapytania ofertowego oraz mając na uwadze dostępność środków finansowych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną
na zasadach określonych w pkt 11.3.3. Zapytania ofertowego.
11.5. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób,
że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
11.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
12. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub
Podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
Podwykonawcy(om), Wykonawca wskazał w Formularzu oferty - oświadczeniu, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy(om) oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy)
Podwykonawcy(ów).
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 08.08.2024 r.
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. UMOWA
14.1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego.
14.2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do:
a)
wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników;
b)
wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w odpowiedzi na pytania Wykonawców,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
c)
zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert w formie
pisemnej wraz z publikacją na stronie http://www.gov.pl/web/zermswia, a po jego upływie
wprowadzenia nieistotnych zmian do treści Zapytania ofertowego niemających wpływu
na wynik postępowania, za zgodą Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą dokonywane w
formie pisemnej;
d)
unieważnienia postępowania w całości w każdym czasie;
e)
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
f)
w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ważnych ofert;
g)
żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie
postępowania;
h)
nieudzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie spełnia wymagań określonych
w Zapytaniu ofertowym;
6odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu
ofertowym;
j)
poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych
omyłek polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej
omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca
nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania
zawiadomienia o poprawieniu;
k)
wezwania Wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym dokumentów, o których mowa w pkt 9 Zapytania ofertowego, jeżeli dokumenty
te są niekompletne, zawierają błędy;
l)
wezwania Wykonawców, w terminie określonym przez Zamawiającego, do złożenia ofert
dodatkowych, w przypadku gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie.
16.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
wyboru oferty i przekazania informacji o wyborze oferty, które nie stanowią przyjęcia oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają zobowiązania do zawarcia umowy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
b)
niezwłocznego zawiadomienia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o zamknięciu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert lub unieważnieniu
postępowania w całości;
c)
zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
17. KLAUZULA INFORMACYJNA
17.1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych obowiązany jest do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119/1
z późn. zm.), dalej ,,RODO", względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
? Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
? Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
? pełnomocnika Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
? członka organu zarządzającego Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
? osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
17.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
? w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail:
iod@zer.mswia.gov.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem nr ZER-ZAK-8/2024 na dostawę wraz z rozładunkiem,
wniesieniem, montażem i ustawieniem regałów metalowych aktowych z podziałem na 3
części;
7? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
17.3. Zamawiający informuje, że:
? w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
(związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku udostępniania postępowania już
zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. l RODO (ograniczenia przetwarzania
danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Pytania w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres
e-mail: zamowienia@zer.mswia.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.