Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa stalowych mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego wraz z montażem

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa stalowych mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
ul. Śląska 54 lokal LU1-LU2
70-430 Szczecin
powiat: Szczecin
91 829 85 55, 91 829 48 35
j.golebiowski@zespolzlobkow.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: 91 829 85 55, 91 829
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA STALOWYCH MEBLI KUCHENNYCH ORAZ SPRZĘTU KUCHENNEGO WRAZ Z MONTAŻEM DO KLUBU DZIECIĘCEGO PRZY UL. CHODKIEWICZA 1 LOKAL U1 W SZCZECINIE W RAMACH >>PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029<<"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stalowych mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego
wraz z montażem (dalej: ,,artykuły") wskazanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr
1a do niniejszego zapytania ofertowego na warunkach oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w kalkulacji cenowej oraz w projekcie
Strona 1 z 6umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.Zdjęcia zamieszczone w załączniku nr 1a są jedynie przykładowe i mają charakter poglądowy.
4.Oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.

Dokument nr: ZŻM/11/2024/ZAP, ZŻM.26.18.1.2024.JG

Składanie ofert:
Zasady dotyczące składania, otwarcia oraz oceny ofert.
1.
Oferty należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy:
lub
j.golebiowski@zespolzlobkow.szczecin.pl
doręczyć

do
sekretariatu
(za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ) na adres: Gmina Miasto Szczecin Zespół
Żłobków Miejskich w Szczecinie, Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin (sekretariat) do dnia
08.07.2024 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
VIII.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
4)godziny pracy pełnomocnika Zamawiającego: 7:00 - 15.00 (dni pracujące, od poniedziałku do
piątku).
W związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia do 130 000 złotych
5.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy od
daty odbioru ostatecznego.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
III. Podstawy wykluczenia z postępowania:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej
,,ustawą", tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia braku wykluczenia z powodów, o których mowa w pkt 1
składa oświadczenie według wzoru na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2IV.
Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z
najniższą ceną.
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena" (C):
Cena najniższa
C = --------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
Cena oferty ocenianej
V.
Sposób obliczenia ceny oferty.
1.
Podstawą do obliczenia ceny jest szacunkowy zakres dostawy podany w kalkulacji cenowej
stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.
2.
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty montażu lub instalacji mebli, sprzętów lub
innych artykułów. Cena musi ponadto uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową
i terminową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentach zamówienia,
gotowość do konsultacji, koszty osobowe, pracowników, materiałów niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne zadania i
zobowiązania wynikającej z niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączonych do niego
załączników (w szczególności projektu umowy).
3.
W kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego należy podać ,,ceny
jednostkowe brutto (PLN)" dla danej pozycji.
4.
Następnie należy pomnożyć ,,cenę jednostkową brutto (PLN)" danej pozycji przez wskazaną w
kalkulacji ,,ilość" i otrzymaną kwotę wpisać w kolumnie ,,razem wartość brutto (PLN)".
5.
Następnie należy zsumować wszystkie pozycje z kolumny ,,razem wartość brutto (PLN)" i
otrzymaną kwotę wpisać do kolumny ,,łączna wartość brutto". Tak otrzymaną kwotę należy
przenieść do pkt 1 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6.
Wszystkie ceny w kalkulacji cenowej i formularzu oferty należy podawać do dwóch miejsc po
przecinku.
7.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
8.Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
3VI.
Forma oferty.
1.Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
2.Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
3.
Oferta oraz pozostałe dokumenty muszą być sporządzona czytelnie, w języku polskim. Jeżeli
któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
VII.
5.Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.
W przypadku oferty składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zaleca się
przesłanie dokumentów w formacie PDF podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub przesłanie podpisanego
skanu oferty (podpisanego odręcznie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę.
3.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
4.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.
5.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym
(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.
Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę, tj. w
szczególności niższą od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
42) oferowany produkt nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX.
Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
1.
Oferta musi być przygotowana według załączonego wzoru formularza oferty (załącznik nr 1)
oraz musi zawierać następujące elementy:
1) pełne dane identyfikacyjne wykonawca (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/CEiDG),
2) datę przygotowania i termin ważności oferty,
3) dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
4) podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
5) wypełnioną kalkulację cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania
ofertowego.
2.
W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oferty wykonawcy oraz pozostałych dokumentów.
X.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1)zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy;
2)unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty bez podania przyczyny,
3)
XI.
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zawarcie umowy. Projektowane postanowienia umowy.
1.
Zamawiający
zawrze
umowę
z
wykonawcą,
którego
oferta
została
uznana
jako
najkorzystniejsza, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą
spośród
pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
XII.
Osoba do kontaktu:
Jakub Gołębiowski, kontakt: email: j.golebiowski@zespolzlobkow.szczecin.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.