Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa oznakowania szlaków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa oznakowania szlaków

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 278-02-12, tel. kom. 661 270 995
agata.antonowicz@warszawa.rdos.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 278-02-12, t
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa oznakowania:
1) szlaków pieszych i pieszo-rowerowych oraz nielegalnych przedeptów w rezerwacie przyrody
Dębina znajdującym się w gminie Wągrowiec w liczbie maks. 60 znaków;
2) szlaków pieszych i nielegalnych przedeptów w rezerwacie Bukowiec Jabłonowski znajdującym
się w gminie Jabłonna w liczbie maks. 40 znaków.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie, której wzór stanowi Załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SKS.261.9.2024.AAN

Składanie ofert:
VI.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty, zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, z podaniem ceny netto i brutto oraz formy
rozliczenia
(faktura,
rachunek)
należy
przesłać
na
adres
poczty
elektronicznej:
agata.antonowicz@warszawa.rdos.gov.pl do dnia 10 lipca 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
III.
Wymagane warunki realizacji zamówienia:
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 15 listopada 2024 r.

Wymagania:
IV.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w znakowaniu szlaków. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca ) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat (liczonych do dnia złożenia oferty) usługi,
w ramach których zrealizował przynajmniej 1 usługę oznakowania szlaku za kwotę minimum 4000 zł
brutto.
Wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi
zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone
w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 z)
V.
Przyjęte kryteria oceny ofert:
1. cena - 100%
Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia składania ofert.
Złożona oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
VIII. Warunki postępowania:
1) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części,
? zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
? zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,
? żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie
postępowania,
? prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami
3) Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie
informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie
chronioną.
4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt
b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wdrożyła system zarządzania środowiskowego
zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru EMAS. W związku z powyższym od Wykonawcy
oczekujemy zapoznania z Polityką Środowiskową naszego urzędu dostępną na serwisie internetowym
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a w trakcie realizacji umów respektowanie
obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska.

Uwagi:
IX.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej ,,RODO") informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul.
H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56-02, lub za
posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
następuje za pomocą adresu e-mail: abi@warszawa.rdos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu
o niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
Warszawie innym odbiorcom:
? na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
? z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
? o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
? w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa zgody
lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy.
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO oraz
zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej powyżej.

Kontakt:
VII. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Główny Specjalista Agata Antonowicz tel. 22 278-02-12, tel. kom. 661 270 995.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.