Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacji,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 / 499 06 00, tel. 33 / 499 06 69, tel: 33 / 475 77 25
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 / 499 06 00, tel.
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie przeglądu
i konserwacji urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób
Gminy Bielsko - Biała zarządzanych przez Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej.
V. Przedmiot zamówienia i termin realizacji.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji urządzeń
klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko -
Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dokument nr: DZ/24/017/NU

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Ul. Lipnicka 26,
43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne (parter)
z adnotacją: ,,Postępowanie nr DZ/24/017/NU na świadczenie usług w zakresie pprzeglądu
i konserwacji urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących
zasób Gminy Bielsko - Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej."
2) oferta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty: 10 lipca 2024 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji umowy:
Okres realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2024 r. Terminy poszczególnych przeglądów
i konserwacji zostały podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik do Ogłoszenia.

Wymagania:
IV. Tryb postępowania.
1.Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu określonego
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 701 i następne ustawy
z dnia 23.04.1965r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe
zamówienie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy mający wiedzę, doświadczenie, dysponujący
potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadający
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, a także znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2065 z późn. zm.)
,,Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające
na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi
systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, jest
obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio
w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008."
3. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497 z późn. zm.).
4. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia dokładnej wizji obiektów
objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem
faktycznym i dostępem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o zamówieniu.
str. 2/32Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s
w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (zgodnie z zapisami Rozdziału XI), w godz. 8:00 - 14:00
w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
5. Sposób weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia:
1) dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu -
określonego w ust. 1, Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik do
Ogłoszenia - składane wraz z ofertą,
2) dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego
w ust. 2, Wykonawca przedkłada potwierdzony za zgodność z oryginałem certyfikat o którym
mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
3) weryfikacja braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 nastąpi na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik do Ogłoszenia - składane wraz z ofertą,
4) dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego
w ust. 4, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez Administrację Domów Mieszkalnych,
oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej wszystkich obiektów objętych
zamówieniem - składane wraz z ofertą.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony
w ust. 1 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonania
przedmiotu zamówienia na okres 24 miesiące.
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o zamówieniu.
str. 3/32VII. Oferta.
1. Dokumentacja oferty powinna zawierać:
1) Ofertę - sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
2) Formularz Kalkulacji Ceny - stanowiący załącznik do ogłoszenia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia - stanowiące
załącznik do ogłoszenia,
4) potwierdzenie dokonania wizji wszystkich obiektów objętych zamówieniem - sporządzone
wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia
5) kserokopię certyfikatu o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2.
6) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
7) oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka
cywilna), każdy z członków konsorcjum / wspólników spółki cywilnej, indywidualnie składa
dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3 i 6, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
3. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) cena oferty winna obejmować wszelkie zobowiązania i koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty osobowe (koszty pracy) uwzględniające obowiązujące stawki
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) cena oferty powinna być obliczona metodą kalkulacji kosztów, sporządzoną na Formularzu
kalkulacji ceny, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
4) cena oferty nie podlega żadnym negocjacjom,
5) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić.
6) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. ułamek kończący się cyfrą od
1 do 4 zaokrąglić w dół, ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić w górę oraz słownie,
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o zamówieniu.
str. 4/327) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
Z uwagi na ryczałtowy charakter tego wynagrodzenia, Wykonawca nie będzie mógł żądać jego
podwyższenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7,
8) Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług.
VIII. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
1) oferta może być złożona:
1) w postaci elektronicznej - cyfrowe odwzorowanie (skan) podpisanych odręcznie
dokumentów składających się na ofertę lub dokumenty w postaci elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) w postaci papierowej.
2) niezależnie od formy złożenia, oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4. Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem,
wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
IX. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na
zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2020 r. - prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o zamówieniu.
str. 5/322. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty i załączonych dokumentów.
3. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) podlega wykluczeniu z postępowania;
b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
c) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
d) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawkę omyłki,
dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień
publicznych,
e)
f)
nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie uzupełnił oferty na wezwanie,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2
złożył ofertę z cenami wariantowymi,
g) treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia. w szczególności z wytycznymi
zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do
Ogłoszenia
h) zaoferował rażąco niską cenę,
i) nie przeprowadził wizji lokalnej wszystkich obiektów objętych zamówieniem.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w pkt VII ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 7 po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
4.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5.Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających
z treści wybranej oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
X. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie o zamówieniu.
str. 6/323. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.

Uwagi:
XII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację stanowiącą załącznik do
ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie
internetowej Zamawiającego - www.zgm.eu. w zakładce postępowania
2) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
określonych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.zgm.eu.
Postępowanie nr DZ/24/017/NU:
Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko
- Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Kontakt:
XI. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie
w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie.
2. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Monika Kalinik, tel. 33 / 499 06 69, email: mkalinik@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Natalia Ulrych, tel: 33 / 475 77 25, email: przetargi@zgm.eu
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.