Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Czyszczenie rurociągów wraz z zbiornikiem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Czyszczenie rurociągów wraz z zbiornikiem

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ORLEN Serwis S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
marcin.kamien@lotosserwis.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1579189,7be4d4b9aa572995fa0f345d390480ea.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OS/028/24/GS PURE H2 Czyszczenie rurociągów wraz z zbiornikiem do przesyłu wodoru jakościowego 3
Treść zapytania:
Gdańsk, dnia 05.07.2024r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR OS/028/24/GS
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty częściowo.
Szanowni Państwo,
Firma ORLEN Serwis S.A. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:
,,PURE H2 Czyszczenie rurociągów wraz z zbiornikiem do przesyłu wodoru jakościowego 3" instalacji 0230 oraz 0240 HPU i CSD"
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego:
Przedmiotem postepowania jest przygotowanie rurociągów wodoru wraz z zbiornikiem relacji HPU 0230 do 0240 CSD do przesyłu wodoru jakościowego o czystości 99,999%:
3"-024-H100-WCA2D- objętość ~0,03m3
3"-024-H120-WCA2D - objętość ~0,14m3
3"-024-H100P-WKA2D - objętość ~0,3m3
3"-023-H180-WCA2D - objętość ~2m3
3"-023-H190-WCA1 pojemność poniżej 0,1m3
2"-023-H191-WCA2D pojemność poniżej 0,1m3
3"-023-H192-WCA2D pojemność poniżej 0,1m3"
Zbiornik buforowy wodoru 0240-V100 - objętość 5m3
Proces czyszczenia nowo wybudowanych rurociągów wraz z zbiornikiem polega na odpowiednim usunięciu z ich wnętrza wilgoci, ewentualnych osadów i wszelkich zanieczyszczeń (rurociągi wraz z zbiornikiem są po próbach hydraulicznych).
Oferent zaproponuje Zamawiającemu technikę wykonania procesu czyszczenia wraz z terminem wykonania usługi celem akceptacji.
Oferent zaoferuję ceny za:
1. Cena za kompleksowe wykonanie usługi
2. Cena za utylizację odpadów po procesie wykonania usługi czyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów.
Wizja lokalna
Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną.
Uczestnictwo w wizji lokalnej jest OBLIGATORYJNE dla każdego Oferenta.
Wizja lokalna może odbyć się w dniach do 10.07.2024r.
Termin wizji należy ustalić telefonicznie:
p. Maciej Grzegorek, kom. 505 050 077, adres email:[maciej.grzegorek@orlenserwis.pl](mailto:maciej.grzegorek@orlenserwis.pl);
Podczas wizji lokalnej oferenci mają możliwość do wglądu dokumentacji z badania rurociągów endoskopem.
Wykonawca zapewni:
? wszystkie materiały, sprzęt, urządzenia i robociznę niezbędne do realizacji Robót stanowiących przedmiot zapytania ofertowego.
? Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich materiałów i/lub urządzeń od kwalifikowanych wytwórców (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego). Ewentualne odstępstwa od ww. wymagania muszą zostać wyraźnie wylistowane wraz z uzasadnieniem oraz Wykonawca musi uzyskać zgodę na takie odstępstwo od Zamawiającego,
? rusztowania spełniające wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami Grupy LOTOS S.A. (Instrukcja - Wytyczne eksploatacji rusztowań - stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego).
? zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 797 z późń.zm.). Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu powyższej ustawy w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (wyjątek stanowić będzie złom, który pozostanie własnością Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. w Gdańsku) - oferta winna uwzględniać wartość transportu i zagospodarowania odpadów.
? Zapewnienie obsługi geodezyjnej.
? Zapewnienie minimum 1 inspektora BHP na każde 20 pracowników.
? Posiadanie wszelkich niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zapewni:
? Nadzór inwestorski;
? Media: wodę, powietrze remontowe do wykorzystania na placu budowy na potrzeby realizacji;
? Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną doprowadzone do jednego punktu, wyznaczonego przez Zamawiającego; wykonanie instalacji elektrycznej odbiorczej wraz z rozdziałem energii będzie należeć do Wykonawcy;
? W miarę możliwości (na wniosek Wykonawcy), odpłatnie, miejsce na zaplecze (socjalne, biura, magazyny i przyczepy itp.); Wykonawca po podpisaniu Umowy podpisze stosowne umowy (dzierżawy/najmu);
? W miarę możliwości (na wniosek Wykonawcy), odpłatnie, miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Podłączenie oraz rozprowadzenie będzie należeć do Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym; koszt wszystkich podłączeń i odłączeń oraz zużytych na potrzeby zaplecza mediów, obciążą Wykonawcę; Wykonawca niezwłocznie podpisze stosowne umowy na dostawę mediów.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Cena za kompleksowe wykonanie usługi [PLN] 1 komplet
2. Cena za utylizację odpadów po procesie wykonania usługi czyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów [PLN] 1 komplet
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "OS/028/24/GS PURE H2 Czyszczenie rurociągów wraz z zbiornikiem do przesyłu wodoru jakościowego 3"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z58/444628

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1579189,7be4d4b9aa572995fa0f345d390480ea.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 07- 2024 15: 45
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 07- 2024 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
09- 07- 2024 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1579189,7be4d4b9aa572995fa0f345d390480ea.html

Uwagi:
2. Kryteria oceny oferty:
? Cena
? Doświadczenie
3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) Wykonawca powinien wyznaczyć swojego przedstawiciela do formalnych kontaktów z Zamawiającym;
b) Informujemy, iż uwagi do projektu umowy należy zgłaszać w trybie zadawania pytań za pośrednictwem platformy LOGINTRADE. Po upływie terminu składania ofert wzór umowy nie podlega negocjacjom, a jednym z warunków formalnych przyjęcia oferty jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o akceptacji wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
c) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
d) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części Oferty;
f) jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień przyszłej umowy i umowa nie zostanie zawarta, to Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
g) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
h) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
i) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie, w takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego;
j) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
k) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
l) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
m) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
n) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 ,,Zasady wyboru kontrahenta..." dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135;
o) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku zawartymi w ,,Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A." - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów ORLEN Serwis S.A. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135;
p) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku);
q) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
4. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:
a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
b) Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszać do dnia 09.07.2024r. do godz. 10:00.
c) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.
d) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.
5. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:
a) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
b) Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty na Platformie Zakupowej LOGINTRADE do dnia 10.07.2024r. do godz. 13:00.
c) Oferta powinna być:
? sporządzona w języku polskim,
? podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferenta,
? złożona tylko na Platformie Zakupowej z podziałem na ofertę handlową i merytoryczną.
Prosimy o prawidłowe złożenie oferty i umieszczenie formularza ofertowego - (Załącznik nr 4) w części handlowej, natomiast pozostałe dokumenty w części merytorycznej. Instrukcja dla Oferenta znajduje się w Załączniku nr 7.
6. Ochrona danych osobowych:
a) Na potrzeby realizacji niniejszego postępowania Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego.
b) Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
c) Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
d) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej ,,RODO"), przekazanych ORLEN Serwis S.A. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN Serwis S.A. z siedzibą: ul. Chemików 7 09-411Płock.
e) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail:daneosobowe.serwis@orlen.pl lub pisemnie na adres ORLEN Serwis S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem ,,Ochrona danych".
f) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
g) Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
? podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
? wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
? prawnie uzasadniony interes ORLEN Serwis S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
h) Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN Serwis S.A. w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN Serwis S.A.. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
i) Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
j) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzaniaorazprawowniesieniasprzeciwuwprzypadkukiedyORLEN Serwis S.A. przetwarzania dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
k) Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Klauzule sankcyjne:
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją
na Ukrainę, w szczególności:
a) Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
b) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
c) Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
8. Standardy obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN:
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami: ,,Kodeks postępowania dla dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN" (opublikowanym na stronie internetowej:https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/dostawy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow) oraz ,,Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN" (opublikowanym na stronie internetowej:https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-ochrony-praw-czlowieka).Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest również do zapoznania swoich podwykonawców ze ww. dokumentami.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN standardy dotyczące polityki antykorupcyjnej, zasad przyjmowania upominków, zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania konfliktem interesów (opublikowanym na stronie internetowej:https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/standardy-antykorupcyjne). Wykonawca zobowiązany jest również do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Marcin Kamień
tel:
e-mail: marcin.kamien@lotosserwis.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.