Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont sali gimnastycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel. (15) 845 94 19, wew. 33, tel. (15) 845 94 19, wew. 31
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 845 94 19,
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego:
,,Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilchowie"
1.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia - remont sali gimnastycznej obejmuje swoim zakresem w szczególności:
?
roboty rozbiórkowe budowlane i instalacyjne,
?
demontaż, naprawa, uzupełnienie i częściowe malowanie osłon grzejników pod oknami i na ścianach,
?
demontaż i ponowny montaż siatek ochronnych okien sali gimnastycznej wraz z malowaniem w kolorze ścian listew drewnianych do mocowania siatek,
?
demontaż i ponowny montaż elektronicznej tablicy do wyświetlania wyników,
?
demontaż i ponowny montaż drabinek do ćwiczeń po ich wcześniejszym oczyszczeniu wraz z malowaniem konstrukcji wsporczej drabinek,
?
demontaż i ponowny montaż urządzeń sportowych wyposażenia sali gimnastycznej wraz z malowaniem konstrukcji wsporczej,
?
usunięcie okładzin ścian sali, w tym usunięcie przez ługowanie farby olejnej ze ścian, - gruntowanie ścian, uzupełnienie tynków,
?
uzupełnienie ubytków na słupach i ścianach z uzupełnieniem brakujących lub zniszczonych narożników,
?
przygotowanie sufitu do malowania (zmywanie),
?
malowanie ścian i sufitu,
?
wymiana lamp oświetleniowych na lampy typu LED z uchwytami i siatką zabezpieczającą,
?
zamurowanie 1 szt. drzwi,
?
wykonanie remontu posadzki (cyklinowanie, gruntowanie, malowanie linii, lakierowanie),
?
wykonanie prac towarzyszących.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonać malowanie sali gimnastycznej w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym lub
2
Użytkownikiem - Dyrektorem Szkoły - zaleca się aby malowanie sali wykonane zostało z wykorzystaniem kilku kolorów farb pastelowych, z podkreśleniem słupów w innym kolorze farby niż ściany (ciemniejszym).
UWAGA! Załączony przedmiar robót nie zawiera wszystkich ww pozycji, należy uwzględnić pozycje przy przygotowaniu oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
1.1.
Zakres zamówienia obejmuje:
1)
Zabezpieczenie podłogi i okien,
2)
Ustawienie rusztowania lekkiego-aluminiowego,
3)
Gruntowanie sufitu i ścian,
4)
Malowanie sufitu farbą akrylową,
5)
Malowanie ścian farbą sylikonową,
6)
Malowanie lamperii farbą akrylową,
7)
Wymiana lamp oświetleniowych na lampy typu led z uchwytami i siatką zabezpieczającą,
8)
Demontaż i montaż listw przypodłogowych,
9)
Cyklinowanie parkietu,
10)
Gruntowanie parkietu,
11)
Malowanie linii boiska,
12)
Lakierowanie parkietu,
13)
Zamurowanie drzwi pomiędzy salą, a pomieszczeniem magazynowym,
1.2.
Zakres obowiązków Wykonawcy:
1.2.1.
Roboty będą prowadzone w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie, który w trakcie robót będzie użytkowany i będą w nim przebywać w szczególności: pracownicy, uczniowie, dzieci przedszkolne, rodzice, petenci. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
1.2.2.
Z uwagi na wykonywanie robót w funkcjonującym budynku wszystkie prace należy wykonywać w sposób, który nie będzie utrudniał użytkowania obiektu oraz z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników i innych osób przebywających na terenie budynku i w jego otoczeniu. Wszelkie prace, do których wykonywania niezbędne będzie wyłączenie energii elektrycznej bądź wody w budynku należy zaplanować w porozumieniu z Zamawiającym i użytkownikiem budynku - Dyrektorem PSP w Pilchowie. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem budynku kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania budynku i jego otoczenia.
1.2.3.
Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
3
przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez
Zamawiającego.
1.2.4.
UWAGA! Przedstawiony zakres robót i przedmiar robót są jedynie instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.
1.2.5.
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym przez cały okres realizacji zadania.
1.2.9.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
1.2.10.
Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
1.2.11.
W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni stały nadzór osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
1.2.16.
Przedmiot zamówienia, poza robotami wskazanymi w ust. 1, obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych niezbędnych oraz nieuwzględnionych w wycenie i przedmiarze robót, jednak bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania. Obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej należy również przewidzieć i uwzględnić niezbędne środki i czas na realizacje wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do realizacji przedmiotowego zadania, w szczególności:
a) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
c) Doprowadzenie wody oraz zasilenia placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię elektryczną, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych.
d) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
f) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
g) Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkód, wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących.
h) koszt przygotowania terenu budowy,
i) budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,
j) zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
k) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
5
l) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
ł) uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych dla zamawiającego do użytkowania obiektu,
m) wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
n) usunięcie powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
o) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
p) uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT jeśli jest wymagany).
1.2.17.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed odbiorem końcowym robót aktualne badania instalacji oświetlenia i tablicy wyników.

Dokument nr: GKM.271.2.28.2024

Składanie ofert:
7.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
7
7.1.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, Ul. T. Kościuszki 16, 37 - 415 Zaleszany:
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
/sekretariat/
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ug@zaleszany.pl

Miejsce i termin realizacji:
3.
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

Wymagania:
1.2.6.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.2.7.
Ze względu na charakter zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Termin dokonania wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie.
1.2.8.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy.
1.2.12.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
1.2.13.
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania
4
ofertowego. Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót
koniecznych do wykonania.
UWAGA! Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z zapytania ofertowego nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
1.2.14.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z przedmiaru robót, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
1.2.15.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót.
1.3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków udziału w postępowaniu:
1.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku o wartości zadania nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
- zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
- zamówienie zakończone w w/w okresie , a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 2.
1.3.2.
Dysponował na czas realizacji zamówienia osobami - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w n/w specjalności:
1)
1 osoba w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
6
Wykonawca może zaproponować tylko jedną osobę do kierowania budową.
Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3.
2.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100% (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).
L.p.
Nazwa kryterium
Opis
Waga
Sposób oceny
1
Cena
Cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
100% = 100pkt
matematyczny:
najniższa zaoferowana cena
.......................................... x 100
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
4.
Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.
Warunki płatności: przelew do 30 dni
Wynagrodzenie płatne będzie - z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6.
Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: nie dotyczy
7.2. Zaleca się złożyć ofertę na Formularzu oferty - Załącznik nr 1.
7.3. Do oferty należy dołączyć:
- Formularz oferty - Załącznik nr 1 (wzór),
- Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 2 (wzór)
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 3 (wzór),
- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - Załącznik nr 4 (wzór),
- Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 (wzór)
- Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych - (jeśli dotyczy).
7.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7.5. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna.
7.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
7.8. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
7.9. Obliczona cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
9.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (wszelką korespondencję) Zamawiajacy I Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: ug@zaleszany.pl), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiajacy domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiajacy zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
11.
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
13.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwości niepodpisania umowy z Wykonawcą.
8
14.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
15.
Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik nr 6
16.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
17.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
18.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilchowie"; Nr sprawy: GKM.271.2.28.2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
?
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
?
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
?
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
?
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
?
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do..................................................................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
9
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: ....................................nd......
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kontakt:
8.
Osoba upoważniona do kontaktu:
- Marta Nakielny, tel. (15) 845 94 19, wew. 33
- Agnieszka Pilecka, tel. (15) 845 94 19, wew. 31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.