Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cieszków
ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
powiat: milicki
tel.: 71 3848102 wew. 60, wew. 61
inwestycje@ug.cieszkow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Cieszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 71 3848102 wew
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Budowa
oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków - etap II" - przetarg III
Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni
ścieków w Gminie Cieszków - etap II" - przetarg III określony został w dokumentacji
projektowej zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania dostępnym pod
linkiem : https://bip.cieszkow.pl/a,18669,fz271182024-budowa-oczyszczalni-sciekow-w-
gminie-cieszkow-etap-ii-przetarg-iii.html
Okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa się od daty podpisania umowy
na realizację zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków - etap II" -
przetarg III do daty dokonania odbioru końcowego prac będących przedmiotem nadzoru
inwestorskiego oraz usunięcia usterek i wad włącznie z udziałem w przeprowadzeniu od-
bioru po usterkowego i pogwarancyjnego.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na
wykonanie zadania.

Dokument nr: FZ.271.2.8.2024

Otwarcie ofert: TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. godz. 12:30

Składanie ofert:
2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej jako skan podpisanych dokumentów na
adres poczty elektronicznej : inwestycje@ug.cieszkow.pl
3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2024 r. do godz. 12:00

Wymagania:
TRYB POSTĘPOWANIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego
zaproszenia.
4. Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
Sposób złożenia oferty:
Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści zapytania. Oferta, oświadczenia oraz
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2
Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
Formularz oferty oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane,
a podpisy złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia.
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena 100%
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i ma najniższą
cenę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze
oferty.

DODATKOWE INFORMACJE
1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią opisu zapytania oraz sposobem przygotowania i złożenia
oferty kierując swoje zapytanie faksem na nr 71 38 48 102 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej e-mail: inwestycje@ug.cieszkow.pl lub na piśmie na adres: Gmina Cieszków ul.
Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął
po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w
którym upłynie termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej
chwili, bez podania przyczyny.

Uwagi:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41,
56-330 Cieszków, e-mail sekretariat@ug.cieszkow.pl, tel: 71 38 48 102
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
biuro@lege.olawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-
niona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień publicznych oraz osobom składającym wnioski o udzielenie
informacji publicznej na mocy Ustawy z dnia 6 września z 2001 o dostępie do informacji
publicznej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana do-
tyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo za-
mówień publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo-
sób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-
cych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-
nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prze-
pisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-
wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Urzędu Gminy:
- Magdalena Olszewska-Bania - tel.: 71 3848102 wew. 60, e-mail: inwestycje@ug.cieszkow.pl
- Marta Kauch - tel.: 71 3848102 wew. 61, e-mail: przetargi@ug.cieszkow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.