Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Renowacja w ramach przygotowania do sezonu boisk piłkarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja w ramach przygotowania do sezonu boisk piłkarskich

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie
uł. Koszarowa 20
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel. 32 7629351
sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 7629351
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł netto w trybie: zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. ,,Renowacja w ramach przygotowania do sezonu dwóch boisk piłkarskich" będących w zarządzie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie, mieszczących się przy Ul. Kościuszki 1 oraz Ul. Koszarowej 20 w Jaworznie, zgodnie z art. 2 ust.l pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest renowacja w ramach przygotowania do sezonu dwóch boisk (ul. Kościuszki 1, Ul. Koszarowa 20- Jaworzno)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wertykulację pasywną i posprzątanie
- piaskowanie
- aerację aktywną oraz perforacyjny dosiew trawy
3. Wymagane komponenty:
- trawa 100% życicy trwałej w minimum 3 odmianach
- nawóz o spowolnionym czasie uwalniania mineralno- organiczny o składzie N-9, P-5, K-20, 3MgO
- trawa- 360 kg oraz 400 kg nawozu
- piasek rzeczny płukany 100 ton

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Jaworznie Ul. Koszarowa 20 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl do dnia 10 lipca 2024r. do godz. 10:00. Na kopercie należy umieścić ,,Renowacja w ramach przygotowania do sezonu dwóch boisk piłkarskich"
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ROZLICZENIE ZA ZAMÓWIENIE
1. Termin rozpoczęcia prac: 15 lipca 2024 r.
2. Termin zakończenia prac nie później niż 19 lipca 2024r.
3. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe, nastąpi po dostarczeniu przez wykonawcę poprawnie wystawionej faktury do 22.07.2024 z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Wymagania:
(UWAGA: oferta winna obejmować opcję z piaskiem po stronie wykonawcy oraz drugą z piaskiem po stronie inwestora)
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko na miejsce wykonywanych prac. Produkty powinny być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami i czynnikami szkodliwymi.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
2. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego
zapytania ofertowego.
V. OCENA OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru:
-cena 100%
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
4. Przy ofertach z jednakową ceną będą brane pod uwagę inne kryteria: gwarancja, parametry, termin dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie informacji na stronie BIP .
2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.

Uwagi:
IX ROPO (obowiązek informacyjny)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20, reprezentowanego przez Dyrektora. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (32) 7629351 inspektor ochrony danych osobowych: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł netto pn. ,,Zakup i montaż automatycznego wynurzalnego systemu podlewania boiska piłkarskiego KS Szczakowianka";
2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm), dalej ,,uPzp";
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją archiwalną;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan;
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
X. RODO (ograniczenia stosowania)
1. na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
2 nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą m.in.:
a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty' lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego - obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami;
b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączenie, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest Rafał Soból 32 7629351

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.