Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Awaryjne prace zmierzające do poprawy zagospodarowania wody opadowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Awaryjne prace zmierzające do poprawy zagospodarowania wody opadowej

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
telefon 647-72-00, fax 820-17-09, tel.: 61 64 77 220
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 647-72-00, f
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na:
Awaryjne prace zmierzające do poprawy zagospodarowania wody opadowej w pasie drogowym ulicy Puckiej na wysokości nr 19
przedmiotu zamówienia:
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania:
Awaryjne prace zmierzające do poprawy zagospodarowania wody opadowej w pasie drogowym ulicy Puckiej na wysokości nr 19
Zakres prac obejmować będzie w szczególności:
- montaż wpustów ulicznych w newralgicznych miejscach ulicy Puckiej na wysokości posesji nr 19;
- połączenie wpustów drenażem francuskim zwieńczonego płytami ażurowymi;
- podłączenie drenażu do studni chłonnej w ulicy Puckiej;
- uszczelnienie i wzmocnienie studni przyłączeniowej metodą rękawa nasączonego żywicą;

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie

Dokument nr: ZDM-UI.342.44.2024

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert:
2024-07-10 10:00

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w/u:
Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-07-10 8:00
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 2024-07-10 10:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 2024-07-10 10:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 19.07.2024

Wymagania:
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zdm.poznan.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca musi przedstawić referencje wykazujące wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN;
3) Wykonawca musi przedstawić referencje wykazujące wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace utrzymaniowe cieków naturalnych o wartości minimum 100 000,00 PLN;
4) Wykonawca musi przedstawić referencje wykazujące wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace związane z bezwykopową naprawą przyłączy metodą rękawa nasączonego żywicą oraz renowacja studni kanalizacji deszczowej 50 000,00 PLN;
5) do oferty należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy;
6) być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów o kodach: 13 05 03, 20 03 04,20 03 06;
Pouczenie

Kontakt:
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220
e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.