Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem administracji, a nowopowstającym...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem administracji, a nowopowstającym budynkiem wielofunkcyjnym

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Dębicy
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel. (14) 681-56-56, fax. (14) 681-56-59.
zk_debica@sw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (14) 681-56-56,
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu zamówienia.
,,Budowa łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem administracji, a nowopowstającym budynkiem wielofunkcyjnym w Zakładzie Karnym w Dębicy (województwo podkarpackie)"
Założenia techniczne:
1. DANE OGÓLNE
1.1. Lokalizacja i sytuacja
Działka nr ewid. 810/21 objęta opracowaniem położona jest w Dębicy po północnej stronie drogi publicznej - Ul. Sandomierskiej, dostęp do drogi poprzez dz. nr ewid. 810/66. Działka jest zabudowana budynkami związanymi z funkcją Zakładu Karnego w Dębicy.
1.2. Charakterystyka i przeznaczenie budynku.
Rodzaj zabudowy - zabudowa usług publicznych - budynki i urządzenia towarzyszące zakładowi karnemu. Funkcja zabudowy - Budowa łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem administracji a nowopowstającym budynkiem wielofunkcyjnym
1.3. Klasyfikacja obiektu, parametry' techniczne.
Projektowany łącznik planuje się zlokalizować pomiędzy istniejącym budynkiem administracji oraz budynkiem wielofunkcyjnym Zakładu Karnego w Dębicy. Projektowany łącznik swoją architekturą oraz konstrukcją będzie nawiązywał do istniejących budynków.
Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:
o roboty rozbiórkowe,
o roboty ziemne obejmujące budowę fundamentów,
o wykonanie elementów żelbetowych.
o wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych .
o wykonanie stropów i dachu,
o montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w raz z kratami,
o roboty wykończeniowe: wykonanie posadzek, tynków, okładzin ściennych, powłok malarskich,
o wykonanie instalacji: c.o., elektrycznej i teletechnicznej,
o zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wykonanie infrastruktury towarzyszącej w zakresie ukształtowania terenu i zieleni oraz ogrodzenia, placów i chodników wraz z zabezpieczeniami techniczno-ochronnym
Podstawowe dane techniczne:
o Maksymalna długość obiektu: 9,5 m
o Maksymalna szerokość obiektu; 9.00 m
o Powierzchnia zabudowy; 23,75 m2
o Powierzchnia użytkowa; 18,60m2
o Kubatura; 55,80 m3
o Max wysokość obiektu; 7,83 m
o Kąt nachylenia dachu; 3,0 st

Składanie ofert:
Składanie ofert:
1. Miejsce: Zakład Karny w Dębicy, Ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica
2. Sposób składania ofert:
1) za pośrednictwem poczty e-mail: zk_debica@sw.gov.pl (data i godz. wpływu maila)
2) za pośrednictwem operatora pocztowego (data i godz. wpływu do Zakładu Karnego w Dębicy)
3) osobiście w siedzibie Zamawiającego (data i godz. złożenia w Zakładzie Karnym w Dębicy)
3. TERMIN SKŁADANIA: 10-07-2024 r. do godz. 10:00 Kry teria oceny ofert:

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonanie całości robót budowlanych, usług i dostaw stanowiących przedmiot zamówienia do dnia 29.11.2024r.

Wymagania:
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ, NIŻ 130 000 ZŁ. NETTO
Tryb zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej, niż 130 000 zł.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstaw iać najniższą cenę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofertę częściowej dla zadania.
Forma płatności:
Faktura lub rachunek z terminem płatności 30 dni.
Zamawiający odrzuci ofertę wy konawcy, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z wymaganiami zamawiającego;
2. jest nieważna w rozumieniu odrębnych przepisów;
3. została złożona po terminie składania ofert;
4. jej założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6. zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami) lub jeżeli dokona oceny tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie:
2) oczywiste omyłki rachunkowe;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiana.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.
Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, tym złożenia dowodów, dotyczących obliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu:
2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.