Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż zestawu regałów przesuwnych i regału stacjonarnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż zestawu regałów przesuwnych i regału stacjonarnego

Data zamieszczenia: 2024-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 362 71 17
zamowienia@ast.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 362 71 17
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie na dostawę i montaż zestawu regałów przesuwnych i regału stacjonarnego do Archiwum
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
3. Opis przedmiotu zamówienia, miejsce dostawy i montażu
3.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: sprzedaży, dostawy i
montażu zestawu 8 sztuk regałów przesuwnych i jednego regału stacjonarnego do pomieszczeń Archiwum
w budynku Zamawiającego w Krakowie przy Ul. Straszewskiego 21-22.
3.2 Wykonawca dostarczy regały własnym transportem i na własny koszt.
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi i szczegółowymi parametrami
opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły
spełniały podane w załączniku nr 1 minimalne parametry techniczne, były fabrycznie nowe, nieużywane,
spełniały wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa normy oraz były objęte minimum 24
miesięczną gwarancją.
3.4 Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dokument nr: ZKK.261.1.17.2024

Składanie ofert:
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail (skan
podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie) w terminie
do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 10.00, na adres mailowy: zamowienia@ast.krakow.pl nadając
wiadomości tytuł: Oferta na dostawę i montaż regałów do Archiwum AST w Krakowie - sprawa
znak ZKK.261.1.17.2024.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od zawarcia umowy do 30 sierpnia 2024 r., przy czym
pomieszczenia Archiwum będą udostępnione na montaż regałów od dnia 19 sierpnia 2024 r. Zamawiający
informuje, że zawarcie umowy planowane jest po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania, w terminie do 19
lipca br.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1 Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - szacunkowa wartość zamówienia wynosi poniżej 130 tys. PLN (art. 2 ust. 1
pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych).
5. Płatność
Rozliczenie odbędzie się po zakończeniu realizacji zamówienia, na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez Zamawiającego i Wykonawcę i wystawionej na podstawie protokołu faktury. Termin płatności: do 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Warunki udziału w postępowaniu i ich dokumentowanie
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1a) oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu, co
potwierdzą oświadczeniem w złożonej ofercie, podadzą w formularzu oferty producenta/typ/model
oferowanych regałów (lub inne oznaczenie pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację), w celu
oceny ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), co poświadczą składając
oświadczenie zawarte w formularzu oferty,
6.2 posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i zawodowy i znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, co poświadczą składając
oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
6.3 Ocena spełnienia warunków określonych powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonego w
ofercie oświadczenia Wykonawcy.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert.
8.1 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, w
języku polskim. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno zostać załączone
pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Za podpisanie uznaje
się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
8.2 Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.
8.3. Na ofertę składa się:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty z zawartymi w formularzu oferty oświadczeniami -
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (tzn. jeśli nie wynika z
ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych).
8.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferty niezawierające pełnego zakresu
zamówienia nie będą podlegały ocenie punktowej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
9.1 Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
9.2 Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych)
zawierającą wszelkie koszty wchodzące w zakres zamówienia (tj. w szczególności dostawę
wszystkich elementów zamówienia, montaż i gwarancję).
29.3 Cena wskazana w ofercie powinna być podana w polskich złotych, cyframi i słownie, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
9.4 Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w zapytaniu.
9.5 Cena ofertowa będzie stała w czasie objętym umową.
10. Kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
10.1 Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w
postępowaniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania
określone w zapytaniu, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę cenową.
10.2 Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%
10.3 W przypadku zaoferowania takiej samej ceny wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert
dodatkowych.
10.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia, w szczególności
w zakresie opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, jak również negocjować treść ofert z
zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
10.5 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego powinny być składane w terminie oraz
formie określonych w wezwaniu.
10.6 W przypadku złożenia oferty lub dokumentów w formie innej niż wskazana w niniejszym
ogłoszeniu lub na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia
oferty lub dokumentów złożonych bez zachowania formy, jeżeli ich treść nie będzie budzić
istotnych wątpliwości i nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji.
10.7 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami nin. zapytania, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10.8 Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu
składania ofert lub nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, bądź jest niezgodna z
wymaganiami zapytania, w szczególności oferuje przedmiot zamówienia niespełniający wymagań
lub warunków, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z
obowiązującymi przepisami.
10.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli uzna, iż istnieją uzasadnione wątpliwości co do
jakości oferowanych przez Wykonawcę usług lub Wykonawca nie gwarantuje należytego
wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
10.10 Jeżeli Wykonawca w treści oferty zaoferuje krótszy niż minimalnie wymagany okres gwarancji i
rękojmi, Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z warunkami zapytania. Natomiast w
przypadku, jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże oferowanego okresu gwarancji i
rękojmi, a złoży pozostałe zawarte w nim oświadczenia, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi.
11. Informacje dotyczące zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, warunki
zmian umowy
11.1 Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
pisemną umowę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania.
311.2 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.3 Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy
(np. trudna dostępność artykułów i konieczność długiego oczekiwania na dostawy),
2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego (np. brak możliwości udostępnienia miejsca montażu
regałów),
3) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn.
na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
4) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy,
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
6) wystąpienia siły wyższej, w tym opóźnień i problemów organizacyjnych występujących na skutek
pandemii, epidemii, klęsk żywiołowych lub innych czynników nieależnych od stron umowy,
których nie można było wcześniej przewidzieć, a które wpływają na wykonanie zamówienia,
7) w przypadkach, które nie wpływają na zakres i merytoryczną stronę zamówienia, a zmiany są
korzystna dla Zamawiającego.
8) 11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 5 dni od otrzymania
informacji o wyborze oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie
bez podania przyczyny.

Kontakt:
1.5 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest osoba kontaktowa - p. Iwona Kołodziejczyk,
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. 12 362 71 17, e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.