Infolinia: 58 732-70-70

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego Eurobudowa.pl

 

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego Eurobudowa.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eurobudowa.pl. Budowlany Informator Przetargowy adresowany jest do przedsiębiorców działających w branży budowlanej, remontowej i instalacyjnej. Właściciel serwisu świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 j. t.). Regulamin stanowi przy tym wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

§ 1

Definicje 

 

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

 

 1. Cena usługi – kwota netto powiększona o należny podatek (stawka 23 %), zgodna z cennikiem widocznym na stronie internetowej serwisu Eurobudowa.pl, której wysokość zależna jest od okresu abonamentu, obciążająca użytkownika zamawiającego usługi informacyjne.

 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług informacyjnych adresowanych do przedsiębiorców, świadczonych za pośrednictwem serwisu Eurobudowa.pl.

 3. Odrębny regulamin – regulamin świadczenia usług reklamowych dostępny w serwisie Eurobudowa.pl.

 4. Polityka prywatności – dokument umieszczony na serwisie internetowym informujący usługobiorcę jakie dane osobowe są od niego zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik do regulaminu stanowiący jego integralną część.

 5. Regulamin – niniejszy dokument.

 6. Reklamacja – zgłoszone przez usługobiorcę żądanie, pozostające w związku z nienależytym wykonaniem usługi przez usługodawcę.

 7. Serwis internetowy, serwis Eurobudowa.pl – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona pod adresem www.eurobudowa.pl, za pomocą której zamieszczane są informacje związane z szeroko pojętym polskim rynkiem budowlanym, w szczególności informacje dotyczące sektora przetargów, zleceń i zamówień na usługi budowlane.

 8. Usługi informacyjne, usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na dostarczaniu przez usługodawcę informacji związanych z rynkiem budowlanym w Polsce, dotyczących nowych zamówień, zleceń i przetargów ogłaszanych przez różne podmioty.

 9. Usługobiorca – użytkownik będący przedsiębiorcą, czyli osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z usług informacyjnych świadczonych za pośrednictwem serwisu Eurobudowa.pl albo użytkownik będący konsumentem, z tym zastrzeżeniem że serwis internetowy adresowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, a korzystanie z niego przez konsumentów odbywa się na ich wyraźne żądanie i ryzyko.

 10. Usługodawca – Eurobudowa.pl sc (wspólnik spółki cywilnej) prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni (81-350) przy ul. Plac Kaszubski 8/311, NIP: 5862020150, REGON: 220121383.

 11. Zamówienie usługi – czynność podczas której użytkownik na stronie internetowej www.eurobudowa.pl zgłasza chęć korzystania z serwisu internetowego, co związane jest z poniesieniem opłaty na rzecz usługodawcy za dostęp do pełnej informacji.

 

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług

 

 1. Za pośrednictwem serwisu Eurobudowa.pl świadczone są odpłatnie usługi informacyjne polegające na udostępnieniu użytkownikom bazy przetargów, zleceń prywatnych, konkursów z pełnymi informacjami publikowanymi w serwisie internetowym.

 2. Usługobiorca może skorzystać bezpłatnie z usług takich jak:

 1. zamieszczane ogłoszeń dotyczących zlecanych czynności,

 2. dodawanie swojej firmy do katalogu,

 3. dostęp do informacji o targach budowlanych,

 4. dostęp do artykułów dotyczących branży budowlanej,

 5. dostęp do cenników budowlanych,

 6. dostęp do bezpłatnych ogłoszeń.

 1. Usługobiorca podając swój adres mailowy wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie z systemu informatycznego usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje te mają postać newslettera przesyłanego na pocztę elektroniczną usługobiorcy.

 2. Serwis Eurobudowa.pl umożliwia skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

 3. Świadczenie usług reklamowych za pośrednictwem serwisu Eurobudowa.pl reguluje odrębny regulamin.

 

§ 3

Warunki świadczenia usług

 

 1. Usługobiorca w celu skorzystania z serwisu internetowego zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. harware,

 2. połączenie z siecią Internet,

 3. przeglądarkę internetową,

 4. inne oprogramowanie wymagane do korzystania z określonych usług.

 1. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez serwis Eurobudowa.pl, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.

 2. Usługobiorcy korzystającemu z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 

§ 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów:

 

I o świadczenie odpłatnych usług informatycznych

 

 1. Świadczenie odpłatnych usług informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 jest możliwe po złożeniu przez usługobiorcę zamówienia usługi polegającego na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym i kliknięcie linka aktywującego, który wraz z loginem i hasłem zostanie przesłany pod wskazany przez użytkownika adres mailowy.

 2. Aktywacja usługi w sposób określony w ust. 1, jest równoznaczna z zawarciem umowy i akceptacją przez usługobiorcę treści regulaminu.

 3. Po złożeniu zamówienia wygenerowana zostaje faktura proforma z terminem płatności w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, który to termin usługobiorca zobowiązuje się zachować.

 4. Usługi informacyjne zostają uruchomione niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Aktywacja jest wykonywana przez pracownika serwisu internetowego w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00. W przypadku zamówienia złożonego w pozostałych dniach, aktywacja usługi następuje w najbliższym dniu roboczym. W przypadku skorzystania z płatności online poprzez system PayU aktywacja następuje automatycznie, z zastrzeżeniem, że bank usługobiorcy udostępnia taką opcję.

 5. Po otrzymaniu zapłaty w terminie określonym w ust. 3, usługodawca wystawia fakturę VAT i niezwłocznie wysyła ją pocztą na adres usługobiorcy wskazany w formularzu zamówienia.

 6. Usługobiorca ma prawo rezygnacji z korzystania z usług serwisu internetowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W celu skorzystania z tego prawa, usługobiorca powiadamia usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail, za pomocą faksu lub listu poleconego.

 7. Gdy usługobiorcą jest konsument, wyraża on zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 i 28 pkt. 2 ustawy o prawach konsumenta. W związku z tym, konsument traci prawo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji z usługi na zasadach określonych w ust. 6.

 8. Przekroczenie terminu płatności o 30 dni upoważnia usługodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez dodatkowego wzywania usługobiorcy do zapłaty. W takim wypadku, uznaje się, że do wypowiedzenia doszło z przyczyn zawinionych po stronie usługobiorcy, w związku z tym, nie jest on uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przeciwko usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 9. Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta na czas oznaczony, zgodnie z wyborem usługobiorcy na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy albo 12 miesięcy. Okres abonamentowy nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

 10. Po bezskutecznym upływie terminu płatności, o którym mowa w ust. 3, usługodawca ma prawo zablokować dostęp użytkownika do serwisu internetowego do czasu uiszczenia wymagalnej ceny usługi. Ponowna aktywacja usług nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty za usługi.

 11. Z tytułu zamówionych a niezapłaconych usług, usługodawca może dochodzić swych należności na drodze sądowej.

 

II o świadczenie nieodpłatnych usług informacyjnych

 

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 zostaje zawarta z chwilą wpisania przez usługobiorcę w przeglądarce internetowej URL www.eurobudowa.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do strony z serwisu. Do wykonania usług, o których mowa w pkt. § 2 ust. 2 pkt 1-2 konieczne jest uzupełnienie przez użytkownika niezbędnych danych w formularzu.

 2. Usługobiorca podając swój adres mailowy wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie z systemu informatycznego usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje te mają postać newslettera przesyłanego na pocztę elektroniczną usługobiorcy.

 3. Usługodawca może w każdym czasie usunąć firmę z katalogu oraz usunąć ogłoszenie zamieszczone przez użytkownika bez podania przyczyny.

 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować ze korzystania z nieodpłatnych usług informacyjnych, kontaktując się za pośrednictwem maila, faksu lub listu.

 

 

 

§ 5

Ochrona praw autorskich

 

 1. Wszelkie prawa do serwisu Eurobudowa.pl oraz jego wszystkie elementy, w szczególności oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych, aplikacje, teksty, utwory i inne materiały należą do usługodawcy lub podmiotów współpracujących z nim, a tym samym podlegają ochronie prawnej.

 2. Kopiowanie elementów, o których mowa w ust. 1 bez zgody usługodawcy i dalsze ich rozpowszechnianie jest zabronione.

 3. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego, jego elementów oraz zamieszczanych na nim materiałów tekstowych i graficznych.

 4. Użytkownicy serwisu Eurobudowa.pl mają prawo korzystać z niego oraz zamieszczonych na nim informacji, elementów graficznych wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów.

 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ewentualnie innych ustaw.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by informacje zamieszczone w serwisie Eurobudowa.pl były aktualne, rzetelne, kompletne oraz przydatne dla jego użytkowników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 2. Korzystanie usług nieodpłatnych serwisu internetowego odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez usługobiorcę w związku z prezentowanymi w serwisie Eurobudowa.pl informacjami, w szczególności za wzięcie przez usługobiorcę udziału w przetargu, zleceniu prywatnym, konkursie, za wybór wykonawcy, który zgłosił się w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, za treść zamieszczanych na serwisie internetowym ogłoszeń.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych na portalu materiałów reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich ani też za treści zamieszczane na innych serwisach internetowych i świadczone za ich pośrednictwem usługi.

 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z serwisu internetowego przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Eurobudowa.pl , usługobiorcy mogą zgłaszać w formie maila na adres info@eurobudowa.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko), w tym określenie firmy, adresu do korespondencji i adresu e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację usługobiorcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i odpowie za pomocą e-maila lub listownie.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Korzystanie z serwisu Eurobudowa.pl oznacza akceptację regulaminu i jego załączników.

 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu, którą nieodpłatnie udostępni usługobiorcy na stronie serwisu internetowego przed jej wejściem życie.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.