Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka budynków

Data zamieszczenia: 2023-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 508-375-601
i.stefanska@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 508-375-601
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadania zamówieniu:
Budowa placu eventowego wraz z rozbiórką budynków - etap II obejmujący
rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynku administracyjno-biurowego.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych : Budowa placu eventowego
wraz z rozbiórką budynków - etap II obejmujący rozbiórkę budynku mieszkalnego i
budynku administracyjno-biurowego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia,

Dokument nr: DT.220.03.2023

Składanie ofert:
Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
Oferty należy złożyć do wtorku 14.02.2023 r. do godz. 10:00.
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail:
i.stefanska@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR, ul.
Spychalskiego 34, 61-553 Poznań - liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.07.2023r..
Planowany termin rozpoczęcia robót i przekazania placu budowy: w ciągu 7 dni od dnia
podpisania umowy

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji
(wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. - zał. Nr 2
2. Znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.- zał. Nr 2
3. Posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:
a) Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej jedną
robotę związaną z rozbiórką budynku o kubaturze min. 3000m3- zał. Nr 2
b) Zdolność techniczna : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. - oświadczenie - zał. Nr 2
c) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - oświadczenie - zał. Nr 2
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
cena - 100%
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy o najniższej wycenie
przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) oferta może zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej. W obu
przypadkach Zamawiający wymaga, żeby została opatrzona podpisem Oferenta.
b) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
d) ma obejmować całość zapytania,
e) oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia
oraz powinna być podpisana przez oferenta.
f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszym Zapytaniu.
Termin związania ofertą:
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
Zmiana/wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów
zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie
umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje
się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów
związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności
związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem
oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej
cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcami:
Jarosław Klepacji, tel. 508-375-601, - w sprawie wizji w terenie
Aleksandra Nowak-Drygas , tel. 502-737-763 - w sprawie dokumentacji archiwalnej

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.