Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenie punktu dydaktycznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utworzenie punktu dydaktycznego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
Tel. 46 819-56-00
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 46 819-56-00
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. --
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.)
bez stosowania przepisów ww. ustawy, na zadanie pn.:

"EkoMam - przyrodę znam i o nią dbam"
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Celem prac jest utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby przeprowadzania zajęć terenowych z edukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez zagospodarowanie terenu przyszkolnego, a konkretnie malowniczej skarpy znajdującej się za budynkiem szkoły. Utworzenie ścieżki edukacyjnej, oraz altany ogrodowej o wymiarach 460x460x270 cm która usytuowana zostanie na utwardzonym podłożu, wysypanym grysem. Altana będzie spełniała funkcje klasy lekcyjnej wyposażonej w tablice kredową oraz ławki z bala, a dzięki możliwości wystawienia ławek na zewnątrz sprawdzi się również w roli amfiteatru, w którym odbędzie się niejedno ekologiczne przedstawienie i pokaz mody ekologicznej. Altana winna zostać obsadzona niską roślinnością. W jej pobliżu znajdą swoje miejsce: sosna górska, berberys, tawuła japońska, trzmielina, miskant chiński, lawenda. Nasadzenia te znajdą się również w kilku innych strefach. Ścieżka edukacyjna będzie składać się z 8 punktów.
1. "Miodem płynące" - w centralnym punkcie stanie domek dla owadów, tzw. hotel. Całość krajobrazu tego punktu dopełni roślinność miododajna. Utworzona zostanie łąka oraz posadzone drzewa miododajne. Umieścimy tu również grę terenową "Poznajemy owady" oraz tablice edukacyjną "Owady pożyteczne" i "Ekosystem łąki".
2. "Ptasi śpiew" - punkt ten będzie obfitował w ptasi śpiew, ponieważ na już rosnących drzewach umieścimy budki lęgowe. Pod nimi każdy mały ornitolog znajdzie coś dla siebie. W punkcie zostaną umieszczone dwie gry: kostki wiedzy "Poznajemy ptaki" - gra terenowa oraz gra interaktywna "Koło wiedzy: ptaki". Całość dopełnią rabaty z roślinami oraz tablica dydaktyczna "Ptaki w lesie".
3. "O czym szumi las" - w centrum staną tablice dydaktyczne "Po czym rozpoznasz drzewo", "Budowa warstwowa lasu", "Grzyby leśne" oraz "Małe i duże ssaki leśne", a wokół nich sosny i brzozy oraz istniejące już drzewa. Niższą warstwę lasu stanowić będą paprocie, maliny, jeżyny oraz borówki. Dodatkowo zakupione zostaną grzybnie grzybów jadalnych oraz bluszcz. Całość zostanie uzupełniona o grę dydaktyczną "Kaganek wiedzy - szanuj las" oraz grę dydaktyczną "Sprawność - obserwator lasu".
4. "Ekologiczne łamigłówki" - w punkcie tym staną drzewa tlenowe, a całość dopełnią kosze do segregacji odpadów.
5. "Babciny ogródek" - marzenie wielu ogrodników. Nasi młodzi milusińscy dostaną miejsce do uprawy ziół i warzyw. Znajdą się tutaj cztery podwyższone grządki oraz domek narzędziowy z przyborami niezbędnymi do uprawy roślin. Całość ogródka zostanie powiększona o sad z jabłonią, gruszą, czereśnią i śliwą. Nie może tu zabraknąć zbiornika na deszczówkę oraz kompostownika. /w pobliżu stanie również niewielki domek narzędziowy na niezbędne ogrodnikowi zestawy narzędzi.
6."Dotykam i poznaje" - kolejny punkt naszej ścieżki edukacyjnej to strefa, w której wspieramy ogólny rozwój poprzez bodźce dotykowe. W punkcie tym zostanie zbudowana ścieżka sensoryczna. Zawierała będzie materiały różnej wielkości i struktury, tj.: kora, szyszki, otoczaki, grysik, piasek, sztuczna trawa.
7. "Pogodnie" - w punkcie tym zostanie umieszczona stacja meteorologiczna, która daje możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia, zwiększa szanse i możliwości zainteresowania uczniów procesami jakie zachodzą w atmosferze. W otoczeniu stacji utworzona zostanie rabata.
8. "Mam czas" - na utwardzonym i wysypanym grysem podłożu zostanie umieszczony zegar słoneczny. Zostanie wykorzystany podczas zajęć związanych z tematyką czasu. Uczniowie dowiedzą się jak kiedyś odmierzano czas, dostrzegą upływ czasu i zdobędą wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu.

Przed wejściem do ogrodu dydaktycznego należy umieścić tablicę z nazwą projektu "EkoMam - przyrodę znam i o nią dbam" i źródłem finansowania.

Wymagania funkcjonalno techniczne.

Szczegółowe dane techniczne stanowią załączniki do przedmiotowego Zapytania Ofertowego.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2023r., do godz. 12:00 w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Skierniewice, Ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.
Karty oferty należy opakować w kopertę oraz opisać ją w następujący sposób:

,,Nazwa i adres Zamawiającego"

Oferta dotycząca zapytania ofertowego na zadanie pn.:

,,"EkoMam - przyrodę znam i o nią dbam"

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wybrany Wykonawca wykona zamówienie w terminie - do dnia 15.06.2023r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie otwierać przed dniem: 17.02.2023r. godz. 12:10
Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo Wykonawców którzy złożyli oferty.

IX. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą - 30 dni

X. INNE
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wymienionej placówki oświatowej.
Zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz instruktaż. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Dostarczone elementy wyposażenia punktu dydaktycznego muszą posiadać certyfikat zgodności z normą. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów).
Wykonawca udziela zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na warunkach producenta, na okres wskazany przez producenta.
Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi zamawiającemu lub dyrektorowi poszczególnej placówki na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
W szczegółowym opisie pomocy mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów dostawy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają w/w wymagania określone przez zamawiającego, wypełniając odpowiednio stworzona przez siebie tabelę równoważności. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny był podobny pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości),
2) charakteru użytkowego ( funkcji, przeznaczenia),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału)
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie doprecyzowują oczekiwania jakościowe i określają cechy techniczne dla osiągnięcia zamierzonych celów konkursu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących dostawy, usługi i prace budowlane wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
[dot. w szczególności pozycji w których wskazano konkretne wymiary, nazwy czy typy produktów].
Pod pojęciem równoważny rozumie się element odpowiadający pełnionej funkcji, rodzaju materiałów, bezpieczeństwu użytkowania oraz o minimalnych parametrach technicznych i użytkowych (w stosunku do wzoru) lub lepszych.
W przypadku chęci zastosowania produktu lub materiału równoważnego do jego akceptacji wymagana będzie akceptacja ze strony Zamawiającego.
Szczegółowy opis poszczególnych części pomocy dydaktycznych oraz ich ilość znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załączniki nr 1 do zapytania ofertowego, będący integralną jego częścią.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem ofertowym wypełniony zał. nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, oraz z zachowaniem należytej staranności.

Składając ofertę Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia zestawienia graficznego z podaniem kosztów jak w przykładowym załączniku do ZO - kosztorys ofertowy - projektu.
Wykonawca powinien zobrazować wizualizacje zaproponowanych i
wycenionych w ofercie elementów projektu.

Uwagi:
VII. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.