Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu wizyjnego do stałego monitoringu produkcj

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa systemu wizyjnego do stałego monitoringu produkcj

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
Obodrzyców 42
81-812 Sopot
powiat: Sopot
531 780 190
p.wiecek@orplast.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152171
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: 531 780 190
Termin składania ofert: 2023-04-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.02.02.01-22-0202/17 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji w firmie ORPLAST

Część 1
Monitoring wizyjny do kontroli pracy linii oraz form (1 kpl)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację Zadania 2: Zakup środków trwałych w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji, w tym: 8. Monitoring wizyjny do kontroli pracy linii produkcyjnych oraz form (1 kpl.) zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym ,,Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji w firmie ORPLAST".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. System wizyjny do stałego monitoringu produkcji - Kamery wraz z osprzętem do montażu do wizualnej kontroli wtryskarek, form oraz linii montażowych o następującej minimalnie specyfikacji:
1. Przewód UTP 4x2x0,5 [1.300 m]
2. Szafa RACK wisząca 18U [1 szt.]
3. Switch PoE 24-portowy [1 szt.]
4. Switch PoE 4 portowy [16 szt.]
5. Kamera [50 szt.]
a. Przetwornik co najmniej 1/2.8" 4MP
b. Maksymalny zasięg reflektora IR co najmniej 25m
c. Obiektyw co najmniej 2.8mm
d. Ilość klatek co najmniej 25/30 kl/s @ 1080P (1920x1080)
e. Funkcje co najmniej: DWDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
f. Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) DMSS
g. Zasilanie DC12V, PoE
h. Stopień ochrony IP67
6. Rejestrator [1 kpl.]
a. wejścia wideo: 64x kanały IP
b. wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI
c. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
d. maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)
e. interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
f. wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
7. Dyski do rejestratora [8 szt.] o parametrach co najmniej:
a. 3,5" do pracy ciągłej,
b. pojemność: 6TB,
c. szybkość transmisji: 180 MB/s,
d. pamięć podręczna: 256M,
e. interfejs: SATA 6Gb/s
8. Dekoder sieciowy do pracy w zaawansowanych systemach monitoringu IP o parametrach co najmniej [1 kpl.]:
a. Do obsługi 150 kamer
b. Pamięć RAM 8 GB
c. 4 porty Rj45 10/100/1000M
d. 4 porty USB
9. Pozostałe elementy niezbędne do podłączenia urządzeń: trasy kablowe, listwy zasilające, gniazda prądowe, organizery, gniazda RJ45, puszki itp. [1 kpl.] oraz prace montażowe.
Składając ofertę na zadanie proszę odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Brak informacji w ofercie lub w załączniku o wszystkich składowych/elementach skutkować może odrzuceniem oferty.
W każdym przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę własną producenta dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w opisie. Oferent, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w dokumencie uzasadnione jest technologią opisaną we wniosku aplikacyjnym.

Okres gwarancji
W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego w pełnych miesiącach, liczonych od podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu postępowania.

CPV: 30210000-4, 30230000-0, 32323500-8, 32441000-6, 32441100-7, 38651600-9, 48820000-2

Dokument nr: 2023-5554-152171, 01/03/2023/OR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wyznaczony termin na zakończenie projektu to 8 tygodni od podpisania umowy.
Przez zakończenie dostawy Zamawiający rozumie datę dostarczenia wszystkich elementów przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres oraz ich instalacji. Udokumentowaniem zakończenia dostawy będzie podpisany obustronnie końcowy protokół odbioru.
Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie protokołów częściowych.
Adres dostawy: Park maszynowy Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Ul. Marynarki Polskiej 73a, 80-557 Gdańsk

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
? Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
? Zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
? W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Każdy Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Każdy Oferent musi posiadać dostęp do potencjału technicznego do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
o Oferta sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy i montażu. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Oferenta na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości/niejasności w treści postępowania ofertowego, w tym: specyfikacji, sposobu przyznawania punktacji itp., prosimy o zadawanie pytań.
Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie).
Oferenci powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym posługiwać się numerem postępowania ofertowego.
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin na składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 7 i 12.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, jeżeli:
o Nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu
o Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
o Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
o Cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację w Bazie konkurencyjności.
Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego kompatybilną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła, jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Osoby reprezentujące Oferenta przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Oferenta, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla, się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty, chyba, że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

WYCENA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MUSI ZAWIERAĆ
1. Cenę całkowitą wszystkich urządzeń oraz podzespołów
2. Koszt wszystkich prac montażowych oraz konfiguracyjnych.

KARY UMOWNE
Jeżeli z wyłącznej winy Oferneta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 2% ceny przedmiotu postępowania, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 45% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 45% ceny zakupu przedmiotu postępowania.
W każdym przypadku Oferent jest zobowiązany dodatkowo pokryć lub zwrócić Zamawiającemu koszty wszelkich kar administracyjnych lub odszkodowań, do których zapłaty został zobowiązany Zamawiający
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę dostawy. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odszkodowanie obejmuje m.in. utratę wskutek niewykonania, opóźnienia lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jakiejkolwiek części dofinansowania dla projektu (RPPM.02.02.01-22-0202/17) lub zapłatę kar administracyjnych z tego tytułu.
Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem, transportem oraz wadliwą instalacją, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-27
Data ostatniej zmiany
2023-03-27 15:43:45

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1.Cena łączna oferty netto [Cn] - 70%
Ad.1 Dla kryterium "cena łączna oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:
Cn = (Najniższa zaproponowana cena / cena porównywanej oferty) * 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Okres przyznanej gwarancji [Og] - 10%
Ad. 2 Dla kryterium ,,Okres przyznanej gwarancji" punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą przedstawioną w ZAPYTANIU OFERTOWYM
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Termin dostawy [Td] - 20%
Ad.3 Dla kryterium ,,Termin dostawy" oferent, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy wraz z instalacją przedmiotu zamówienia, wyrażony w pełnych tygodniach, liczony od podpisania umowy do daty zakończenia montażu przedmiotu zamówienia do wyznaczonego miejsca [podpi

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Więcek
tel.: 531 780 190
e-mail: p.wiecek@orplast.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.