Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78
00-671 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@wckik.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/777807
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni dla Terenowych Stacji WCKIK w Gdańsku.
Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni dla Terenowych Stacji WCKIK w Krakowie.
Świadczenie usług serwisu, konserwacji, przeglądu technicznego oraz napraw awaryjnych urządzeń mroźni dla Terenowych Stacji WCKIK we Wrocławiu.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00251460, 35/U/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wckik
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość" dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: m.figarska@wckik.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.
7. Wykonawca, poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w szczególności w Rozdziale XX SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/777807
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-19 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.