Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywny zakup i dostawa drutu do prasy belującej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywny zakup i dostawa drutu do prasy belującej

Data zamieszczenia: 2023-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o
Czarnówko 34
84-351 Nowa Wieś Lęborska
powiat: lęborski
598624388
biuro@zzo-czarnowko.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowa Wieś Lęborska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 598624388
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywny zakup i dostawa drutu do prasy belującej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.
w Czarnówku w 2024r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
sukcesywny zakup oraz dostawa drutu do prasy belującej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku.
Zamawiający dysponuje prasą belującą typu LUXOR, i dostarczany drut musi do niej pasować.
Wymagania jakie musi spełniać dostarczany drut:
- średnica drutu fi 3,6mm
- forma drutu - cewka
- gatunek stali używany do produkcji drutu do belowania - stal niskowęglowa, elastyczna, ciągniona na zimno
- miękkość drutu - odpowiednio wyżarzony drut łatwo się wiąże i jest odporny na zrywanie
- całość pokryta odpowiednim gatunkiem oleju, który opóźnia proces rdzewienia
- drut powinien być starannie nawinięty oraz dobrze zabezpieczony przed rozwijaniem się cewki
- średnica zewnętrzna 330mm, średnica wewnętrzna 210mm, wysokość cewki 150mm
Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany około 1 raz w miesiącu 3 palety po 1.080 kg. Ilość całkowita dostaw wynosi około 45000kg. Dostarczana ilość będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego w dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu będzie uwzględniony w cenie oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, lecz nie mniej niż 20000kg. Z tego tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem rekompensaty za niedostarczoną ilość dostaw.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.

CPV: 44333000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00517026, ZPII/6/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 17:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05297131-8d61-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ,ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego ,typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz ,zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ oraz załączników do zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający ,dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta
Błękitna Kraina Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 598624388;
2. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest pani Kamilla Pietrzyk, e-mail:
biuro@zzo-czarnowko.pl, tel. 598624388;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-08 17:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPII/6/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 146137,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
sukcesywny zakup oraz dostawa drutu do prasy belującej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku.
Zamawiający dysponuje prasą belującą typu LUXOR, i dostarczany drut musi do niej pasować.
Wymagania jakie musi spełniać dostarczany drut:
- średnica drutu fi 3,6mm
- forma drutu - cewka
- gatunek stali używany do produkcji drutu do belowania - stal niskowęglowa, elastyczna, ciągniona na zimno
- miękkość drutu - odpowiednio wyżarzony drut łatwo się wiąże i jest odporny na zrywanie
- całość pokryta odpowiednim gatunkiem oleju, który opóźnia proces rdzewienia
- drut powinien być starannie nawinięty oraz dobrze zabezpieczony przed rozwijaniem się cewki
- średnica zewnętrzna 330mm, średnica wewnętrzna 210mm, wysokość cewki 150mm
Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany około 1 raz w miesiącu 3 palety po 1.080 kg. Ilość całkowita dostaw wynosi około 45000kg. Dostarczana ilość będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego w dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu będzie uwzględniony w cenie oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, lecz nie mniej niż 20000kg. Z tego tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem rekompensaty za niedostarczoną ilość dostaw.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty - 60%
2) długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji (nie dłużej niż 48 godziny) - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 5 Ustawy, którego
wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 oraz 6 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa powyżej - załączniki nr 2 i 3 oraz 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy w ramach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz 1605 z późn zm.).
2. Niniejsze postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zamawiający określa następujące warunki zmiany:
a) przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,
b) dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
o stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
o zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
o zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)
o w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty - 60%
2) długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji (nie dłużej niż 48 godziny) - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.