Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o
1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
zp@zozsiemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli dla bloku operacyjnego oraz urządzeń
dla Centralnej Sterylizacji
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Regały ażurowe, regał pięciopółkowy i szafka wisząca, regały ścienne i wózek na odpady
Stolik na instrumenty, wózek zabiegowy, taboret, podest, stojak do kroplówki
Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji oraz parownica, metkownica i lampa

CPV: 39141100-3, 39150000-8,34911100-7, 39150000-8, 34911100-7,39151100-6, 33191000-5, 30170000-1,31520000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00522865, SZM/DZ/341/41/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb5ae466-8ef8-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformie tj.:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
MS Windows 7 lub nowszy
OSX/Mac OS 10.10,
Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza
Firefox 59.0 lub nowszy
Safari 11.1 lub nowsza
Edge 14.0 i nowsze
2) Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
11. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
12. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
13. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO"
, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 9
41 - 100 Siemianowice Śląskie
strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl
e-mail: zp@zozsiemianowice.pl
tel./fax /32/ 228 - 18 - 86
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl lub telefonicznie pod numerem
+ 48 32 228 23 47 lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych:
- drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@zozsiemianowice.pl - pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przez Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. przetwarzane przez okres określony w
przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7. Mają Państwo prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
b) do poprawiania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania od Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie
z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-08 10:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.