Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa usługa prac rusztowaniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa prac rusztowaniowych

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELMEN sp. z o.o
Wola Grzymalina 7
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
tel. 044 735 49 20, fax. 044 735 49 22
malgorzata.urbaniak@elmen.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 044 735 49 20,
Termin składania ofert: 2023-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
rozważa zakup usługi pn. ,,Kompleksowa usługa prac rusztowaniowych dla zadania pn. "Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego i odtworzenie wykładzin chemoodpornych na w kanałach spalin IOS blok nr 2, 3, 4, 10 dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów"", zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją rysunkową, które stanowią Załącznik nr 1. do niniejszego zapytania.
Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie prac rusztowaniowych (tj. montażu, demontażu, najmu) oraz niezbędnych prac towarzyszących na przedmiotowym zakresie zadania.
W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia.
Prosimy o przedstawienie cen jednostkowych (netto) za wykonanie zadania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, poprzez wypełnienie Załącznika nr 2. Formularz cenowy. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy posiadają Państwo możliwości zaoferowania (złożenia oferty) na cały określony poniżej zakres przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1.
Ilość [m3] oraz dni najmu mają charakter szacunkowy i stanowią podstawę dla określenia wartości usługi -Załącznik nr 2. Formularz cenowy.
Informacje dodatkowe:
A. Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usługi [m31:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac w przypadku zmiany harmonogramu postoju bloków lub wykonania części prac siłami własnymi. Ilość ewentualnej niewykorzystanej kwoty umowy jest bliżej nieokreślona i nie będzie stanowić podstawy do roszczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości prac o 20% zakresu (klauzula adaptacyjna).
3. Zakresy na poszczególnych Etapach mogą się zmieniać (zmniejszać/zwiększać) tak aby nie przekroczyć wartości umowy.
4. Podział zakresu może dotyczyć części lub całości zadań na poszczególnych blokach (podział będzie realizowany przez Zamawiającego).
B. Uwagi:
1. Rusztowania modułowe rozliczane będą w [m3].
2. W obmiarze będzie uwzględnione niezbędne obarierowanie.
3. Wynagrodzenie za najem jest liczone od dnia następnego po odbiorze komisyjnym rusztowania do dnia zgłoszenia do demontażu.
4. W cenach jednostkowych będą zawarte wszelkie koszty tj.:
4.1. Załadunek, rozładunek, transport pionowy i poziomy na obiekcie oraz inne koszty związane z obsługą realizowanych zadań (oświetlenie, kotwy, łączniki, śruby narzędzia, ubrania robocze, oraz amortyzacja rusztowań, opłaty celne, oświetlenie, wentylacje jeżeli potrzeba, wszelkie środki ochrony osobistej).
4.2. Materiał rusztowaniowy (posiadający certyfikat czy aprobatę / dopuszczenia do prac i użytkowania) oraz materiał pomocniczy (podkłady, śruby itp.) pomocniczy. Uwzględnić należy również jego konserwację czy drobne naprawy eksploatacyjne.
4.3. Montaż i demontaż rusztowań (100%) realizowany przez uprawnionych monterów rusztowań uprawnienia IMBIGS.
4.4. Nadzór nad montażem i odbiór techniczny rusztowań przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i wpisem do właściwej izby oraz ekspertyzy, nadzoru pośredniego (mistrzów) usługi ewentualnego projektowania rusztowań oraz nadzory autorskie projektanta.
4.5. Rusztowania typowe (DTR) oraz nietypowe (projekt indywidualny).
4.6. Uziemienia rusztowań wraz z pomiarami (wg przepisów).
4.7. Przeglądy dekadowe i doraźne rusztowań.
5. Harmonogram oraz terminy innych zakresów mogą ulec zmianie. Zamawiający będzie każdorazowo przedstawiał zmiany ww. harmonogramu do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość materiału i obsługi monterskiej na potrzeby realizacyjne bez podstaw do roszczeń kosztów za materiał niewbudowany i obsługi.
6. Przeglądy rusztowań (dekadowe, doraźne) będą realizowane przez Wykonawcę (w cenie kontraktu).
7. Odbiór techniczny rusztowania oraz odpowiedzialność za jego konstrukcje (tj. dobór konstrukcji i elementów w zależności miejsca montażu, warunków, DTR, projekt techniczny rusztowania, dobór posadowienia (podłoża/ konstrukcji) i stan techniczny wbudowanego materiału pozostaje po stronie Wykonawcy rusztowania (Kierownika Budowy, Robót Wykonawcy). W przypadku wątpliwości doboru podłoża Wykonawca przedłoży informację nt. obciążeń użytkowych od rusztowania celem analizy lub o taką analizę może być poproszony na bazie przekazanej dokumentacji
8. Zamawiający jest Użytkownikiem rusztowania i wskaże osoby odpowiedzialne za jego użytkowanie rusztowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z usługi samego montażu czy demontażu rusztowań (z materiału powierzonego-własnego) w ww. cenach jednostkowych. Po stronie Zamawiającego w tym wypadku pozostaje transport materiału z magazynu na budowę poz.0,00m.
10. Całkowite rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac [m3 oraz dni najmu] wskazanego w Zbiorczym Protokole Cząstkowym Wykonanych Robót oraz Protokołów Odbioru Rusztowań sporządzonego na koniec każdego okresu rozliczeniowego (m-c) na bazie cen jednostkowych umowy.
11. Wykonawca będzie przedkładał comiesięcznie tabelę zbiorcza rusztowań. Rozliczenie umowy -comiesięczne protokoły zdawczo-odbiorcze (montaż /demontaż i najmem) potwierdzone obustronnie.

Składanie ofert:
Pozostałe informacje:
1. Odpowiedź prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl;
2. TERMIN SKŁADANIA informacji upływa w dniu 05.12.2023 r. o godz. 08:00.

Miejsce i termin realizacji:
Terminy realizacji z podziałem na Etapy: ETAP NR 1
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 03 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 3 od dn. 11.01.2024 r. do dn. 10.05.2024 r. (do dnia 17.04.2023 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 03NR05 i 03NR06) ETAP NR 2
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 04 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 4 od dn. 04.05.2024 r. do dn. 30.08.2024 r. (do dnia 14.08.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 04NR05 i 04NR06) ETAP NR 3
pn.: ,,Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego i odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 10 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów":
1. Wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego tj.: wykładzina chemoodporna i folia PFA grubości 1,5 mm ściany powyżej 0,5 m i sufit na kanale spalin surowych 10NR06 bloku nr 10
2. Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin oczyszczonych i w czopuchu bloku nr 10
Blok nr 10 od dn. 07.08.2024 r. do dn. 25.10.2024 r. (do dnia 11.10.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 10NR05 i 10NR06) ETAP NR 4
pn.: ,, Odtworzenie wykładziny chemoodpornej na kanale spalin bloku nr 02 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Bełchatów".
Blok nr 2 od dn. 24.08.2024 r. do dn. 18.12.2024 r. (do dnia 29.11.2024 r. należy zakończyć pracę wewnątrz kanałów spalin 02NR05 i 02NR06).
Miejsce realizacji usługi: PGE GiEKS.A. oddział Elektrownia Bełchatów.

Wymagania:
C. Dodatkowe informacje / Wymagania:
1. Wymagany potencjał materiału rusztowaniowego (w tym atesty i certyfikaty), transportu (wciągarki, wózki paletowe...) oraz obsługi monterskiej niezbędnej do realizacji ww. zadań (na wszystkich zmianach roboczych oraz jeżeli będzie potrzeba w dni wolne od pracy, również niedzielę i święta). Materiał i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia - Wykonawca zabezpiecza na swój koszt.
2. Montaż i demontaż rusztowań przed osoby posiadające odpowiednie wymagane uprawnienia, inne uprawnienia wymaganie przy realizacji zadań (np. obsługa wciągarek, wózki widłowe) oraz wszelkie wymagane dokumenty osobowe (szkolenie BHP, zaświadczenia lekarskie itd.) oraz wymagane odrębnymi przepisami świadectwa kwalifikacyjne D i E.
3. Opracowanie planu BIOZ.
4. Zapewnienie bezpiecznych warunków odbioru robót przez Zamawiającego.
5. Posiadanie certyfikowanego sprzętu ochrony indywidualnych w tym chroniących przed upadkiem z wysokości, jeżeli potrzeba sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz innego w zależności od zagrożeń.
6. Stosowanie bezpiecznych narzędzi pracy przystosowanych do warunków (np. praca na nawęglaniu -atmosfera wybuchowa pył węglowy).
7. Znajomości i doświadczenia dla wykonawstwa prac rusztowaniowych na obiektach energetycznych oraz oświadczenia /referencje lub potwierdzenia wykonania w ostatnich 3 latach (2021-2023) prac rusztowaniowych na elektrowniach mocy bloków min. 200 MW i urządzeniach (kotłownia, maszynownia, instalacje odsiarczania, odpopielania, nawęglania i zbieżnych) w ilości - łącznie min. 150 000 m3.
8. Wymagany certyfikat na materiał rusztowaniowy B lub równoważny.
9. Certyfikat ISO 9001 lub potwierdzenie wykonywania prac w ostatnich 3 latach dla Inwestora posiadającego struktury IOS 9001.
10. Znajomości ogólnej dotyczącej możliwości montażu i posadowienia konstrukcji rusztowaniowych np.: (określone - nośności stropów w budynku głównym) w tym opracowania danej koncepcji rusztowaniowej spełniającej wymagania DTR, projektów indywidualnych i przepisów ogólnych dotyczących rusztowań oraz tematów budownictwa. Rusztowania montowane w zakresie to konstrukcje zarówno zewnętrze i wewnętrzne montowane w (kanały, zbiorniki, komory paleniskowe, wymienniki IOS .itp..)
11. Osoby do nadzoru budowy i odbioru technicznego rusztowań - posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpis do danej Izby Inżynierów Budownictwa.
12. Osób nadzoru pośredniego (mistrzowie) przypisanych do danych obiektów (elastycznie w zależności od ilości prac).
13. Osoby-służby BHP.
14. Ustanowienia osoby do stałego kontaktu (24h/dobę oraz w dni wolne od pracy).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie na podstawie Zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia Umowy (od dnia podpisania Umowy) do 31.12.2024 roku lub do wyczerpania wartości Umowy (w zależności co nastąpi pierwsze).
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że:
1) złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na ,,Zapytanie o informację" danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania;
2) niniejsze Zapytanie o informację nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), postępowania o udzielenie postępowania niepublicznego, jak również nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Kontakt:
4. Wszelkie pytania do niniejszego ,,Zapytania o informację" należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl, jaroslaw.iamrozy@elmen.pl, karol.warzocha@elmen.pl; pawel.niklewicz@elmen.pl, wojciech.zarzycki@elmen.pl do dnia 04.12.2023 r. do godziny 10:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.