Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
22319z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA SKIERNIEWICE
Senatorska 10
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
a.gluszcz@um.skierniewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice.
2. Specyfikacja techniczna kamer oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Lokalizacja nowego punktu kamerowego:
- Ul. Jasna 30 ( teren SP nr 4)
4. Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz jakościowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
7. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
8. W dokumentacji technicznej we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa producenta związana z produktem - Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w opisie przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje. I tak:
1) Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia;
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b)zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
3) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.

CPV: 35125300-2, 32562000-0,45310000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00528928, SM.271.3.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4dd5f64-91ea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Ze względu na ograniczona liczbę znaków wymagania zostały zawarte w SWZ w Rozdziale XIII i XIV.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach, Ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: p.kowalski@um.skierniewice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp" lub ,,PZP") w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-13 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr 70102033520000140201935816
z dopiskiem: wadium - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SM.271.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice.
2. Specyfikacja techniczna kamer oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Lokalizacja nowego punktu kamerowego:
- ul. Jasna 30 ( teren SP nr 4)
4. Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz jakościowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
7. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
8. W dokumentacji technicznej we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa producenta związana z produktem - Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w opisie przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje. I tak:
1) Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia;
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b)zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
3) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.
4.2.6.) Główny kod CPV: 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32562000-0 - Kable światłowodowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 80%;
2) Gwarancja na prace montażowe i instalacyjne (G) - waga kryterium 20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I: Cena (C) - waga 80%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 80%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
Kryterium II : gwarancja na prace montażowe i instalacyjne (G) - waga 20 %
punktacja od 0 pkt do 20 pkt - najdłuższa gwarancja 20 pkt pozostałe proporcjonalnie do najdłuższej gwarancji.
Do wyliczenia wg wzoru:
Gwarancja badanej oferty (Gb)
G = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
Najdłuższa oferowana gwarancja (Gn)
gdzie:
G - punkty badanej oferty
Gn - najdłuższa oferowana gwarancja
Gb - gwarancja badanej oferty
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczona wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty"
G- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,gwarancja"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający jako warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień obejmujących swym zakresem wykonanie/modernizację/rozbudowę systemu monitoringu CCTV o wartości minimum 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) zł brutto każde wraz z podaniem rodzaju prac, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn.zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących swym zakresem wykonanie/modernizację/rozbudowę systemu monitoringu CCTV o wartości minimum 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) zł brutto wraz z podaniem rodzaju prac, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy,
2) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego wynika, które prace lub
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2;
4) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
5) dokument wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej;
6) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej zgodnie ze wzorem zgodnym z załącznikiem nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr 70102033520000140201935816
z dopiskiem: wadium - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 80%;
2) Gwarancja na prace montażowe i instalacyjne (G) - waga kryterium 20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I: Cena (C) - waga 80%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 80%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
Kryterium II : gwarancja na prace montażowe i instalacyjne (G) - waga 20 %
punktacja od 0 pkt do 20 pkt - najdłuższa gwarancja 20 pkt pozostałe proporcjonalnie do najdłuższej gwarancji.
Do wyliczenia wg wzoru:
Gwarancja badanej oferty (Gb)
G = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
Najdłuższa oferowana gwarancja (Gn)
gdzie:
G - punkty badanej oferty
Gn - najdłuższa oferowana gwarancja
Gb - gwarancja badanej oferty
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczona wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty"
G- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,gwarancja"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-11

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.