Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa szaf BHP i ławek wolnostojących

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa szaf BHP i ławek wolnostojących

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 677 33 33, tel. 84 677 38 99, tel. 84 677 38 98
szpital@szpital.zam.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (84) 677 33 33,
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 130 000 zł pn.:
,, DOSTAWA szaf BHP i ławek wolnostojących na potrzeby Stacji Dializw
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu."
I. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Ofertę można złożyć
na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).
Zamawiający nie ustanawia maksymalnej ilości zadań, w ramach których zamówienie może
zostać udzielone jednemu Wykonawcy.
Szafy pracownicze muszą spełniać wymagania normy PN-7511 - 78 711.

CPV: 391413005, 39113600-3

Dokument nr: AT.R.334.70.2023

Otwarcie ofert: 1.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 408 (Dział Administracyjno
- Techniczny), w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.30.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala),
w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony ,,Formularz oferty wykonawcy" (zgodny w treści
z przedstawionym wzorem) oraz nw. dokumenty:
2.1.,,Formularz oferty cenowej".
2.2.Wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru
Sądowego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2.4. Deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań
zasadniczych.
2.5.Charakterystykę techniczno-jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia
zawierającą minimum dane na temat wymaganych parametrów technicznych
określonych w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem producenta, nazwy
handlowej.
2.6.Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodne z Załącznikiem Nr 5
do Zaproszenia.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z treści pełnomocnictwa musi
wyraźnie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa
jest składany wraz z ofertą.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
6.1.Strony oferty były kolejno ponumerowane.
6.2.Formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
zawartością bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowana w następujący sposób:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
i opisana:
AT. R.334. 70 .2023
,,Dostawa szaf BHP i ławek wolnostojących na potrzeby Stacji Dializw
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu."
Nie otwierać przed 13
grudnia 2023 r. do godz.12.30.
8. Wykonawca może wycofać ofertę i złożyć nową przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca złoży kolejne oferty i nie złoży
oświadczenia o wycofaniu oferty złożonej uprzednio, ocenie będzie podlegać wyłącznie
oferta złożona najpóźniej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostałe
oferty złożone przez Wykonawcę są zwracane Wykonawcy bez ich otwierania. Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę podlegającą ocenie.
2.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia
do złożenia ofert - nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający
niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 130 000 zł).
2. Pytania należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
e-mail: szpital@szpital.zam.pl
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje
dotyczące ceny oferty.
VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:
Cena - 100 %
W kryterium ceny ilość punktów będzie liczona wg poniższego wzoru
najniższa cena oferty brutto
Ilość punktów oferty ocenianej = cena brutto oferty ocenianej x 100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największa ilość punktów.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która nie podlega odrzuceniu Zamawiający
nie dokonuje oceny punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
VIII. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty
najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania
umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach
w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie internetowej
Zamawiającego.
IX. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie wówczas gdy:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zaproszenia do złożenia ofert;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
X. Odrzucenie oferty.
Oferta podlega odrzuceniu wówczas, gdy:
1) nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu;
2) nie została złożona w formie pisemnej (dotyczy zamówień o wartości do 130 000 zł);
3) wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę;
4) została złożona po terminie składania ofert;
5) jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza nw. osoby:
w sprawach merytorycznych :
Agata Jaworska-Pogudz tel. 84 677 38 99
w sprawach formalnych:
Andrzej Skrzypek - tel. 84 677 38 98

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.