Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: AQUA- Sopot Sp. z o. o
ul. Polna 66-68
81-740 Sopot
powiat: Sopot
tel.: (58) 555 49 20; fax.: (58) 555 49 21
przetargi@aqua-sopot.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (58) 555 49 20
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja Warunków Zamówienia
(SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania przez AQUA-Sopot Sp. z o.o. zamówień
publicznych sektorowych, których wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne oraz
klasycznych, których wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł netto
na
dostawę materiałów budowlanych
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zamawiającego
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: AS/S/19/2023/KRz

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie AQUA-Sopot Sp. z o.o., Ul. Polna 66-68, Sopot:
w dniu
13.12.2023 r.
o godz.
1030
4. Zamawiający nie organizuje publicznej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Rozdział X
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Pisemną ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego (I. p) Ul. Polna 66/68,
81-740 Sopot, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
13.12.2023 r.
do godz.
1000
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie należy oznaczyć:
AQUA-Sopot Sp. z o. o. Ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot
OFERTA
na dostawę materiałów budowlanych
(Nr postępowania: AS/S/19/2023/KRz)
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.12.2023 r. godz. 10:30
oraz podać nazwę Wykonawcy i jego adres.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez
Zamawiającego (miejsce wyładunku) w terminie:
1) do 14 dni od daty podpisania umowy - pozycje 1-140 i 142-164 OPZ
2) do 7 tygodniu od daty podpisania umowy - pozycja 141 OPZ.

Wymagania:
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień
publicznych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o., dalej ,,Regulamin".
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego
pod adresem: Informacja o przetargach - BIP - AQUA-Sopot Sp. z o.o.
3. Wszystkie dokumenty niniejszego postępowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego, pod adresem: Ogłoszenia 2023 - BIP - AQUA-Sopot Sp. z o.o.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w Dziale II, §2 ust. 1
Regulaminu, które stanowią, że z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może
wykluczyć:
1) Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie
wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2) Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, a także Wykonawców, którzy uchylili się od podpisania umowy;
3) Wykonawców, w stosunku do których:
a) otwarto likwidację lub
b) w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub iii. sąd zarządził
likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne lub iv. ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu,
o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego, lub v. sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
5) osoby fizyczne prawomocnie skazane za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art.189a, art.218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe;
6) Wykonawców, jeżeli urzędującego członka ich organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu;
7) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
8) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazali braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
9) nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków;
10) złożyli nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd Zamawiającego informacje mające wpływ
na wynik prowadzonego postępowania lub inny istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub bezprawnie wpływali
lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbowali pozyskać informacje
poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11) zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), które stanowią, że
z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust.
1 pkt 1 wskazanej ustawy);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 120
z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy).
1.3. nie są objęci nie są objęci zakazem udzielania zamówień na podstawie z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który stanowi, że
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1,
3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit.
b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub
z udziałem:
?obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą
w Rosji;
?osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w tirecie pierwszym; lub
?osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w tirecie pierwszym lub drugim, w tym
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na
nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć
wraz z ofertą oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków dotyczących:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
określonej
działalności
zawodowej,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie, że oferowane dostawy
spełniają wymagania Zamawiającego.
1. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały budowlane spełniają wymagania Zamawiającego
wskazane w OPZ, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów wskazanych w tabeli załącznika
nr 1 do SWZ tylko Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
2. W przypadku gdy z dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać, że
oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego lub gdy dokumenty te będą zawierać
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od
wezwania, za wyjątkiem sytuacji, gdy bez względu na uzupełnienie braku oferta będzie podlegała
odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy z uzupełnionych dokumentów nie będzie wynikać, że oferowany przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ lub, gdy uzupełnione
dokumenty nadal będą zawierać błędy, Zamawiający ofertę taką odrzuci.
4. W przypadku opisanym w pkt 3, jeśli nie będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania,
Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawcę,
którego oferta jako następna w kolejności była oceniona najwyżej.
4. W przypadku przesłania pisma drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt jego otrzymania.
Rozdział VIII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, to jest do dnia 11.01.2024 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza,
że pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Rozdział IX
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymagania podstawowe:
1) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SWZ;
2) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
3) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z oferty lub dokumentów
dołączonych do oferty;
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu dołączonego
do oferty, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do
tego upoważnione;
4) treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty, podobnie jak
w przypadku sporządzania innych dokumentów składanych w niniejszym postępowaniu,
skorzystanie ze wzoru formularza przygotowanego przez Zamawiającego - wg Załącznika nr 2 do
SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie
one zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez
Zamawiającego w treści wzorów załączonych do SWZ;
5) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
2. Forma oferty:
1)wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności - za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania
ofert w postaci elektronicznej;
2)oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
3)stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SWZ i chodzących
następnie w skład oferty winny być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub
ręcznie);
4)całość oferty powinna
być
złożona
w
formie
uniemożliwiającej
jej
przypadkowe
zdekompletowanie;
5)wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę;
6)oferta, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 2 SWZ są składane w oryginale, pozostałe
dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę;
7)ewentualne pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej
za zgodność z oryginałem;
8)zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią oferty lub dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zawartość oferty:
1) Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
składane np. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonej oferty lub dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej,
informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nazwach i adresach
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz o cenach ofert.
6. W przypadku wpływu oferty po terminie składania ofert Zamawiający zwraca ofertę bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceny określone przez Wykonawcę są cenami ryczałtowymi i nie podlegają zmianie
w okresie realizacji zamówienia.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ i obejmować wszelkie koszty, opłaty, podatki,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty (Cena oferty brutto PLN).
4. Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w formularzu ofertowym poda osobne wartości
dla poszczególnych elementów oferty, zgodnie z formularzem ofertowym oraz całkowitą cenę
oferty brutto, będącą sumą wszystkich wycenionych elementów oferty.
Rozdział XII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.
2. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty brutto, będącą sumą wartości netto
wynikających z iloczynu ilości sztuk danego materiału oraz zaoferowanych przez Wykonawcę
jednostkowych cen netto, powiększoną o należny podatek VAT.
Rozdział XIII
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w niniejszym postępowaniu opisane zostały
w Dziale VIII Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.
Rozdział XIV
Informacje o formalnościach niezbędnych do podpisania umowy
Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy, o czym powiadomi drogą mailową
Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Rozdział XV
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
2. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu.
3. Wykonawcy z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej oraz w Regulaminie nie przysługują
wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

Uwagi:
Rozdział XVI
Klauzula Informacyjna - RODO
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-
740), ul. Polna 66-68, e-mail: aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl, tel. (58) 555 49 20, zwana dalej:
,,Administratorem".
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez
Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Panią Marzeną Chrostowską za pośrednictwem
poczty e-mail: marzena@dpgpolska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osób wskazanych przez Panią/Pana w związku z ich
uczestnictwem w zawarciu i/lub realizacji umowy przetwarzane będą w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych
z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres wykonywania umowy oraz przez
okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający
z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
7. Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom zajmującym się obsługą informatyczną Spółki
AQUA-Sopot Sp. z o.o., Wspólnikowi, wszystkim podmiotom, które mają prawo dostępu do
dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie
Regulaminu udzielania przez AQUA-Sopot Sp. z o.o. zamówień publicznych sektorowych, których
wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne oraz klasycznych, których wartość zamówienia jest
niższa od kwoty 130 000 zł netto oraz na podstawie przepisów prawa regulujących dostęp do
informacji publicznej.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - za wyjątkiem
usunięcia danych złożonych w związku z ubieganiem się i uzyskaniem zamówienia publicznego.
10.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt:
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agnieszka Borowska i Edyta
Ott.
2. Komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
przetargi@aqua-sopot.com.pl.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty składane na wezwanie oraz
informacje, Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@aqua-
sopot.com.pl, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 1 w Rozdziale IX SWZ dotyczącym oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.