Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wymiany zepsutych elementów oświetlenia ewakuacyjno

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wymiany zepsutych elementów oświetlenia ewakuacyjno

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgową w Zielonej Górze
Partyzantów 42
65-332 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wymiany
zepsutych elementów oświetlenia ewakuacyjno - awaryjnego zamontowanego
w budynkach stanowiących siedzibę jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego na
nowe a, w szczególności: demontaż i utylizacja wyeksploatowanych elementów
oświetlenia, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem nowych elementów oświetlenia.
2. Kod CPV:
50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
71314100-3 usługi elektryczne
71356100-9 usługi kontroli technicznej

CPV: 50700000-2, 71314100-3

Dokument nr: 3033-7.262.314. 2023

Składanie ofert:
Przygotowaną ofertę, na którą składa się wypełniony druk formularza ofertowego, należy
przesłać w terminie do godz. 09:00 dnia
12 grudnia 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl, powołując się na numer postępowania
wskazany na wstępie zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Ul. Partyzantów 42 , 65-332 Zielona Góra,
b) Ul. Dworcowa 57, 68-100 Żagań .
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 grudnia 2023 r.

Wymagania:
3. Przeprowadzenie powykonawczych pomiarów naprawianych instalacji oświetlenia
i przedstawienie ich w formie pisemnej.
5. Wykaz elementów podlegających wymianie przedstawiono w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze
wszystkimi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie oraz będzie spełniał
wszelkie wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów.
7. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje
do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków BHP
i PPOŻ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie obiektu.
9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
2
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
Sposób obliczenia wartości punktowej (P):
Kryterium: cena brutto oferty (P1) - 85 %
Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie
85 punktów. Wartość punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
Ilość punktów P1 = cena najniż???? ??????(brutto)
cena badanej oferty (brutto) x 85 %
Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto zgodna
z wypełnionym przez wykonawcę formularzem ofertowym (zał. nr 2).
Kryterium: okres gwarancji (P2) - 10%
Ilość punktów ?2 = najdłuższy okres gwarncji
okres gwarancji w badanej ofercie x 10 %
Do obliczeń uwzględniony zostanie całkowity okres gwarancji podany przez wykonawcę w
formularzu ofertowym ( załącznik nr 2).
Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P3) - 5 %.
Jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa
w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych i powierzy jej czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia oraz
złoży takie oświadczenie w formularzu ofertowym (zał. nr 2), otrzyma z tego tytułu
5 pkt podczas oceny oferty (P3) - 5 %.
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2+P3
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.
10. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 85 %
2. Okres gwarancji 10%
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 5 %
RAZEM 100 %
3
11. Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie
ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera
wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia między innymi:
koszty dojazdu, materiałów, urządzeń, mierników, utylizacji, transportu itp.
12. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 grudnia 2023 r.
13. Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia zostanie sporządzone na piśmie
w formie protokołu odbioru.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.