Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel:. +48 58 348 61 53, 58 347 18 66 fax: +48 58 347 24 45
logistyka@eti.pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:. +48 58 348 61
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
informujemy o
zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych na potrzeby Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych na potrzeby realizacji
projektu pn.: ,,Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów
metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury", finansowanego z NCN, realizowanego na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41),
pokój 116.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad
i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5) W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający może wezwać wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertą do złożenia opisu oferowanego
przedmiotu zamówienia, przez które zamawiający rozumie opisy techniczne i funkcjonalne, prospekty, karty
katalogowe, dokumentacje techniczne itp. udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i
informacje sporządzone przez wykonawcę na temat oferowanego urządzenia z podaniem producenta, modelu,
typu. Specyfikacje techniczne muszą być szczegółowe i jednoznaczne oraz potwierdzać wszystkie wymagane
parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku
angielskim. Autentyczność opisu musi zostać poświadczona przez wykonawcę.

CPV: 39360000-3

Dokument nr: ZZ/294/0069/D/2023

Składanie ofert:
4. Termin oraz sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2023r., do godz. 10:00,
w formie pisemnej - w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres zamawiającego: Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI A,
pok. 127, z dopiskiem: ,,Oferta w postępowaniu na dostawę kołnierzy uszczelniających do rur ceramicznych dla
WETI PG, ZZ/294/009/D/2023"
lub w postaci elektronicznej - skan podpisanej oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na
adres: logistyka@eti.pg.edu.pl wpisując w treści wiadomości ,,ZZ/294/009/D/2023-oferta".

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605).
2) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl
3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów
zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na
jego udzielenie.
4) Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty,
a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem
zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się
z koniecznością zawarcia przez zamawiającego umowy.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Cenę oferty należy określić w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę w PLN w
kwocie netto (bez podatku VAT).
3) W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP,
tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową
i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami
i wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.
5) Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom
i będzie wiążąca dla stron umowy.
6) Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie
z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
3) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
5. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia
i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
we wcześniej złożonych ofertach.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
7. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą (załącznik nr 3).
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z
dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2023, poz. 1497).
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu
o ww. przesłanki określone powyżej.

Uwagi:
9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233)
przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-
29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/294/009/D/2023 na ,,Dostawę kołnierzy
uszczelniających do rur ceramicznych dla WETI PG", prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5, pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie
publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana
będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków
pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
a. w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące
go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji
precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to
Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
7) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną
na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.