Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług kominiarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług kominiarskich

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe
powiat: łobeski
Tel : +48 91 39 72 222, Fax : +48 91 39 72 159
ug@radowomale.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Radowo Małe
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 39 72 2
Termin składania ofert: 2023-12-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do złożenia oferty
na świadczenie usług kominiarskich w lokalach
stanowiących własność Gminy Radowo Małe w 2024 roku

I. Przedmiot zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
1) obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych
1 raz w roku, które powinny zawierać:
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych dymowych i wentylacyj-
nych,
b) badanie drożności przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych,
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych,
d) pomiar ciągu kominowego,
e) sporządzenie odpowiednich protokołów.
2) obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów
z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń
a) przewodów dymowych - pięciokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością
raz na kwartał,
b) przewodów wentylacyjnych - jednokrotnie w ciągu roku.
Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącz-
nik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: IB.271.3.5.2023.AO

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofer-
towego) wraz z w/w załącznikami.
Ofertę należy złożyć do 18 grudnia 2023 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji usługi:
Od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r.
- warunki płatności: w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

Wymagania:
II. Sposób realizacji usługi:
1. Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych( dymowych i wentylacyjnych) po-
winno być wykonywane zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1) lit. c oraz ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz według zasad
określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
2. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.3. Wykonawca poinformuję osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich
zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować
awarię.
4. Wykonawca po przeprowadzonych kontrolach dokona 1 raz w roku sporządzi protokół
kontroli w wersji papierowej wraz z wykazem nieprawidłowości i usterek jeżeli takie
występują.
III. Warunki udziału w postepowaniu:
1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-
nania zamówienia.
2. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę wyżej wymienionych warunków będą załą-
czone do oferty oświadczenia na zasadzie ,,spełnia" / ,,nie spełnia" oraz kserokopia
uprawnienia Mistrza kominiarskiego.
3. Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań.
V. Dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie - stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. Kserokopia uprawnień Mistrza kominiarskiego
4. Wypis z CEIDG lub KRS
5.Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wy-
nika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i In-
formacji Działalności Gospodarczej albo, gdy wykonawca jest osoba fizyczną nie będącą
przedsiębiorcą, a ofertę w jego imieniu podpisuje pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego
jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
VI. Cena ofertowa:
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych w zł brutto wraz z po-
datkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i
prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego.
3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. Najniższa wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru
danej oferty.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Radowie Małym, I piętro, pokój nr 14 (se-
kretariat) z dopiskiem: ,,Świadczenie usług kominiarskich w lokalach stanowią-
cych własność Gminy Radowo Małe w 2024 roku"
b) w wersji elektronicznej tj. w formie skanów, podpisanych przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy lub w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, przesłanych na adres: aociepa@radowomale.pl
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wy-
konawcy przekazują w formie pisemnej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
5. W przypadku jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie podpisze umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do
wyboru oferty najkorzystniejszej z pozostałych ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w każ-
dym czasie, w tym również po złożeniu ofert. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują
żadne roszczenia w szczególności:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie za-
mówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą podlegały
ocenie,
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postepowania o udzielenie za-
mówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawia-
jący może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) O odwołaniu lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawia-
jący poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1) zwanego dalej ,,rozporządzeniem" Zamawiający informuje, że:
1. Administrator Pani/Pana danych osobowych Wójt Gminy Radowo Małe z siedzibą:
Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe.2.
3.
4.
5.
6.
Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Radowo Małe - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radowo Małe jest wyznaczony
pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 515 280 235, e-mail: iodo-
radowomale@wp.pl.
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie
zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1605).
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
- 4 lat poczynając od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznej danej Jednostki
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych
osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest ar. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień od-
nośnie postępowania jest:
Szymon Sitański, nr tel. 515 280 239 e-mail. ssitanski@radowomale.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.