Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Nadleśnictwo Sokołów
ul. Kupientyńska 17 B
08-300 Sokołów Podlaski
powiat: sokołowski
tel. fax: 25 - 781-24-21
sokolow@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sokołów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. fax: 25 - 781-2
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130000 zł
na dostawę pn.:
DOSTAWA energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa Sokołów
na 2024 r.
Nadleśnictwo Sokołów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa Sokołów.
W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2 w okresie 12
miesięcy począwszy od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
2. Wspólny Słownik Zamówień: 09310000-5 elektryczność
3. Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego przyjęto następujące definicje stosowanych
pojęć.
Pojęcie
Definicja
Administrator pomiarów Jednostka organizacyjna OSD odpowiedzialna za obsługę i kontrolę
układów pomiarowo-rozliczeniowych
Bilansowanie systemu
Działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług
przesyłania lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania
na energię elektryczną z dostawami tej energii.
Dystrybucja energii
Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej
dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii.
Fizyczne Miejsce
Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansującego, w którym jest
Dostarczenia Energii
realizowana fizyczna dostawa energii. Ilość energii elektrycznej
Rynku Bilansującego
dostarczonej w FMB jest wyznaczana na podstawie Fizycznych Punktów
(FMB)
Pomiarowych (FPP) oraz odpowiednich algorytmów obliczeniowych.
Fizyczne Grafikowe
Punkt, w którym ilość energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej jest
Miejsce Dostarczania
wyznaczana na podstawie wielkości energii zarejestrowanej przez
Energii Rynku
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych
Detalicznego (FMDD)
godzinowych oraz odpowiednich algorytmów obliczeniowych.
Fizyczne Profilowe
Punkt, w którym ilość energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej jest
Miejsce Dostarczania
wyznaczana na podstawie wielkości energii zarejestrowanej przez
Energii Rynku
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe nie umożliwiające rejestracji danych
Detalicznego
godzinowych, standardowych profili zużycia oraz odpowiednich
(PMDD)
algorytmów obliczeniowych
Fizyczny Punkt
Miejsce w sieci, urządzeniu lub instalacji, w którym dokonywany jest
Pomiarowy
pomiar przepływającej energii elektrycznej.
(FPP)
Generalna umowa
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD na
2dystrybucji
Grafik obciążeń
Instalacja odnawialnego
źródła energii
Jednostka wytwórcza
Koordynowana sieć
110kV
Krajowy system
elektroenergetyczny
Licznik zdalnego
odczytu
Mała instalacja
Miejsce dostarczania
Miejsce Dostarczani
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)
Miejsce przyłączenia
Mikroinstalacja
Obrót energią
elektryczną
Obszar OSD
Odbiorca
Odbiorca końcowy
Odnawialne źródło
energii
rzecz sprzedawcy, w celu umożliwienia realizacji przez sprzedawcę umów
sprzedaży energii elektrycznej z URD przyłączonych do sieci OSD, którzy
posiadają z OSD zawartą umowę dystrybucyjną.
Zbiór danych określających oddzielnie dla poszczególnych okresów
przyjętych do technicznego bilansowania systemu, zawierający ilości
energii elektrycznej planowane do wprowadzenia do sieci lub do poboru z
sieci.
Instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do
wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia
elektryczna wytwarzana jest z odnawialnych źródeł energii
Moduł wytwarzania energii, tj. wyodrębniony zespół urządzeń elektrowni,
służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy.
Jednostka wytwórcza obejmuje także transformatory oraz linie służące do
wyprowadzenia mocy,
wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci.
Część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii
elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej,
System elektroenergetyczny na terenie Polski.
Zespół urządzeń służących do pozyskiwania danych pomiarowych,
umożliwiający dwustronną komunikację z systemem teleinformatycznym
OSD
Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do
sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie
większej niż 900 kW w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest
większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.
Punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię
elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie o
świadczenie usług dystrybucji, albo w umowie sprzedaży energii
elektrycznej, albo
w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem jej odbioru.
Określony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza obszarem Rynku
Bilansującego, którym następuje przekazanie energii pomiędzy
Sprzedawcą lub POB a URD.
Punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią.
Instalacja odnawialnego źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW w której
łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym
energią elektryczną.
Posiadana przez OSD sieć elektroenergetyczna na obszarze określonym w
koncesji na dystrybucję energii elektrycznej OSD, za której ruch i
eksploatację odpowiada OSD.
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie
umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
Odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; do
własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej
zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji.
Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną,
3(OZE)
Okres rozliczeniowy
usług
dystrybucyjnych
Operator handlowy
(OH)
Operator pomiarów
Operator systemu
dystrybucyjnego
Operator systemu
przesyłowego
Procedura zmiany
sprzedawcy
Prosument energii
odnawialnej
Przedsiębiorstwo
energetyczne
Przedsiębiorstwo obrotu
Punkt Poboru Energii
(PPE)
Rejestr MIOZE
Rezerwowa umowa
energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów
morskich, energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
Okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń
do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez OSD.
Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostką Grafikową
Uczestnika Rynku Bilansującego w zakresie handlowym.
Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie
danych pomiarowych oraz pomiarowo- rozliczeniowych energii
elektrycznej, a także za utrzymanie i eksploatacje układów pomiarowych i
pomiarowo-rozliczeniowych.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w
tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
Zbiór działań zapoczątkowany w dniu złożenia przez odbiorcę (lub
sprzedawcę w imieniu odbiorcy) zgłoszenia zmiany sprzedawcy, który w
konsekwencji podjętych przez OSD prac, doprowadza do zmiany
sprzedawcy przez odbiorcę, lub w przypadku nie spełnienia warunków
koniecznych do realizacji procedury, do przekazania odbiorcy oraz
nowemu sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy
wraz z podaniem przyczyn.
Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z
odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod
warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą
energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 443, 1486.),
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przesyłania, dystrybucji energii lub obrotu nią.
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na handlu hurtowym lub detalicznym energią elektryczną,
niezależnie od innych rodzajów prowadzonych działalności.
Punkt w sieci w którym produkty energetyczne (energia, usługi
przesyłowe, moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające
rejestrację danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych) lub są
wyznaczane na potrzeby rozliczeń. Jest to najmniejsza jednostka, dla której
odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana
sprzedawcy.
Prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonywanie przez
przedsiębiorcę działalności regulowanej bez wymaganego wpisu do
Rejestru jest nielegalne. Wniosek o wpis do Rejestru należy złożyć na
dostępnym na stronie internetowej URE formularzu.
Umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży
4kompleksowa
Sprzedawca
Sprzedawca rezerwowy
Sprzedawca zastępczy
Sprzedaż energii
elektrycznej
Sprzedaż rezerwowa
Sprzedaż zastępcza
System
elektroenergetyczny
Uczestnik Rynku
Detalicznego
Układ pomiarowo-
rozliczeniowy
Umowa sieciowa
Wyprowadzenie URD z
PPE
Wytwórca
rezerwowej
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub
przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na obrocie energią elektryczną.
Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną, wskazane przez URD, zapewniające temu URD sprzedaż
rezerwową.
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub
przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na obrocie energii elektrycznej wyłonione w niniejszym
postępowaniu, który podejmie sprzedaż energii elektrycznej w przypadku
zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego
sprzedawcę
Bezpośrednia sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej
wytwarzaniem lub odsprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej
obrotem
Sprzedaż energii elektrycznej URD dokonywana przez sprzedawcę
rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej
przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy
sprzedaży lub umowy
kompleksowej.
Bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się
jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot
zajmujący się jej obrotem następująca w wyniku zaprzestania sprzedaży
energii elektrycznej przez pierwotnie wybranego w tym postępowaniu
sprzedawcę energii elektrycznej.
Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje,
współpracujące z siecią.
Podmiot, którego urządzenia lub instalacje są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej OSD nie objętej obszarem rynku bilansującego oraz który
zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD lub umowę
kompleksową ze sprzedawcą
posiadającym zawartą z OSD GUD-K.
Liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w
szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz
przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi,
służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i
rozliczeń za tę energią.
Umowa na podstawie której OSD świadczy usługi dystrybucji dla URD tj.
umowa kompleksowa lub umowa o świadczenie usług dystrybucji.
Zakończenie na wniosek URD świadczenia usług dystrybucji lub usługi
kompleksowej, które obejmuje odłączenie zasilania w danym PPE, tj.
stworzenie fizycznej przerwy w torze prądowym (np. demontaż układu
pomiarowo-rozliczeniowego, demontaż fragmentu przyłącza, wyjęcie
wkładki bezpiecznikowej itp.).
podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła
energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w
5Zaprzestanie
dostarczania energii
elektrycznej
wyłącznej strefie ekonomicznej;
Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania
koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo
energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów.
Niedostarczanie energii elektrycznej do przyłączonego obiektu z powodu
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub
umowy sprzedaży, w tym rezerwowej umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej, w tym
rezerwowej umowy kompleksowej, bez dokonania trwałego demontażu
elementów przyłącza.
Podstawowe informacje:
Ilość układów pomiarowych
rozliczających zużytą energię
elektryczną
Grupa taryfowa wg OSD
Szacunkowe zużycie w okresie
obowiązywania umowy [kWh]
6
Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2
37300 kWh
Informacja o statusie
Zamawiającego.Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne
Informacja o umowach zakupu
energii elektrycznej obecnie
obowiązujących ZamawiającegoUmowy kompleksowe zostały wypowiedziane ze skutkiem
rozwiązania umów w dniu 31.12.2023
Stosunek do ustawy z dnia 27
października 2022 r. o środkach
nadzwyczajnych mających na celu Zamawiający nie jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa
ograniczenie wysokości cen energii
w art. 2 pkt 2 ustawy.
elektrycznej oraz wsparciu
niektórych odbiorców w 2023 roku
Informacja o umowach o
Umowy kompleksowe zostały wypowiedziane ze skutkiem
świadczenie usługi dystrybucji
rozwiązania umów w dniu 31.12.2023
energii elektrycznej obecnie
obowiązujących Zamawiającego
Informacja o umowach
obowiązujących ZamawiającegoKompleksowe
Informacja o obecnym sprzedawcyWg wykazu stanowiącego załącznik nr 2
Informacja o OSDWg wykazu stanowiącego załącznik nr 2
Prawo dysponowania ppe
Informacja o zmianach ceny
w okresie trwania umowy
Zamawiający posiada prawo do swobodnego dysponowania
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto
podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie
obowiązujących przepisów prawa.
Ceny energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę
wynikającą
6z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w życie.
Informacja o udostępnieniu danych
o punktach poboru energii
Informacja o udziałach
Zamawiającego w akcjach
promocyjnych lub lojalnościowych
Informacja o udzieleniu
Wykonawcy pełnomocnictwa
Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne
w procedurze zmiany sprzedawcy w załączniku nr 2
Zamawiający podaje parametry dystrybucyjne, dane adresowe
i oznaczenia punktów poboru energii zgodnie z danymi
zawartymi w umowach dystrybucyjnych.
Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów
lojalnościowych i promocyjnych
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy.
Zakres pełnomocnictwa jest wyczerpujący dla prawidłowego
wykonania umowy.
Zmawiający udostępni Wykonawcy kopie dokumentów:
Proces podpisania umowy
nadania numeru NIP;
nadania numeru REGON;
KRS lub inny dokument na podstawie którego działa
dana jednostka;
Ilość umów jakie zawrze
Wykonawca z Zamawiającym w
ramach tego postępowania1
Informacja o sposobie zawarcia
umowyZamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany
korespondencji drogą poczty tradycyjnej, kurierskiej lub
elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego
Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energię
elektryczną.
Sposób rozliczania
OSD dostarcza faktury rozliczeniowe w okresach
jednomiesięcznych dla grupy taryfowej C11, C12b i G11.
Zamawiający nie dopuszcza do sytuacji, w której Wykonawca
samodzielnie dokonuje szacowania zużycia energii.
Sposób fakturowaniaFaktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne
Zamawiającego, tj.: nazwę, adres i NIP oraz dane Odbiorcy, tj.
nazwę i adres.
Sposób rozliczeniaW części faktury dotyczącej rozliczenia Wykonawca umieści
informacje o numerze ppe, dane lokalizacyjne ppe, grupa
taryfowa, daty odczytów, zużycie w strefach w okresie
rozliczeniowym, cena jednostkowe energii elektrycznej i
gwarancji pochodzenia, wartość netto, wartość podatku VAT i
wartość brutto
Informacja o sposobie dostarczania
faktur
Wykonawca dostarczy faktury na adres Nabywcy.
4. DOSTAWA energii elektrycznej obejmuje kupno i sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru
energii wskazanych w załączniku nr 2.
5. Dostawy energii elektrycznej będą realizowane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. nie
wcześniej jednak niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru energii dokonanej przez
operatora systemu dystrybucyjnego.
76. Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE
ważną w okresie realizacji dostaw.
7. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia
o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
8. Wskazana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie
energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych PPE
Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w
każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie jednostkową cenę energii.
9. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 2. Koszty
wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Zamawiający
oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umowy, w
tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi w zakresie
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami w zakresie zachowania standardów jakościowych.
11. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. W przypadku
niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty
według stawek określonych w § 44 i w § 45 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w
obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2022 poz. 2505) lub w każdym później wydanym akcie
prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do
ich naliczenia.
13. Obiekty Zamawiającego, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do
sieci: PGE Dystrybucja S.A.
14. Układy pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiającego lub Odbiorcy są dostosowane do zasady TPA.
15. Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartych generalnych umów
dystrybucji z OSD, do sieci których przyłączone są PPE Zamawiającego lub o ich zawarciu, nie
później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej.
16. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) istnieje możliwość wystawiania przez Wykonawcę
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy Odbiorcy.
17. Zamawiający przewiduje odsprzedaż energii elektrycznej wytworzone w instalacji
wytwórczej. Wykonawca zobowiązuje się do bilansowania i odkupu energii elektrycznej
wytworzonej przez Zamawiającego na podstawie umowy stosowanej przez Wykonawcę, po
uprzednim zaakceptowaniu wzoru przez Zamawiającego.
18. Podstawą do ustalenia warunków i wykonania Umowy są w szczególności wskazane poniżej
regulacje wraz z późniejszymi zmianami lub regulacje je zastępujące:
a) ustawa z 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1385 ze zm.), wraz
z aktami wykonawczymi,
b) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD zatwierdzona przez Prezesa URE,
c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A zatwierdzona przez Prezesa URE,
d) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji zawarta przez POB z OSD oraz przez Wytwórcę z
OSD,
e) Umowa o Świadczenie Usług Przesyłania energii elektrycznej zawarta przez POB z OSP,
f) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1762),
g) Koncesja POB na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa URE.
819.
Umowa zgodna ze wzorem Wykonawcy zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia przez
Wytwórcę umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD w odniesieniu do źródła
wytwarzania Energii Elektrycznej określonego dla Miejsca Dostarczenia. Warunkiem
wykonywania Umowy jest jednoczesne obowiązywanie dokumentów określonych w ust. 18
d), e) oraz g).

CPV: 09310000-5

Dokument nr: SA.270.14.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023 o godz.10:30.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na
adres: Nadleśnictwo Sokołów, ul Kupientyńska 17B, 08-300 Sokołów Podlaski (pokój nr 11 w
przypadku dostarczenia osobistego), do dnia 15.12.2023 do godz. 10:00.
Decyduje dzień i godz. wpływu oferty.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie wyłączone z
obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2023r., poz. 1610 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", w związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy - Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania
konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez
zamawiających publicznych.
2. W postępowaniu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 ze zm.).
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:
1) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali z należytą
starannością zamówień udzielonych przez Zamawiającego,
2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) czyli:
o wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
o wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593
ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
o wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WARUNKI,
KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
o kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
? posiadają koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty
wymienione w pkt VIII.
3. W postępowaniu uczestniczy Wykonawca, który złoży w wymaganym terminie ofertę, na
załączonym formularzu, wraz z załącznikami.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu
zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu
cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Pzp, otrzymanie w jego
konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego i
V.
9nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji
zamówienia.
6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego, do 5 dni przed terminem składania ofert. Zapytanie należy przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail: sokolow@warszawa.lasy.gov.pl. Jeżeli zapytanie wpłynie po
wskazanym terminie, Zamawiający pozostawi je bez odpowiedzi.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem
zamówienia jest:
? Aneta Marciszewska - Sekretarz Nadleśnictwa Sokołów.
? Piotr Krasnodębski - Specjalista ds. zamówień publicznych.
10. W korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy
postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez
Zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego SA.270.14.2023
11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na wykonanie: ,,Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości będących w
zarządzie Nadleśnictwa Sokołów na 2024 r".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie ofert nie oznaczonych
wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i 4.
VII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium:
o Cena [C] - waga kryterium 100%
Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru
P= Cmin / C [pkt]
P - ilość punktów przyznanych w ocenianej ofercie,
Cmin - najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert,
C - cena brutto ocenianej oferty
- maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów [100pkt]
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
10VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTY I
OŚWIADCZENIA, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1,
2) pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające zakres umocowania
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia
(odpis) poświadczona(-y) przez Wykonawcę,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),
4) Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE ważną w okresie realizacji
dostaw.
2. Obliczona cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania
oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej w wersji papierowej.
6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
IX.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty, dokona następujących czynności:
1) Zamawiający ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert,
2) Zamawiający dokona badania oferty w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w
zakresie:
a) spełnienia warunków udziału określonych w pkt V, niepodlegania wykluczeniu z
postępowania (pkt IV) oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów
potwierdzających warunki udziału oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może
żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
3) W przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu,
Zamawiający dokona badania oferty następującej w kolejności rankingowej,
4) Zamawiający dokona wybory najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki udziału i
kryteria wyboru,
5) Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przysyłając informację na
adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
116) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o
wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz siedzibę lub miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy,
b) cenę (wynagrodzenie) za wykonanie zamówienia,
c) przyznaną punktację.
2. Przy złożeniu jednakowych ofert, które będą najkorzystniejsze, Zamawiający wezwie do
złożenia ofert dodatkowych, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od
zawarcia umowy.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
X.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
1) nie złożono lub nie wybrano żadnej oferty,
2) złożone oferty nie spełniają kryteriów jakościowych,
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zmówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy
złożyli oferty.
XI.
XII.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do
wykonania zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą, na
warunkach realizacji umowy, określonych we wzorze umowy - załącznik nr 4. Postanowienia
ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom.

Uwagi:
INFORMACJA
O
POSIADANYCH
DANYCH
OSOBOWYCH
I
ICH
PRZETWARZANIU
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Sokołów reprezentowane przez
Nadleśniczego, ul. Kupientyńska 17b, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 781 24 21, e-mail:
sokolow@warszawa.lasy.gov.pl
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.rodo@epoczta.pl
123. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z
,,Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość jest
niższa od kwoty, powodującej obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych" wprowadzonym zarządzeniem Nr 2/2023 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Sokołów z dnia 27.01.2023 r. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe osoby upoważnionej do
reprezentowania będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ułatwienia
kontaktu w sprawach związanych ze złożoną ofertą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, a także
podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz administratorzy systemów informatycznych i
sieci komputerowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym
przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w
trybie zapytania ofertowego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - na
podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.