Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym

Data zamieszczenia: 2024-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciepła 11
32-800 Brzesko
powiat: brzeski
tel.: 14 68 62 625, fax: 14 68 63 005, tel. kontaktowy:+48 662 502 785
mpec@mpec.brzesko.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzesko
Wadium: 400.000 PLN.
Nr telefonu: tel.: 14 68 62 625,
Termin składania ofert: 2024-03-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Informacje o zamówieniu.
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Nazwa zamówienia: ,,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku".
Lokalizacja: działka, nr. 1387/8, w miejscowości Brzesko, Ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko Finansowanie zamówienia: Zamawiający pozyskał finansowanie zamówienia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu ,,Ciepłownictwo Powiatowe".

4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedsięwzięcie polega na budowie nowego budynku w którym zostaną zainstalowane następujące jednostki wytwórcze: instalacja wysokosprawnej kogeneracji z dwoma jednakowymi silnikami gazowymi o mocy elektrycznej brutto co najmniej 1,2 MWe i termicznej co najmniej 1,2 MWt, oraz kotłem gazowym wodnym wysokotemperaturowym o mocy nominalnej co najmniej 2,8 MWt i mocy w paliwie poniżej 2,99 MW.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

CPV: 42.00.00.00-6, 42.11.10.00-0, 44.16.10.00-6, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0

Dokument nr: MPEC.DT.2024.3

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu składania ofert w dniu:22.03.2024 roku o godz. 10.15.

Składanie ofert:
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego Ul. Ciepła 11, 32- 800 Brzesko, w godz. 9:00 - 14:00 bądź przesłać na wyżej wymieniony adres biura Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 roku do godz. 10.00.
Na kopercie należy podać dokładny adres i nazwę Wykonawcy oraz opisać:
,,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o.
w Brzesku".
- z adnotacją - nie otwierać przed dniem:22.03.2024 r. do godz.10.15.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania przez MPEC w Brzesku Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.3 ust.1 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej (,,Regulamin"). Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Wyszczególnienie Termin nie później niż
Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach 5 miesięcy od daty zawarcia umowy na Roboty
Zakończenie robót budowlano-montażowych w zakresie agregatów kogeneracyjnych oraz rozpoczęcie rozruchu agregatów kogeneracyjnych 13 miesięcy od daty zawarcia umowy
Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego 15 miesiące od daty zawarcia umowy
Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do Eksploatacji Instalacji 17 miesiące od daty zawarcia umowy

6. Istotne zapisy w umowie:
Wzór umowy zawarty w Załączniku nr 12 do SWZ

7. Warunki wymagane od Wykonawców
1) . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w jego okresie
- zadanie polegające na wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 1 instalacji z silnikiem gazowym opalanej paliwem gazowym o mocy co najmniej 999 kWe.
- zadanie polegające na wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 1 instalacji z kotłem gazowym wysokotemperaturowym o mocy nominalnej co najmniej 2 MW.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonują nadal co najmniej:
- jedno zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej usługi serwisowej gazowego agregatu kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 999 kWe zasilanego paliwem gazowym. Wymagany okres świadczenia usługi serwisowej wynosi co najmniej 24 miesiące,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonawca wskaże w ofercie osoby przewidziane do wykonania niniejszego zadania, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych zakresem zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
e) zaoferują agregaty kogeneracyjne z silnikiem gazowym od producenta, którego silniki gazowe pracują w Polsce w co najmniej dwóch lokalizacjach i producent tych silników posiada na terenie Polski co najmniej jednego autoryzowanego dystrybutora w zakresie sprzedaży silników oraz części zamiennych."
2) . Zamawiający uzna warunki posiadania wiedzy i doświadczenia za spełnione, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające, że zadania, o których mowa w rozdziale VII pkt a:
a) zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone z podaniem rodzaju robót, daty i miejsca wykonania,
b) zainstalowane w przedstawionej lokalizacji referencyjnej agregaty kogeneracyjne (z podaniem nazwy producenta) osiągnęły gwarantowane parametry pracy w zakresie sprawności elektrycznej, sprawności całkowitej oraz dyspozycyjności.
3) . Zamawiający uzna warunki posiadania wiedzy i doświadczenia za spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające, że usługi serwisowe, o których mowa w rozdziale VII pkt.lb zostały lub są wykonywane w sposób zgodny z zawartą umową.
4) . Zamawiający uzna warunki osobowe za spełnione, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej specjalistami
wskazanymi w SWZ.

8. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferta wspólna)
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
3) podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę,
4) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
5) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Udział podwykonawców
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom.
2) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców
3) Szczegółowe zasady postępowania w zakresie podwykonawców zawiera § 13 projektu Umowy

10. Udzielanie wyjaśnień
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej pod adresem https:http://mpec.brzesko.pl orazhttps://mpec brzesko.ssdip.bip.gov.pl.
Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej pod adresem https: http://mpec.brzesko.pl/ orazhttps://mpec brzesko.ssdip.bip.gov.pl. Każda wprowadzona modyfikacja staje się częścią SWZ.
3) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. Każdy zainteresowany Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie wizji lokalnej nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4) Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku sp. z o o. ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko
z dopiskiem: ,,Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku".

11. Opis przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia ,,Formularzu Oferty".
Szczegółowy opis w tym zakresie oraz wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty zawiera rozdział XV SWZ.

12. Opis sposobu przedstawienia ceny
Cena powinna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia. Cena oferty powinna być przedstawiona jak w formularzu ,,Oferta" tj. w postaci brutto = netto + VAT (obowiązujący na dzień składania ofert) do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości 400.000 PLN.
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu,
poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: 24 1020 4984 0000 4202 0003 4447, PKO BANK POLSKI S.A. Oddział Brzesko.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, jeżeli Wykonawca nie dysponuje oryginałem dokumentu, należy załączyć w formie drukowanej kopii z widocznymi znacznikami podpisu elektronicznego i poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem (opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem").
6. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 22.03.2024 do godz.12.00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, którzy zostali wykluczeni z przetargu, a pozostałym niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
11. Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszą zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
12. Wykonawca winien wskazać numer konta do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu.

14. Termin związania ofertą
1) Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na okres, nie dłuższy niż 30 dni.
1. Oferta złożona po terminie do jej złożenia, będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2. Wykonawca na pisemne żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia Oferty
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu Ofert.
5. W części jawnej zostaną podane do wiadomości:
1) szacunkowa kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
2) liczba ofert złożonych przed upływem terminu na ich złożenie,
3) nazwy i adresy wykonawców,
4) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
5) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Jacek Wróblewski -. Specjalista energetyk, tel. kontaktowy:+48 662 502 785
2. e-mai: wroblewski@mpec.brzesko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.