Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Forma wtryskowa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Forma wtryskowa

Data zamieszczenia: 2024-01-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Intemo S.A
Włocławska 33
88-230 Piotrków Kujawski
powiat: radziejowski
j.wiczynski@intemo.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184209
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Piotrków Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
FENG.02.32-IP.03-0285/23 - Wdrożenie przez INTEMO S.A. innowacyjnej technologii wytwarzania artykułów i artykuł z zaczepem typu rzep

Część 1
Forma wtryskowa na Lid for medium storage box

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Ogólny opis procesu realizowanego przez formę wtryskową
Istotą zamówienia jest dostawa formy wtryskowej na pokrywę pojemnika typu ,,Medium storage box". W dnie pojemnika będą znajdowały się elementy specjalne typu rzep, która będą formowane w technologii wtrysku oraz odpowiednio modyfikowane termicznie po wyformowaniu pojemnika.
Pokrywka musi być spasowana z pojemnikiem w taki sposób, aby umożliwić jej nakładanie i ściąganie z uwzględnieniem wartości skurczu przetwórczego.
Dodatkowe informacje dotyczące cech konstrukcyjnych będą udostępnianie po zawarciu umowy o poufności. Kontakt w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji wskazano w pkt 1 zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe na pojemnik (Medium storage box) opublikowano pod numerem 2024-54277-184208.
2.2. Cechy i funkcjonalności przedmiotu zamówienia:
o forma przystosowana do pracy na wtryskarce o sile zwarcia maksymalnie 950 ton,
o maksymalne gabaryty formy 1050 mm x 950 mm x 950 mm;
o minimalna wysokość formy 500 mm;
o gorąco-kanałowy układ doprowadzania tworzywa do gniazda formy z ilością punktów wtrysku umożliwiającą wtrysk przy maksymalnej sile zwarcia 800 ton, dysze wtryskowe zamykane;
o powierzchnie formujące wysoko polerowane;
o twardość powierzchni formujących minimum 34 HRC;
o układ wypychania detali płytą zdzierakową lub wypychacze powietrzne.
Dodatkowe informacje dotyczące cech konstrukcyjnych będą udostępnianie po zawarciu umowy o poufności. Kontakt w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji wskazano w pkt. 1 zapytania ofertowego.

Okres gwarancji
12 miesięcy i nie mniej niż 1 mln zamknięć

CPV: 42994000-0

Dokument nr: 2024-54277-184209

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-03-01

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-03
Termin realizacji umowy (dostawy, instalacji - jeżeli dotyczy) do 31.05.2024 r.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Punkt 3.12. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie zmian względem pierwotnej oferty, mających na celu poprawę warunków udzielenia zamówienia. Wprowadzenie tych zmian zależy wyłącznie od Zamawiającego.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Punkt 3.1. Zapytania ofertowego załączonego do Bazy Konkurencyjności
3.1. Warunki posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:
a) Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie realizacji zamówienia.
b) Dane podane przez oferenta w dokumentacji ofertowej zostaną zweryfikowane na podstawie odpisów z KRS albo CEIDG lub innego równoważnego rejestru/ewidencji, jeżeli jest ogólnie dostępny.
W przypadku innego rejestru niż KRS czy CEIDG należy w ofercie podać adres dostępu lub przesłać dokument wraz z odpowiedzią ofertową.
c) W dniu otwarcia ofert każdy oferent zostanie sprawdzony w wyżej wymienionych rejestrach, a odpisy z nich zostaną załączone do dokumentacji.
d) Posiadanie kwalifikacji w zakresie realizacji zamówienia może zostać sprawdzone na podstawie PKD przypisanych w odpowiednim rejestrze lub na podstawie przedstawionej listy realizacji, o ile zapytanie ofertowe takiej listy wymaga.
e) Posiadanie kwalifikacji oznacza, że oferent działa w branży przetwórstwa polimerowych tworzyw termoplastycznych, to znaczy, że ma doświadczenie w sprzedaży form wtryskowych, które są odpowiednio przystosowane do realizacji zadań produkcyjnych w skali seryjnej, zgodnie z wymaganiami jakościowymi procesu technologicznego i wyrobu polimerowego. Ma wiedzę i doświadczenie oraz posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji tego zamówienia.
f) Jeśli zapytanie ofertowe wymaga listy realizacji to oferent musi przedstawić minimum 1 realizację z ostatnich 3 lat związaną
z kompleksową dostawą formy wtryskowej, która przeznaczona jest do produkcji seryjnej. Przy czym konieczne jest wskazanie daty i miejsca realizacji oraz krótki jej opis. Brak choćby jednego elementu z listy realizacji skutkować będzie odrzuceniem oferty (sprawdzenie wymogu - punkt 13 zapytania ofertowego),
g) Jeśli w zapytaniu ofertowym wymagany jest ,,Potencjał techniczny firmy" do realizacji zamówienia, oferent powinien przedstawić w sposób nie budzący wątpliwości informacje dotyczące (sprawdzenie wymogu - punkt 13 zapytania ofertowego):
- liczby punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i miejsca ich lokalizacji, w przypadku braku serwisu na terenie RP należy jednoznacznie i wiarygodnie opisać sposób realizacji serwisu i wsparcia eksploatacyjnego,
- systemu zgłaszania awarii lub zagadnień eksploatacyjnych
i deklarowanej formy wsparcia,
- czasu reakcji na zgłoszenie problemu lub awarii, który dotyczył będzie przedmiotu zamówienia i czasu dostępności podstawowych części zamiennych.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Punkt 3.1. Zapytania ofertowego załączonego do Bazy Konkurencyjności
d) Posiadanie kwalifikacji w zakresie realizacji zamówienia może zostać sprawdzone na podstawie PKD przypisanych w odpowiednim rejestrze lub na podstawie przedstawionej listy realizacji, o ile zapytanie ofertowe takiej listy wymaga.
e) Posiadanie kwalifikacji oznacza, że oferent działa w branży przetwórstwa polimerowych tworzyw termoplastycznych, to znaczy, że ma doświadczenie w sprzedaży form wtryskowych, które są odpowiednio przystosowane do realizacji zadań produkcyjnych w skali seryjnej, zgodnie z wymaganiami jakościowymi procesu technologicznego i wyrobu polimerowego. Ma wiedzę i doświadczenie oraz posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji tego zamówienia.
f) Jeśli zapytanie ofertowe wymaga listy realizacji to oferent musi przedstawić minimum 1 realizację z ostatnich 3 lat związaną
z kompleksową dostawą formy wtryskowej, która przeznaczona jest do produkcji seryjnej. Przy czym konieczne jest wskazanie daty i miejsca realizacji oraz krótki jej opis. Brak choćby jednego elementu z listy realizacji skutkować będzie odrzuceniem oferty (sprawdzenie wymogu - punkt 13 zapytania ofertowego),
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Punkt 3.1. Zapytania ofertowego załączonego do Bazy Konkurencyjności
g) Jeśli w zapytaniu ofertowym wymagany jest ,,Potencjał techniczny firmy" do realizacji zamówienia, oferent powinien przedstawić w sposób nie budzący wątpliwości informacje dotyczące (sprawdzenie wymogu - punkt 13 zapytania ofertowego):
- liczby punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i miejsca ich lokalizacji, w przypadku braku serwisu na terenie RP należy jednoznacznie i wiarygodnie opisać sposób realizacji serwisu i wsparcia eksploatacyjnego,
- systemu zgłaszania awarii lub zagadnień eksploatacyjnych
i deklarowanej formy wsparcia,
- czasu reakcji na zgłoszenie problemu lub awarii, który dotyczył będzie przedmiotu zamówienia i czasu dostępności podstawowych części zamiennych.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Punkt 3.3. Zapytania ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjności
3.3. Warunki dotyczące podpisu oferty:
a) Oferta musi być podpisana przez upoważnioną osobę.
b) Za osobę upoważnioną uważa się osobę wyznaczoną do reprezentacji w KRS (lub innym równoważnym rejestrze), wskazaną jako przedsiębiorca w CEIDG, wyznaczoną jako osoba zdolna do reprezentacji na podstawie innego rejestru niż KRS czy CEIDG lub wskazaną jako prokurent w odpowiednim rejestrze.
c) Jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w punkcie 3.3. b), to wymagane jest, aby wraz z dokumentacją załączyć upoważnienie do złożenia oferty wystawione na rzecz osoby podpisującej od osoby wskazanej w punkcie 3.3b). Pełnomocnictwo powinno być wystawione na dzień złożenia oferty.
d) Dopuszczalne jest również przedłożenie pełnomocnictwa, które nie jest typowym pełnomocnictwem do złożenia oferty, ale w którym mocodawca nadaje osobie podpisującej ofertę uprawnienia, które w oczywisty sposób mają szerszy zakres niż samo złożenie oferty (np. pełnomocnictwo do brania udziału w przetargach i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy). Przy czym fakt posiadania uprawnienia do podpisania ważnej oferty na mocy upoważnienia musi być bezsporny.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Punkt 3.13 Zapytanie ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjności
3.13. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie ?w postępowaniu restrukturyzacyjnym gdzie przewidziane jest zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Punkt 3.14. Zapytania ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjność
3.14. Warunki dotyczące konfliktu interesów
a) Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
b) W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty lub osoby, które mogą powodować sytuację związane z konfliktem interesów,
c) W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo (pkt. 7 zapytania ofertowego), z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i-k opisanych we Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Punkt 3.6. Zapytania ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjności
3.6. Warunki dotyczące oświadczeń:
a) Oferent musi zawrzeć w treści oferty następujące oświadczenie:
,,Oświadczam, że na podstawie pkt. 3.14 i 7 niniejszego zapytania ofertowego oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 opisanych w sekcji 3.2.2. pkt. 6 i 7 (opracowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz. U. poz. 1079), zostałem pouczony o zakazie konfliktu interesów i o zakazie powiązań kapitałowych i osobowych. Oświadczam, że powyższe zakazy rozumiem i nie zachodzą one pomiędzy składającym ofertę a zamawiającym.
Ponadto, oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Oświadczam, że zapoznałem się z pkt 16 zapytania ofertowego (klauza informacyjna RODO) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią klauzuli. Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie nie naruszę prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa patentowego oraz nie narażę zamawiającego na naruszenie takiego prawa, w przypadku oskarżeń o naruszanie prawa własności intelektualnej w związku z realizacją zamówienia zobowiązuję się do złożenia stosownych wyjaśnień a w razie potrzeby do wyłącznego poniesienia odpowiedzialności za naruszenie prawa własności intelektualnej. Oświadczam również, że zapoznałem się w całości z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń co do warunków udziału w postępowaniu na dowód czego składam ofertę."
b) Oferenci, którzy złożą ofertę bez tego oświadczenia muszą się liczyć z tym, że ich oferta zostanie odrzucona.
c) Jeżeli oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to oferent nie składa oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO i proszony jest o wykreślenie z treści oświadczenia z punktu 3.6 a) wzmianki o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO.
d) Modyfikacja lub zmiana treści oświadczenia z pkt 3.6 a) zapytania ofertowego jest niedopuszczalna i będzie skutkować odrzuceniem oferty, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 3.6 c) zapytania ofertowego. Nawet wtedy zalecane jest zamieszczenie fragmentu zbędnego tekstu, jednak z tą różnicą, że niepotrzebne frazy będą skreślone (np. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 ...). Nie ma znaczenia czy przekreślenie będzie wykonane odręcznie czy w formie elektronicznej.
Punkt 8 Zapytania ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjności
Instrukcja sporządzenia oferty
Pkt. 1. Dane oferenta
g) W przypadku udzielenia upoważnienia do reprezentacji przedsiębiorstwa dla osoby nie będącej w rejestrze KRS albo CEIDG, niezbędne jest dostarczenie stosownego upoważnienia, podpisanego przez osobę widniejącą w rejestrze KRS albo CEIDG.
12. Lista załączników:
- załącznik nr 1: dokumenty rejestrowe dostawcy - jeśli dotyczy (3.1. b),
- załącznik nr 2: Upoważnienie do reprezentacji - jeśli dotyczy (3.3. c)
Punkt 3.1 b Zapytania ofertowego załączonego do strony Bazy Konkurencyjności
b) Dane podane przez oferenta w dokumentacji ofertowej zostaną zweryfikowane na podstawie odpisów z KRS albo CEIDG lub innego równoważnego rejestru/ewidencji, jeżeli jest ogólnie dostępny.
W przypadku innego rejestru niż KRS czy CEIDG należy w ofercie podać adres dostępu lub przesłać dokument wraz z odpowiedzią ofertową.
Szczegóły przedstawiono w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-01-29
Data ostatniej zmiany
2024-01-29 11:28:23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pkt. 4 Zapytania ofertowego załączonego do strony bazy konkurencyjności.
Dla kryterium Cena można uzyskać maksymalnie 10 punktów (wartość do przemnożenia przez wagę).
- Szczegóły dotyczące przyznawania punktów za cenę zostały przedstawione w modelu matematycznym nr 2.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pkt. 4 Zapytania ofertowego załączonego do strony bazy konkurencyjności.
Dla kryterium Gwarancja można uzyskać maksymalnie 10 punktów (wartość do przemnożenia przez wagę), przedziały punktacji nie podlegają zsumowaniu i zostały podane w zakresach ich rozpatrywania w treści zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pkt. 4 Zapytania ofertowego załączonego do strony bazy konkurencyjności.
Dla kryterium Czas dostawy można uzyskać maksymalnie 10 punktów (wartość do przemnożenia przez wagę, zgodnie z modelem matematycznym nr 1).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pkt. 4 Zapytania ofertowego załączonego do strony bazy konkurencyjności.
Dla kryterium Dostępność serwisu można uzyskać maksymalnie 10 punktów (wartość do przemnożenia przez wagę, zgodnie z modelem matematycznym nr 1).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Wiczyński
tel.:
e-mail: j.wiczynski@intemo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.