Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego

Data zamieszczenia: 2024-02-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dubeninki
ul. Dębowa 27
19-504 Dubeninki
powiat: gołdapski
tel. (87) 615 81 37
sekretariat@dubeninki.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Dubeninki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (87) 615 81 37
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie
pn.: ,,DOSTAWA mieszanki kruszywa mineralnego w ilości około 1000 ton łącznie z transportem we wskazane miejsca na terenie Gminy Dubeninki".
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa mineralnego o następującym składzie: kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm minimalny (udział w składzie 30% - 40%), pospółka do zagęszczenia kruszywa łamanego (udział w składzie 60% - 70%).

2) Zakres zadnia obejmuje dostawę mieszanki kruszywa mineralnego we wskazane miejsca na terenie Gminy Dubeninki. Przewidywana wielkość zamówienia to około 1000 ton mieszanki kruszywa mineralnego.

3) Zamówienie powinno odpowiadać normie PN-B-11112 lub PN-EN-13242, w realizacji zamówienia na dostawę mieszanki kruszywa mieści się koszt materiału, załadunku, rozładunku oraz transport we wskazane miejsca na terenie Gminy Dubeninki. Mieszanka kruszywa musi pochodzić ze złoża objętego aktualną koncesją na wydobycie.

4) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przed podpisaniem umowy, że mieszanka kruszywa mineralnego spełnia wymogi określone w pkt. 1 i 3.

5) Mieszanka kruszywa mineralnego będzie dowożona na teren Gminy Dubeninki w godz.ch pracy Urzędu Gminy Dubeninki tj. poniedziałek - piątek, od godz. 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2024 r.

6) Realizacja dostaw mieszanki kruszywa mineralnego będzie potwierdzana przez Zamawiającego protokołem odbioru (wz) stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.

7) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej ładowność samochodów.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań w wybranym przez siebie laboratorium dostarczanej mieszanki kruszywa mineralnego w przypadku podejrzenia, że dostarczany materiał nie spełnia wymaganych norm. Za dostarczoną mieszankę kruszywa mineralnego nie spełniającą wymaganych norm Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty.

Dokument nr: IGP.271.4.2024

Składanie ofert:
7. Sposób i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 27-02-2024 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dubeninki, Ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu lub pocztę elektroniczną przez platformę ePUAP lub mailem na adres: sekretariat@dubeninki.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2024 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie
Nr 559/2023 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Dubeninki, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 wraz z załącznikami.
5. Kryterium oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny brutto mieszanki kruszywa mineralnego
w ilości około 1000 ton łącznie z transportem we wskazane miejsce na terenie Gminy Dubeninki.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty - załącznik nr 1.
2) Ofertę, składa się w formie pisemnej w postaci wydruku lub postaci elektronicznej stanowiącej skan wydruku.
3) Oferta może być złożona wyłącznie do upływu, wyznaczonego terminu składania ofert.
4) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania oferty.
5) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi
w niniejszym zapytaniu.
8) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
b) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.
9) Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11) Do formularza oferty należy załączyć: dokument potwierdzający, że oferowana mieszanka kruszywa mineralnego będzie pochodziła z kopalni posiadającej aktualną koncesję na wydobycie żwiru.
8. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny,
b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.
2) Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.
9. Termin związania ofertą: 14 dni.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu:
W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Dorota Pojawa, tel. 87 615 81 37, adres email: d.pojawa@dubeninki.pl, Kamila Sienkiewicz, tel. 87 615 81 37, adres email: k.sienkiewicz@dubeninki.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.