Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawy kadzi, form i wlewnic do stopów ołowiu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy kadzi, form i wlewnic do stopów ołowiu

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Złotoryjska 89
59-220 Legnica
powiat: Legnica
przetargi.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy kadzi, form i wlewnic do stopów ołowiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odlewów kadzi, form i wlewnic do stopów ołowiu :
a) wykonanie odlewu kadzi ołowiu pieca KPO4 - w ilości 2 szt.
b) wykonanie odlewu kadzi do stopów ołowiu KPO2, KPO3 - w ilości 3 szt.
c) wykonanie odlewu formy do kształtowania bloków ołowiu - w ilości 8 szt.
d) wykonanie odlewu wlewnicy do płynnego żużla poprodukcyjnego pieca KPO4 - w ilości 4 szt.
wykonanych zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 (IWU) do SWZ.

CPV: 43415000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00213503, ZP/L/11/24

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy zakupowej OpenNexus do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl;
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl
- z zastrzeżeniem, iż oferta i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, sporządza się i składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej:
podpisem zaufanym lub,
podpisem osobistym lub,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy opis wymagań zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-29 09:50
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/L/11/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odlewów kadzi, form i wlewnic do stopów ołowiu :
a) wykonanie odlewu kadzi ołowiu pieca KPO4 - w ilości 2 szt.
b) wykonanie odlewu kadzi do stopów ołowiu KPO2, KPO3 - w ilości 3 szt.
c) wykonanie odlewu formy do kształtowania bloków ołowiu - w ilości 8 szt.
d) wykonanie odlewu wlewnicy do płynnego żużla poprodukcyjnego pieca KPO4 - w ilości 4 szt.
wykonanych zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 (IWU) do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43415000-5 - Formy odlewnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.