Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zmiana struktury baz danych klasoużytków na bazy użytków i klas gleboznawczych opartych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zmiana struktury baz danych klasoużytków na bazy użytków i klas gleboznawczych opartych o serwer danych FireBird

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT WĄBRZESKI
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
powiat: wąbrzeski
tel.: 56 688 24 50 do 57, 56 688 24 50 wew. 172, 56 688 24 50 wew. 132
magdalena.lipecka@wabrzezno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wąbrzeźno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 56 688 24 50 d
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana struktury baz danych klasoużytków na bazy użytków i klas gleboznawczych opartych o serwer danych FireBird dla gminy Płużnica i gminy Ryńsk.
2. Przedmiot zamówienia może być oddawany zamawiającemu w dwóch etapach (dla gminy Ryńsk i gminy Płużnica).

CPV: 71332000, 71340000

Składanie ofert:
Osoby zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert elektronicznie na adres magdalena.lipecka@wabrzezno.pl w terminie do dnia 29.02.2024 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do 29 listopada 2024 roku.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o §4 załącznika do Uchwały Nr 90/165/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Powiatu Wąbrzeskiego.
V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ W PROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dnia od dnia otwarcia ofert.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną - e-mail zamawiającego magdalena.lipecka@wabrzezno.pl .
2. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące wymagania:
1) posiadają doświadczenie i wiedzę praktyczną dotyczącą zmiany struktury baz danych klasoużytków na osobne bazy użytków i klas gleboznawczych opartych o serwer danych FireBird poświadczone złożonym oświadczeniem wraz ze wskazaniem posiadanych kwalifikacji - załącznik nr. 3 do SWZ,
2) posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe do zmiany struktury baz danych klasoużytków na osobne bazy użytków i klas gleboznawczych opartych o serwer danych FireBird poprzez przedłożenie kopii uprawnień zawodowych,
3) Na potwierdzenie powyższych kwalifikacji prosimy o przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne kwalifikacje.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Na kompletną ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
b) Zaakceptowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;
c) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X, ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
d) Dokumenty potwierdzające okoliczność, o których mowa w rozdziale X, ust. 1 pkt 3 SWZ.
XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 100%.
2. Przy ocenie oferty w kryterium cena (,,C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. ZAMAWIĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODAWANIA PRZCZYNY.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Wąbrzeski Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mail: starostwo@wabrzezno.pl telefonicznie 56 688 24 50 Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 2 pkt 2) i regulaminem/instrukcją/zasadami* udzielania zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzjelenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 2 pkt 2) i regulaminem/instrukcją/zasadami* udzielania zamówień publicznych, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu email i inne.
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy
wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie
Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych, jeżeli:
a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
6. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy,
3) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
str. 5
8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Lipecka - nr tel. 56 688 24 50 wew. 172; email: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl
Tomasz Ścigniejew - nr tel. 56 688 24 50 wew. 132; email: gg@wabrzezno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.