Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żórawina - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
Młyńska
55-020 Żórawina
powiat: wrocławski
przetargi@wodociagizorawina.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żórawina
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i dostawę armatury wodnej i kanalizacyjnej.
2. Szczegółowy Nomenklatura wg CPV
CPV - 42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
2. DOSTAWA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykła-dowych znaków towarowych.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilo-ściowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicz-nymi, technologicznymi lub organizacyjnymi
2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wykonany z najwyższej jakości materiałów, musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Przedmiot dostawy musi posiadać atest PZH i deklaracje zgodności.
4. Przedmiot dostawy musi być wykonany w jednej technologii produkcyjnej umożliwiającej swobodne łączenie poszczególnych elementów. Każdorazowa dostawa musi być potwier-dzona dowodem magazynowym czyli dokument WZ (wydanie zewnętrzne), który dokumen-tuje wydanie
materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, na rzecz kontrahenta.
5. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia na koniec każdego tygodnia zbiorczej faktury VAT na podstawie dokumentów dostaw z danego tygodnia.
6. Wskazane w tabeli ilości stanowią jednocześnie maksymalny zakres zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w wysokości 70% przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze, w godz. od 07:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia przez Zama-wiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień drogą
e-mail, telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę w dni robocze, w godz. od 07:00 do 15:00.
9. W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

CPV: 42130000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00217875, GZGK.271.4.2024.P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-395f849d-d474-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 PZP,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści
SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@wodociagizorawina.pl; (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 09:30
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GZGK.271.4.2024.P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i dostawę armatury wodnej i kanalizacyjnej.
2. Szczegółowy Nomenklatura wg CPV
CPV - 42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
2. Dostawa
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykła-dowych znaków towarowych.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilo-ściowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicz-nymi, technologicznymi lub organizacyjnymi
2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wykonany z najwyższej jakości materiałów, musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Przedmiot dostawy musi posiadać atest PZH i deklaracje zgodności.
4. Przedmiot dostawy musi być wykonany w jednej technologii produkcyjnej umożliwiającej swobodne łączenie poszczególnych elementów. Każdorazowa dostawa musi być potwier-dzona dowodem magazynowym czyli dokument WZ (wydanie zewnętrzne), który dokumen-tuje wydanie
materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, na rzecz kontrahenta.
5. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia na koniec każdego tygodnia zbiorczej faktury VAT na podstawie dokumentów dostaw z danego tygodnia.
6. Wskazane w tabeli ilości stanowią jednocześnie maksymalny zakres zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w wysokości 70% przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze, w godz. od 07:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia przez Zama-wiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień drogą
e-mail, telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę w dni robocze, w godz. od 07:00 do 15:00.
9. W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
cena - 60 %
termin realizacji dostawy - 20%
wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 20%
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (60%) + termin realizacji dostawy (20%) + liczba punktów za wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (20%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp, określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie armatury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o łącznej wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez przynajmniej jednego wykonawcę. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykaz zawierający: co najmniej jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznych lub zawodowych , tj. polegającą na dostawie armatury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o łącznej wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że wskazana w wykazie ww. dostawa została wykonana należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2b do SWZ.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:o
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku gdy:
ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;2.2 wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. ,,siły wyższej") np. pogoda uniemożliwiająca wykonanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
2.3 gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
2.4 dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa
w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy popartego dokumentami producenta, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu;
3. Ponadto Zamawiający zaznacza , że gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług, wówczas umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przyjąć taką cenę netto aby po doliczeniu obowiązującej stawki VAT w dniu wystawienia faktury cena brutto nie uległa zmianie.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
5. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 PZP na zasadach opisanych w pkt 1), 2) i 3).
Dokładne zmiany określono w projekcie umowy w § 10.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
cena - 60 %
termin realizacji dostawy - 20%
wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 20%
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (60%) + termin realizacji dostawy (20%) + liczba punktów za wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (20%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.