Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57
32-125 Wawrzeńczyce
powiat: krakowski
ug_igwaw@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wawrzeńczyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Zofipole, Igołomia - gmina Igołomia-Wawrzeńczyce"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej dla zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Zofipole, Igołomia - gmina Igołomia-Wawrzeńczyce" wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę dla poszczególnych etapów składających się na przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych na podstawie sporządzonego projektu.
2. Zakres prac projektowym obejmuje:
a) sporządzenie Projektu budowlanego - (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany) i projektu technicznego wraz z kompletem dokumentów i uzgodnień oraz oświadczeń projektantów - w zakresie niezbędnych do uzyskania decyzji na wykonanie robót budowlanych - w ilości 6 egz. w wersji papierowej;
b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - w ilości 3 egz. w wersji papierowej;
c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru na zaprojektowane roboty - w ilości po 4 egz. w wersji papierowej;
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli na wejście w teren (o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi);
e) wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych;
f) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, opinii umożliwiających realizację zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę;
g) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi wymaganymi przepisami prawa załącznikami;
h) uzyskanie uzgodnień z właścicielami posesji lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych - w formie opisowej i graficznej;
i) sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową (o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi);
j) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;
k) przeprowadzenie niezbędnych badań geologiczno - inżynierskich wraz z dokumentacją geologiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
l) pełnienie przez projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia.
4. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac lub ewentualnych problemach.
6. Opracowywany projekt należy na bieżąco konsultować z przedstawicielami Zamawiającego.
7. Dokumentacja projektowa, kosztorysy i przedmiary należy przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD (2 płyty w wersji edytowalnej oraz 2 płyty w wersji tylko do odczytu) - rysunki w formacie .dwf, .dwg, .pdf, - obrazy w formacie .jpg, .pdf, - tekst - format .doc i .pdf, - przedmiary, kosztorysy, harmonogramy - format .xls i .pdf.
8. W przypadku wadliwego wykonania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do jej należytego uzupełnienia na swój koszt.
9. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich w projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń oraz zmian decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli zmiany tego wymagają).
11. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o opracowanie pn. ,,Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Zofipole, Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce" zwanej dalej ,,Koncepcją" oraz w niej niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia - etapów: Etap 2/Igołomia; Etap 3/Igołomia; Etap 4/Igołomia; Etap 5/Igołomia; Etap 6/Igołomia; Etap 1/Zofipole; Etap 2/Zofipole.
UWAGA: Etap 1/Igołomia nie jest przedmiotem zamówienia.
W/w Koncepcja (stanowiąca Załącznik Nr 8 do SWZ) służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający udostępnia Wykonawcom będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca winien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie, itp. wynikające z wykonywanej dokumentacji.

CPV: 71320000-7, 71242000-6, 71355000-1,71354000-4,71322200-3,71248000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00219170, GK.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99326bea-d498-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_igwaw@poczta.onet.pl , z zastrzeżeniem że złożenie (wycofanie) oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy e-zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_igwaw@poczta.onet.pl , z zastrzeżeniem że złożenie (wycofanie) oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy e-zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania zarejestrowaną na platformie e-Zamówienia.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań na platformie e-zamówienia, klikając kafelek ,,Przeglądaj postępowania / konkursy".
8. Instrukcja interaktywna o komunikacji w postępowaniu za pośrednictwem platformy e-zamówienia jest dostępna pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. GK.271.3.2024
9. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl - za wyjątkiem składania ofert (rozdział XV SWZ).
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Uwaga:
Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję się, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce nr 57 jest Wójt Gminy ;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy pod adresem e mail: iod@igwa.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych - przez okres trwałości projektu;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00);
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-07 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" dostępnej na platformie ezamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w szczegółach postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej dla zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Zofipole, Igołomia - gmina Igołomia-Wawrzeńczyce" wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę dla poszczególnych etapów składających się na przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych na podstawie sporządzonego projektu.
2. Zakres prac projektowym obejmuje:
a) sporządzenie Projektu budowlanego - (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany) i projektu technicznego wraz z kompletem dokumentów i uzgodnień oraz oświadczeń projektantów - w zakresie niezbędnych do uzyskania decyzji na wykonanie robót budowlanych - w ilości 6 egz. w wersji papierowej;
b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - w ilości 3 egz. w wersji papierowej;
c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru na zaprojektowane roboty - w ilości po 4 egz. w wersji papierowej;
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli na wejście w teren (o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi);
e) wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych;
f) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, opinii umożliwiających realizację zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę;
g) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi wymaganymi przepisami prawa załącznikami;
h) uzyskanie uzgodnień z właścicielami posesji lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych - w formie opisowej i graficznej;
i) sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową (o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi);
j) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;
k) przeprowadzenie niezbędnych badań geologiczno - inżynierskich wraz z dokumentacją geologiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
l) pełnienie przez projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia.
4. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac lub ewentualnych problemach.
6. Opracowywany projekt należy na bieżąco konsultować z przedstawicielami Zamawiającego.
7. Dokumentacja projektowa, kosztorysy i przedmiary należy przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD (2 płyty w wersji edytowalnej oraz 2 płyty w wersji tylko do odczytu) - rysunki w formacie .dwf, .dwg, .pdf, - obrazy w formacie .jpg, .pdf, - tekst - format .doc i .pdf, - przedmiary, kosztorysy, harmonogramy - format .xls i .pdf.
8. W przypadku wadliwego wykonania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do jej należytego uzupełnienia na swój koszt.
9. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich w projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń oraz zmian decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli zmiany tego wymagają).
11. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o opracowanie pn. ,,Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Zofipole, Igołomia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce" zwanej dalej ,,Koncepcją" oraz w niej niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia - etapów: Etap 2/Igołomia; Etap 3/Igołomia; Etap 4/Igołomia; Etap 5/Igołomia; Etap 6/Igołomia; Etap 1/Zofipole; Etap 2/Zofipole.
UWAGA: Etap 1/Igołomia nie jest przedmiotem zamówienia.
W/w Koncepcja (stanowiąca Załącznik Nr 8 do SWZ) służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający udostępnia Wykonawcom będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca winien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie, itp. wynikające z wykonywanej dokumentacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71355000-1 - Usługi pomiarowe
71354000-4 - Usługi sporządzania map
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia - polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 5 km (dotyczy długości zaprojektowanych sieci zbiorczych bez długości przyłączy), dla których wydano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę;
W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zmienia okres czasu, w którym Wykonawca jest obowiązany wykazać się doświadczeniem z 3 na 5 lat.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- Projektant branży sanitarnej (jedna osoba) - posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia;
- Projektant branży drogowej (jedna osoba) - posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.
- Projektant branży elektrycznej (jedna osoba) - posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji przez tę samą osobę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykonawca przedłoży wykaz usług (wzór stanowi Załącznikiem Nr 5 do SWZ) oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym, który jest drukiem przygotowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Dokumenty składane razem z ofertą :
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ - wypełniony załącznik Nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp -wypełniony załącznik nr 2A do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni (jeżeli dotyczy).
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
9) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
10) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jeżeli w postępowaniu zostanie postawiony, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w SWZ, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy stanowiącym Załączniki nr 7 do SWZ GK.271.3.2024 w szczególności paragraf
15 umowy . Ze względu na ograniczoną wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.