Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa asortymenu teletechnicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa asortymenu teletechnicznego

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
90-419 Łódź 92-213 Łódź
powiat: Łódź
tel. 797604080
wioletta.puchalska@umed.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź 92-213 Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 797604080
Termin składania ofert: 2024-03-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa asortymenu teletechnicznego
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa usługa robota budowlana polegająca na: Sukcesywna dostawa asortymentu teletechnicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
DOSTAWA obejmuje asortyment fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu producenta.
Przedmiot zamówienia stanowi tzw. koszyk asortymentowy, który będzie służył do wyboru najkorzystniejszej oferty. Podany w przedmiocie zamówienia rodzaj asortymentu, przygotowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu postępowań oraz potrzeby Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający nie jest w stanie dokładnie zadeklarować jaka ilość oraz rodzaj asortymentu zostanie zakupiony oraz jakie nadzwyczajne sytuacje (awarie) mogą wyniknąć podczas trwania umowy. Z uwagi na powyższe Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie w formie Oświadczenia (zał. nr 4) wysokości udzielonego rabatu na asortyment nie wymieniony w koszyku. Zastrzega sobie tym samym prawo do niewykorzystania ilości wymienionych w poszczególnych pozycjach (załącznik nr 2) jak również do zamówienia większych ilości niż wskazane w ramach występujących potrzeb.
Wykonawca zapewni iż dostarczany towar, opisany w Załączniku nr 2: będzie fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiada wymogom określonym tymi przepisami a w szczególności odpowiada wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.); posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, które zostało szczegółowo określone w załączniku nr 2 tj. ,,Przedmiot zamówienia"; spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE- jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami; określone w Ustawie o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów nie spełnia ogólnie wymaganych norm funkcjonalnych lub jakościowych Wykonawca zobowiązany będzie produkt wymienić na nowy, wolny od stwierdzonych wad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 31731000-9, 31710000-6

Dokument nr: BDT.212.3.2024.194.24

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 04.03.2024 r. do godz. 12.00 w formie papierowej na adres:
Biuro Inwestycyjno-Techniczne, Ul. Pomorska 251, Budynek C-7 lub w formie elektronicznej na adres wioletta.puchalska@umed.lodz.pl
Z oznaczeniem Nr zapytania ofertowego BDT.212.3.2024.194.24 Sukcesywna dostawa asortymentu teletechnicznego

Miejsce i termin realizacji:
Warunki dostawy:
Nieprzekraczalny czas dostawy od momentu złożenia zamówienia - do 2 dni roboczych.
Miejsce dostawy - Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia do Biura Inwestycyjno-Technicznego, teren CKD Bud. C7, Ul. Pomorska 251- Uniwersytet Medyczny w Łodzi lub w przypadku prowadzenia inwestycji w inne wskazane przez Zamawiającego na terenie Łodzi
VIII. Termin realizacji:
Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna
Wskazanie przedmiotu działalności zamawiającego: edukacja
III. Tryb udzielenia zamówienia
Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 1/2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
V. Warunki udziału w postępowaniu (stawianie warunków nie jest obowiązkowe)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w procedurze,
w zakresie:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że: ...................................................
na potwierdzenie ww. warunku należy załączyć do oferty: ....................................*(wskazać odpowiedni dokument)

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że: ...................................................
na potwierdzenie ww. warunku należy załączyć do oferty: ....................................*(wskazać odpowiedni dokument)

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali jedną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, sukcesywną dostawę o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł, obejmujący asortyment teletechniczny, na potwierdzenie ww. warunku należy załączyć do oferty: Wykaz Dostaw załącznik nr. 3

d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że: ...................................................
na potwierdzenie ww. warunku należy załączyć do oferty: ....................................*(wskazać odpowiedni dokument)

VI. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i opis przyznawania punktacji (przykładowe):

Nr
Kryterium
Ranga
1
Cena
100 %
2
Wydłużenie okresu gwarancji
...... %
3
Skrócenie terminu realizacji
...... %
4
Jakość/parametry techniczne
...... %
5
Inne
...... %
Razem
100%

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:
C = (Cmin/Cn) x ..... [%]
gdzie:
Cmin - cena najniższa, Cn - cena badana

Kryterium nr 2. - wydłużenie okresu gwarancji (G) obliczane jest wg wzoru: ...............................

Kryterium nr 3. - skrócenie terminu realizacji (T) obliczane jest wg wzoru: .................................

Kryterium nr 4. - jakość/parametry techniczne (J) obliczana/e jest wg wzoru: .......................(opisać jakie parametry będą punktowane)
IX. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy:
Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę na sukcesywną dostawę asortymentu teletechnicznego wedle potrzeb i ilościach wskazanych przez Zamawiajacego.
X. Określenie warunków istotnych zmian umowy.
Należy podać o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy chyba że zostały zawarte we wzorze umowy.
XI. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z dokonanym podziałem na Pakiety 1, ...
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
*(niepotrzebne skreślić).
XII. Informacje o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
*(niepotrzebne skreślić).
*(jeżeli dopuszcza należy podać minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny)
XIII. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone (dotyczy usług lub robót budowlanych):
Nie x
Tak
*(jeżeli Tak należy określić przedmiot, wielkość lub zakresu oraz warunków na jakich zostanie udzielone zamówienie)
XIV. Zamawiający może:
1. poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz do złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone ale zawierają błędy.
3. wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4. powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i tego wykonawcy.
5. odrzucić ofertę wykonawcy, w szczególności gdy zawiera rażąco niską cenę, jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego lub wykonawca po wezwaniu nie złożył wymaganych dokumentów.
XVI. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składają się:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1
2. Wypełniony i podpisany Koszyk asortymentowo-cenowy wg załącznika nr 2;
3. Wypełniony i podpisany Wykaz Dostaw wg załącznika nr 3;
4. Podpisane Oświadczenie wg załącznika nr 4;
5. Aktualny odpis z CEDG

Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

XVIII. Unieważnienie postepowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeśli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi:
XV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi można skontaktować się przez adres e-mail: iod@umed.lodz.pl, telefon: (42) 272 52 11 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie art. 2.2 Prawa Zamówień Publicznych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa (w tym prawa wewnętrznego UM w Łodzi), w tym w celu poddania się kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust, 5 RODO.

Kontakt:
II. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w wykonawcami jest:
Kamil Makowski tel. 797604080
e-mail: kamil.makowski@umed.lodz.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.