Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
powiat: Opole
przetargi_opole@gddkia.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/427727
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK 39 w m. Bukowa Śląska"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK39 w m. Bukowa Śląska". Dokumentacja projektowa winna zawierać:
1) drogę dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-2 Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej o nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wraz z pasem zieleni min 1,5 m (prawa strona DK 39 - kierunek Kępno) od km 88+620 do 89+100 o łącznej długości 480 m wraz ze skutecznym jej odwodnieniem oraz usunięciem wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc. Droga dla pieszych ma połączyć kolejno: przyległe posesje zlokalizowane w ciągu DK39, budynek użyteczności publicznej oraz zatokę autobusową z centrum miejscowości Bukowa Śląska,
2) drogę dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-2 Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej o nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 (w uzgodnieniu z Zamawiającym), (lewa strona DK 39 - kierunek Kępno), pierwszy odcinek od km 88+700 do 88+720 (do działki drogowej nr 343) o łącznej długości 20 m, drugi odcinek od skorygowanego przejścia dla pieszych (obecnie znajdującego w km 89+030) w stronę Kępna 30 m. Należy również uwzględnić projekt skutecznego odwodnienia wraz z usunięciem wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc.,
3) korektę przesuniętych wlotów podporządkowanych skrzyżowania DK39 z drogami: gminną nr 100156 O oraz powiatową 1113 O, w tym: zmiana geometrii, zawężenie wlotu drogi powiatowej wraz z odcinkową wymianą nawierzchni (od km 88+955 do km 89+040),
4) korektę zatoki autobusowej po stronie prawej znajdującej się obecnie w km około 89+030 wraz z ewentualną zmianą jej lokalizacji, wymianą nawierzchni i dobudową peronu,
5) korektę przejścia dla pieszych w ciągu DK39 w km około 88+700, należy zaprojektować azyl oraz niezbędną korektę krawędzi jezdni wraz ze znakami
(w tym znakami aktywnymi) oraz urządzeniami BRD. Należy również zaprojektować dedykowane doświetlenie na w/w przejściu dla pieszych,
6) zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych znajdującego się obecnie w km 88+980 wraz z zaprojektowaniem dedykowanego doświetlenia,
7) wszystkich niezbędnych znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń BRD w tym system fakturowy dla prowadzenia osób z dysfunkcjami wzrokowymi tzw. płytki ostrzegawcze,
8) projekt zarurowania rowu przydrożnego w miejscach niezbędnych,
9) projekt skutecznego odwodnienia jezdni w miejscach zaprojektowanego chodnika,
10) projekt dostosowania istniejącego oświetlenia do wytycznych WR-D-72-1, WR-D-72-2 oraz w zakresie usunięcia występujących kolizji,
11) wyposażenie przedmiotowego skrzyżowania w niezbędne oznakowanie oraz urządzenia BRD.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje w tym ZRID, pozwolenie wodnoprawne, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.
W obrębie projektowanego zadania należy ponadto zaprojektować przebudowę kolidującej infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (np. sieć telekomunikacyjną, wodociągową, sieci elektroenergetyczne, itp.) - wynikające z decyzji właściwych organów oraz z uzgodnień z instytucjami oraz właścicielami infrastruktury.
Przyjęte rozwiązania projektowe winny zapewniać trwałość, łatwość bieżącego utrzymania oraz estetykę.

CPV: 71320000-7, 71240000-2, 71330000-0,71000000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00219710, O/OP.D-3.2411.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, prowadzenie postępowania odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Wykonawca, musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy
jest bezpłatne.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez
Platformę;
- Wykonawca nieposiadający konta na Platformie - powinien ,,zgłosić się do udziału w postępowaniu" przechodząc do Formularza
rejestracyjnego;
- po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość e-mail informującą, że może dokonać pierwszego
logowania, rejestracja nowego konta i może potrwać do 24h (8h roboczych).
3. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów.
3.1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
3.2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów do 5 MB,
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3.3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego :
- wielkość plików do 10 MB,
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
3.4. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów. W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie
pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
- komputer klasy PC lub lub Mac, o j konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden
z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze
niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej -sugerujemy najnowsze wersje:
Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. - włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader ).
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych przepisami prawa, Zamawiający zaleca
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
6. Informacja na temat kodowania:
- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
7. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce ,,Załączniki organizatora".
8. Pytania/wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/odwołania składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".
W trakcie etapu składania ofert, ofertę wraz z załącznikami , składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki ,,Złóż ofertę"
polecenie ,,Dodaj załącznik".
Po złożeniu ofert, korespondencja odbywa się przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje" polecenie ,,Nowe/wysłane" i następnie
,,Dodaj pytanie/ komentarz" albo jako korespondencja w wątku polecenie ,,Otrzymane" i następnie ,,Odpowiedz".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie
zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/427727
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-06 08:40
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 227642,28 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK39 w m. Bukowa Śląska". Dokumentacja projektowa winna zawierać:
1) drogę dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-2 Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej o nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wraz z pasem zieleni min 1,5 m (prawa strona DK 39 - kierunek Kępno) od km 88+620 do 89+100 o łącznej długości 480 m wraz ze skutecznym jej odwodnieniem oraz usunięciem wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc. Droga dla pieszych ma połączyć kolejno: przyległe posesje zlokalizowane w ciągu DK39, budynek użyteczności publicznej oraz zatokę autobusową z centrum miejscowości Bukowa Śląska,
2) drogę dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-2 Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej o nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 (w uzgodnieniu z Zamawiającym), (lewa strona DK 39 - kierunek Kępno), pierwszy odcinek od km 88+700 do 88+720 (do działki drogowej nr 343) o łącznej długości 20 m, drugi odcinek od skorygowanego przejścia dla pieszych (obecnie znajdującego w km 89+030) w stronę Kępna 30 m. Należy również uwzględnić projekt skutecznego odwodnienia wraz z usunięciem wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc.,
3) korektę przesuniętych wlotów podporządkowanych skrzyżowania DK39 z drogami: gminną nr 100156 O oraz powiatową 1113 O, w tym: zmiana geometrii, zawężenie wlotu drogi powiatowej wraz z odcinkową wymianą nawierzchni (od km 88+955 do km 89+040),
4) korektę zatoki autobusowej po stronie prawej znajdującej się obecnie w km około 89+030 wraz z ewentualną zmianą jej lokalizacji, wymianą nawierzchni i dobudową peronu,
5) korektę przejścia dla pieszych w ciągu DK39 w km około 88+700, należy zaprojektować azyl oraz niezbędną korektę krawędzi jezdni wraz ze znakami
(w tym znakami aktywnymi) oraz urządzeniami BRD. Należy również zaprojektować dedykowane doświetlenie na w/w przejściu dla pieszych,
6) zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych znajdującego się obecnie w km 88+980 wraz z zaprojektowaniem dedykowanego doświetlenia,
7) wszystkich niezbędnych znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń BRD w tym system fakturowy dla prowadzenia osób z dysfunkcjami wzrokowymi tzw. płytki ostrzegawcze,
8) projekt zarurowania rowu przydrożnego w miejscach niezbędnych,
9) projekt skutecznego odwodnienia jezdni w miejscach zaprojektowanego chodnika,
10) projekt dostosowania istniejącego oświetlenia do wytycznych WR-D-72-1, WR-D-72-2 oraz w zakresie usunięcia występujących kolizji,
11) wyposażenie przedmiotowego skrzyżowania w niezbędne oznakowanie oraz urządzenia BRD.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje w tym ZRID, pozwolenie wodnoprawne, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.
W obrębie projektowanego zadania należy ponadto zaprojektować przebudowę kolidującej infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (np. sieć telekomunikacyjną, wodociągową, sieci elektroenergetyczne, itp.) - wynikające z decyzji właściwych organów oraz z uzgodnień z instytucjami oraz właścicielami infrastruktury.
Przyjęte rozwiązania projektowe winny zapewniać trwałość, łatwość bieżącego utrzymania oraz estetykę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- Cena - 60%
- Doświadczenie Projektanta Drogowego - 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta Drogowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
,,Nie dotyczy"
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
,,Nie dotyczy"
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 400 000,00 PLN.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 8.2.3) lit. a) musi być spełniony
w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
,,Nie dotyczy"
b) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na każdym etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) Projektant Drogowy:
wymagana liczba osób: 1, posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie (zakończenie) co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej Projekt Budowlany (PB) dla którego wydano w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub równoważną) dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. G o długości odcinka co najmniej 500 m na stanowisku pełniącym funkcje Projektanta Drogowego.
Przez "pełnił funkcje Projektanta" należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).
Wykonanie aktualizacji lub optymalizacji Projektu Budowlanego nie będzie uznane za spełniające warunek opisany powyżej.
Przez uzyskanie decyzji równoważnej do decyzji ZRID nie należy rozumieć decyzji pozwolenie na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót.
2) Geodeta:
wymagana liczba osób: 1, posiadająca:
- uprawnienia:
o Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne,
o Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie (zakończenie) dokumentacji projektowej obejmującej dokumentację geodezyjną z etapu Projektu Budowlanego (PB) dla mapy do celów projektowych i podziałów działek, dla którego wydano w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub równoważną) dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. G o długości odcinka co najmniej
500 m, na stanowisku Geodety.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 8.2.4 lit. b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
UWAGA:
- Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej,
- Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i pkt 10.2 IDW.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 400 000,00 PLN;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2.4 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na zasadach i warunkach określonych w dokumentach zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- Cena - 60%
- Doświadczenie Projektanta Drogowego - 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta Drogowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-04

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.