Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. +48 89 767 85 00 fax +48 89 767 23 03, tel.: 665 263 860, tel.: 89 767 85 44
um@lidzbarkw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 89 767 85 0
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Dostawy materiałów budowlanych"
Zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport i rozładunek kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych, płyt
ażurowych i krawężników betonowych oraz dostawy cementu
1.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokument nr: RTiI.273.11.2024

Składanie ofert:
7. Termin złożenia oferty: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2024 r.
do godz. 12:00.
8. Forma złożenia oferty: Ofertę prosimy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku
Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, Ul. Świętochowskiego 14.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 roku.

Wymagania:
3. Warunki jakie musi spełnić oferent:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wymagane dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego;
2) Wypełniony Formularz cenowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego (należy wypełnić wszystkie puste kolumny i wiersze);
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
5) Dokumenty dopuszczające oferowane materiały do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021.1213, tj) lub oświadczenie o posiadaniu ww. wymaganych dokumentów, sporządzone
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
6) Oświadczenie, że oferowane materiały odpowiadają najwyższym obowiązującym normom jakościowym,
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto - 100%.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną
zwrócone bez otwierania.

Kontakt:
6. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): Przemysław Dąbrowski - tel.: 665 263 860, Iwona Kocęba - tel.: 89 767
85 44

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.