Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie drobnych robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie drobnych robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-02-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon (+48) 22 825 04 71
zamowienia@itb.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon (+48) 22 825
Termin składania ofert: 2024-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł postępowania:
,,Wykonanie drobnych robót budowlanych w obiektach Oddziału Śląskiego ITB, Al.
Korfantego 191, Katowice".
3. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drobnych robót budowlanych w obiektach
Oddziału Śląskiego ITB przy AL. Korfantego 191 w Katowicach, w podziale na trzy Etapy:
o ETAP I -malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych, korytarzu i klatkach
schodowych,
o ETAP II - remont czterech lokali biurowych na piętrze budynku ,,E" ITB Oddział
Śląski w Katowicach, Al. W. Korfantego 191,
o ETAP III - wykonanie remontu elewacji budynku T
Opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia-
STWIOR oraz przedmiary robót danego Etapu.

CPV: 45442100-8, 44112200-0, 45410000-4, 45442100-8, 45421000-4

Dokument nr: TO.261.04OS.2024

Składanie ofert:
12 Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO.261.04OS.2024 i jego nazwą: ,,Wykonanie
drobnych robót budowlanych w obiektach Oddziału Śląskiego ITB, Al. Korfantego 191,
Katowice" należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej i opisanej j.w. kopercie w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie (kod pocztowy 00-611) przy Ul. Filtrowej 1, pokój
27 Kancelaria, w terminie do dnia 14.03.2024 r. do godz.13.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia są obiekty przy Al. Korfantego 191 w
Katowicach, należący do Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej.
Termin realizacji zamówienia: etap I -do końca maja 2024 r., etap II i III do końca
września 2024 (z możliwością wydłużenia terminu w przypadkach określonych w
istotnych postanowieniach umowy).

Wymagania:
Wymagane warunki gwarancji:
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może
być krótszy niż 36 miesięcy.
Warunki płatności:
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 5 do Konkursu Ofert.
18. Warunki udziału w konkursie ofert:
8.1. Wymagania podmiotowe:
A) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot ubezpieczenia przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
B) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał w sposób należyty minimum dwie roboty budowlane o wartości 20.000 zł
brutto każda.
C) Zamawiający, obliguje Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej, pod rygorem
odrzucenia oferty w celu umożliwienia Wykonawcom oceny możliwości sposobu
wykonania przedmiotu umowy oraz skalkulowania ceny oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania swoich zastrzeżeń
Zamawiającemu w zakresie ewentualnych niezgodności (braku pozycji, ilości etc.)
przedmiaru ze stanem faktycznym.
8.2. Dokumenty które należy załączyć do oferty:
8.2.1. Wypełniony formularz Oferty wraz z formularzem cenowym/kosztorysem ofertowym
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert.
8.2.2. Wypełniony formularz Wykaz stawek i narzutów - Załącznik nr 3 do ogłoszenia
o konkursie ofert.
8.2.3. Wypełniony formularz Doświadczenie - Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert.
8.2.4. Kopię polisy OC.
8.2.5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do
występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa,
jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
9. Ocena oferty:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty
- waga 90%
2) Okres gwarancji (w miesiącach)
- waga 10%
I. Kryterium Cena: liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:
PC = ( Cmin / Cn ) * W
gdzie: PC
- liczba punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród nadesłanych ofert
2Cn
- cena badanej oferty.
W
- waga kryterium.
W kryterium Cena można uzyskać maksymalnie 90 punktów.
II. Kryterium Okres gwarancji: liczba punktów (PG) zdobyta w kryterium okres gwarancji
będzie obliczona w następujący sposób:
- okres gwarancji 36 miesięcy - 0 punktów.
- okres gwarancji 48 miesięcy - 5 punktów.
- okres gwarancji 60 miesięcy lub więcej - 10 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może
być krótszy niż 36 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie
odrzucona.
UWAGA! W przypadku zaoferowania innej niż podana powyżej wartość gwarancji np.
37m-cy, 42 m-ce Zamawiający przyporządkuje wartość taką jaka jest dla okresu
gwarancji 36 m-cy tj. 0 punktów.
W przypadku zaoferowania innej niż podana powyżej wartość gwarancji np. 49m-cy, 59
m-cy Zamawiający przyporządkuje wartość taką jaka jest dla okresu gwarancji 48 m-cy tj
5 punktów.
W przypadku zaoferowania innej niż podane powyżej wartości Zamawiający z powodu
braku możliwości przyporządkowania punktów odrzuci ofertę Wykonawcy jako
niezgodną z treścią Ogłoszenia.
W kryterium okres gwarancji można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę
punktów. Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający publikuje na stronie
internetowej ostateczne ceny złożonych ofert, a w przypadku dokonania czynności
odrzucenia również informację o podstawie odrzucenia. Zamówienie zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert.
Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i
uczciwej konkurencji.
11. Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania.
a) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
b) oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.
c) oferta zawiera cenę rażąco niską.
d) cena oferty przekracza budżet Zamawiającego.
e) oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
f) oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu.
3g) oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
b) nie istnieje możliwość wybrania żadnej ze złożonych ofert ze względu na fakt, iż
wszystkie oferty zawierają ceny przekraczające budżet Zamawiającego.
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków na jej realizację.
d) wystąpił błąd w treści konkursu ofert o kluczowym znaczeniu, ujawniony po
wyznaczonym terminie składania ofert, który mógł wpłynąć na zaburzenie zasad
uczciwej konkurencji lub/i równego traktowania Wykonawców lub/i
niedyskryminacji lub/i przejrzystości.
e) wystąpiły inne okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub
udzielenie zamówienia jest nieuzasadnione.
13.1 Zamawiający obliguje do przeprowadzenia wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy,
pod rygorem odrzucenia oferty, w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia
sposobu wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania oraz skalkulowania ceny
oferty. Osoby przybyłe na wizję lokalną musza posiadać ze sobą dokument tożsamości.
Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są przesłać na adres e-mail wskazany poniżej,
wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji z propozycją daty odbycia
wizji. W zakresie zgłaszania osób na wizję osobą upoważnioną do kontaktu
z Wykonawcami jest: Grzegorz Nowrot tel. 797 43-90-45 email: g.nowrot@itb.pl
14 Zadawanie pytań.
Wykonawcy w toku trwania postępowania konkursowego mogą zadawać pytania do
treści ogłoszenia. Zamawiający ujawni treść zapytania (bez ujawniania podmiotu
pytającego) na stronie Internetowej oraz udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Pytania mogą
być zadawane w formie mailowej, pisemnej i muszą wpłynąć do Zamawiającego
najpóźniej 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia oraz przesunie termin
składania ofert.

Uwagi:
15 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego, z którą Wykonawca ma obowiązek
zapoznać osoby fizyczne biorące udział:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych
4osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę
jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki
Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email:
iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
,,Wykonanie drobnych robót budowlanych w obiektach Oddziału Śląskiego ITB,
Al. Korfantego 191, Katowice".
4. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust.
1 lit. c.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej ,,ustawa PZP".
6. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosownie do
art. 22 RODO.
9. Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które
Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas niniejszego postępowania i realizacji
umowy.
10. Pracownicy Wykonawcy i inne osoby , których dane udostępnił Wykonawca
posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących. W takim przypadku zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych w tym danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
5zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
18 ust. 2 **
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
11. Pracownikom wykonawcy Pani/Panu nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, które Instytut Techniki
Budowlanej może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.**
14. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek, z wyjątkiem danych
osobowych szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Kontakt:
13 Osoba do kontaktu z Wykonawcami/ Wizja lokalna:
Osobą upoważnioną upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Beata Kowalska tel. +48 2257 96 317 zamowienia@itb.pl
Grzegorz Nowrot tel. 797 43-90-45 email: g.nowrot@itb.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.