Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu
Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
powiat: Radom
dzp@wss.com.pl
https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/notice/public/123026/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż UPS dla Bloku Operacyjnego, oraz wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego z nową infrastrukturą sieciową tj. prowadzeniem okablowania sieciowego, światłowodowego i montażu systemu.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacje, uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji z obowiązującymi przepisami, zaleceniami Zamawiającego i Producenta wraz z dokumentacją powykonawczą.
Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania, posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności.

CPV: 30237280-5, 31310000-2,35125300-2,35123500-7

Dokument nr: 2024/BZP 00227968, DZP.341.20.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 11:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/149911/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mss.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 100 MB.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę Marketplanet OnePlace.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U.z 2020, poz. 2452).
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w Rozdziale XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/notice/public/123026/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 11:30
Miejsce składania ofert: https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/149911/notice/public/details

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.341.20.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż UPS dla Bloku Operacyjnego, oraz wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego z nową infrastrukturą sieciową tj. prowadzeniem okablowania sieciowego, światłowodowego i montażu systemu.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacje, uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji z obowiązującymi przepisami, zaleceniami Zamawiającego i Producenta wraz z dokumentacją powykonawczą.
Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania, posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30237280-5 - Akcesoria zasilające
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31310000-2 - Sieci zasilające
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
35123500-7 - Systemy do identyfikacji wideo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 129)
2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności.
b) Dokumentacja Techniczna, katalogi lub opisy techniczne w języku polskim zawierające parametry techniczne dla wszystkich pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr A i B w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. ,, 1" .
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności.
b) Dokumentacja Techniczna, katalogi lub opisy techniczne w języku polskim zawierające parametry techniczne dla wszystkich pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr A i B w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. ,, 1" .
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty za pośrednictwem formularza wypełnionego bezpośrednio na platformie
zakupowej Marketplanet OnePlace. Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy - opis przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikiem A i B.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jak również podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dostępnym na platformie zakupowej:
https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/149911/notice/public/details, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. ust. 2 u.p.z.p.) - dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
a) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zostały określone w złączniku nr 2 do swz- wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.