Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wyposażenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wyposażenia

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
powiat: sanocki
fax. 013/ 4671001, tel.013/ 4671038, tel.: 013/ 4671038 wew. 35, fax.: 013/ 4671001
sekretariat@zarszyn.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zarszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 013/ 4671001, t
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Bażanówka, Długie, Posada Zarszyńska, Pielnia.
1.
Zadanie częściowe nr 1 - zakup dostawa i montaż szafy chłodniczej - 2 szt:
1)
Pojemność - 700 L
2)
Wykonana ze stali nierdzewnej
3)
Wymiary 653 x 842 x 2040 (wymiary mogą się minimalnie różnić do uzgodnienia z Zamawiającym)
4)
Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem
5)
Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia
6)
Cyfrowy sterownik do ustawienia parametrów temperatury
7)
Kontrolka włączenia/wyłączenia
8)
Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza
9)
Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłącza wentylator, ograniczając tym samym utratę zimna w momencie otwarcia drzwi
10)
Automatyczne odparowanie skroplin
11)
Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do 200 mm,
12)
Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciązeniu 40 kg
13)
Dno wykonane z tłoczonego pojedynczego arkusza blachy
14)
Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.
15)
Wyposażone w 3 półki epoksydowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę epoksydową GN 2/1 na każde małe drzwi
16)
Grubość izolacji termicznej ścian 60 - 70 mm
17)
Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej
18)
Moc 182 W
19)
Zasilanie 230 V
2.
Zadanie częściowe nr 2 - zakup dostawa i montaż zmywarki gastronomicznej - 1 szt:
1)
Sterowanie elektromechaniczne
2)
Wymiary 600 x 600 x 820 (wymiary mogą się minimalnie różnić do uzgodnienia z Zamawiającym)
3)
2 cykle mycia 90/180 sekund.
4)
Pojemność zbiornika wanny: min. 25 l.
5)
Pojemność bojlera: min. 7 l.
6)
Dolne i górne ramiona myjące i płuczące
7)
Moc pompy myjącej: 0.6 kw.
8)
Zużycie wody do płukania: 2,7 l/cykl.
9)
Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego
10)
Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody
11)
Termostat bezpieczeństwa
12)
Temperatury kontrolowane termostatem: 60oC i wyparzanie 90oC.
13)
Regulowana moc grzałki bojlera
14)
Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
15)
Mycie koszy na godzine: min. 40
16)
Wbudowana pompa spustowa
17)
Moc 6,2 kW
18)
Zasilanie - 400 V
3.
Zadanie częściowe nr 3 - zakup i dostawa maszyny do waty cukrowej wraz z osłoną ochronną - 1 szt:
1)
Materiał wykonania maszyny - stal szlachetna lakierowana
2)
Materiał wykonania osłony - Tworzywo PMMA
3)
Misa ? wewnątrz 500 mm stal nierdzewna, możliwość zdjęcia
4)
Czas produkcji - 30 - 60 sekund / sztukę
5)
Silnik - przełącznik dźwigienkowy
6)
Wskaźnik napięcia
7)
Bezpiecznik
8)
Zintegrowana szuflada - 3 przegrody
9)
Wymiary 520 x 520 x 480 mm ( (wymiary mogą się minimalnie różnić do uzgodnienia z Zamawiającym)
10)
Waga maszyny wraz z osłoną maks. 13,5 kg.
4.
Zadanie częściowe nr 4 - zakup i dostawa stołów gastronomicznych - 3 szt:
1)
Stół centralny z półką, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 2000 x 850 x 850 mm, profile w meblach wykonane ze stali o wym. 40x40mm, grubość blatu 42 mm.
2)
Stół z półką bez rantu, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1500 x 500 x 850 mm, profile w meblach wykonane ze stali o wym. 40x40mm, grubość blatu 42 mm.
3)
Stół z półką + szuflada, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 700 x 700 x 850 mm, profile w meblach wykonane ze stali o wym. 40x40mm, grubość blatu 42 mm.
Wszelkie zmiany dot. parametrów muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
Do przedmiotu zamówienia należy również:
1)
rozładunek i wniesienie wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Domu Kultury w miejscowości Bażanówka, Pielnia, Posada Zarszyńska, Długie.
2)
montaż wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, (podłączenie do instalacji, niezbędne prace wynikłe podczas montażu)
3)
usuwanie kolizji wynikłych przy realizacji zamówienia,
4)
wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń,
5)
wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie,
6)
przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi maszyny do waty cukrowej, zmywarki, szaf chłodniczych potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę przeprowadzającą szkolenie i osobę szkoloną.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferent może złożyć ofertę całościową lub częściową na wybrane zadania.Złożone oferty, zarówno na
całość zamówienia, jak i częściowe będą rozpatrywanew odniesieniu do poszczególnych zadań.

Dokument nr: IDG.272.1.16.2024

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
1)
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.03.2024 r. o godz. 12:05. w budynku Urzędu Gminy w Zarszynie, Ul. Bieszczadzka 74, pok. nr 5.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 8.03.2024 r. o godz. 12:00
Dopuszcza się złożenie oferty (zaznaczyć odpowiednio):
za pośrednictwem faksu ........... ...................
(nr faksu)
za pośrednictwem poczty elektronicznej : .........................
(adres e-mail)
pocztą lub osobiście na adres: Gmina Zarszyn, Ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pokój nr 19
(adres zamawiającego)
Sposób zaadresowania oferty:
1)
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2)
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na - Zakup wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Bażanówka, Długie, Posada Zarszyńska, Pielnia, oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 8.03.2024 r., godz. 12:00
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.04.2024 r.

Wymagania:
Istotne warunki zamówienia:
1)
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2)
Oferta musi zawierać kartę techniczną produktu. (brak załączenia karty spowoduje odrzucenie oferty)
3)
Wszelkie zmiany dot. parametrów muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
4)
Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem i treścią zapytania cenowego spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
5)
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia, przed upływem ter-minu składania ofert.
6)
Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po jego odbiorze przez Zamawiającego.
7)
W trakcie czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne do przedmiotu umowy dokumenty, a w szczególności instrukcje obsługi, konserwacji, kartę gwarancyjną w języku polskim oraz protokoły/świadectwa z podłączenia/montażu urządzeń.
8)
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu i rozładunku oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem przedmiotu dostawy.
9)
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
10)
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
11)
Wykonawca oświadcza, że w podaną w ofercie cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenie na czas dostawy, wszelkie koszty przeglądów okresowych w czasie obowiązywania gwarancji jeżeli takowe są przewidziane przez producenta przedmiotu zamówienia lub Wykonawcę. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem zamówienia a w tym w szczególności wykonywania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji i to przez cały okres jej obowiązywania.
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
o
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. o Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn.
o
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
o
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium:
Waga:
cena
100 %
R a z e m :
100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według wzoru:
C(1,2,3...) = Cn/ Cb x 100
gdzie:
C(1,2,3...) - liczba przyznanych punktów badanej oferty
Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN
Szczególne warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):
Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie
Dokumenty potwierdzające spełnienie
wymaganych warunków
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej:
?
nazwę i adres Wykonawcy,
?
ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym,
?
cenę ofertową (netto oraz brutto),
? termin wykonania zamówienia,
?
termin ważności oferty,
?
inne wymagane informacje i dokumenty,
?
warunki gwarancji (jeżeli dotyczy),
?
dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,
?
datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy,
?
wraz z ofertą (formularzem ofertowym) należy złożyć: kartę techniczną produktu (brak załączenia karty spowoduje odrzucenie oferty)
?
........................... ..................................... ..............................................
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej. Art. 78. KC § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
2)
Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie zapytania
cenowego w następujących przypadkach:
1)
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3)
postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację, w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu,
4)
dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć na etapie ogłoszenia postępowania.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zarszyn z siedzibą: Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74;
?
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zarszyn jest Roman Sokulski, iod@zarszyn.pl , tel. 134671038;
?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Bażanówka, Długie, Posada Zarszyńska, Pielnia, numer sprawy: IDG.272.1.16.2024, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
?
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
?
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
?
posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
?
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji
imię i nazwisko: Konrad Kucharski
tel.: 013/ 4671038 wew. 35
fax.: 013/ 4671001 w godz. Pomiędzy 7:30 a 15:30 ( poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 a 17:00 ( wtorek), 7:30 a 14:00 ( piątek) e-mail: konrad.kucharski@zarszyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.