Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż wyposażenia wspomagającego orientację przestrzenną osób z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia wspomagającego orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnościami

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
powiat: kępiński
tel.: 62 78 28 900 fax: 62 78 28 901
sekretariat@powiatkepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 78 28 900 f
Termin składania ofert: 2024-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł
na dostawę i montaż wyposażenia wspomagającego orientację przestrzenną osób z
niepełnosprawnościami w dwóch obiektach użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego
w Kępnie (budynek przy Ul. Kościuszki 5 oraz budynek przy Ul. Staszica 12)
W związku pozyskaniem dofinansowania przez Powiat Kępiński ze środków PFRON w ramach
programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą ,,Dostosowanie budynków Starostwa
Powiatowego w Kępnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" zapraszamy do złożenia oferty
cenowej na ,,Dostawę i montaż wyposażenia wspomagającego orientację przestrzenną osób z
niepełnosprawnościami w dwóch obiektach użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie
(budynek przy Ul. Kościuszki 5 oraz budynek przy Ul. Staszica 12)"
2. Nazwa Projektu
Projekt pn. ,,Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Kępnie do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami" jest realizowany w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna"
moduł A: Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne dofinansowanego ze środków PFRON.
4. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia wspomagającego orientację
przestrzenną osób z niepełnosprawnościami w dwóch obiektach użyteczności publicznej Starostwa
Powiatowego w Kępnie (budynek przy Ul. Kościuszki 5 oraz budynek przy Ul. Staszica 12) w postaci:
a) tabliczek brajlowskich z tworzywa sztucznego,
b) planów tyflograficznych,
c) ścieżek naprowadzających i pól uwagi dla niewidomych,
d) kątników schodowych,
e) systemu naprowadzającego,
f) systemu wzywania pomocy,
g) krzeseł ewakuacyjnych,
h) szkolenia savoire-vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a oraz załącznik nr 1b - Informacja o
oznakowaniu pomieszczeń w budynkach i załącznik nr 1c - Układ pomieszczeń w budynkach.
3) Parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia
jako ,,minimalne" są bezwzględnie konieczne w oferowanej konfiguracji urządzeń. Niespełnienie przez
oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z opisanych parametrów i określonych wymogów
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.
4) Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.
5) Wyposażenie musi posiadać prawem wymagane atesty, certyfikaty oraz powinny być zgodne z
normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy /jeżeli dotyczy/.
6) Wykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany przedstawić do akceptacji
Zamawiającego projekty graficzne planów tyflograficznych i tabliczek informacyjnych w alfabecie
Braille'a. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu zaakceptowania
ostatecznej wersji planów i tabliczek.
7) Sprzęt i elementy wyposażenia mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego, zamontowane w
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, skonfigurowane i uruchomione.
8) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdego dostarczonego sprzętu,
9) Zamawiający określił okres gwarancji na urządzenia elektroniczne w OPZ.
10) Rozwiązania równoważne
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano (w opisie przedmiotu zamówienia wraz z
załącznikami) przez wskazanie marki, znaku towarowego, producenta patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub
równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania
równoważnego, tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji
lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się
na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych
lub wyższych parametrach:
-wydajnościowych, funkcjonalnych;
-jakościowych, np. posiadane certyfikaty;
-gwarancyjnych - warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w ZO.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjmuje się, że odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne", a zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, zgodnie z art.: 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi opisane przez zamawiającego.

CPV: 33196200-2, 31523200-0, 30195000-2, 34928470-3, 35112000-2, 80511000-9

Dokument nr: OR.272.3.2024

Otwarcie ofert: Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert..

Składanie ofert:
11. Termin i miejsce składania ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 7 marca 2024 roku o godz. 13:00.
Ofertę należy składać:
1) w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Kępnie Ul. Kościuszki 5 Biuro podawcze /pokój
nr 4/ lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz z
załącznikami jako pliki załączone do korespondencji na adres: sekretariat@powiatkepno.pl

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia:
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie nie później niż do 29 marca
2024 roku.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

Wymagania:
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 złotych (Uchwała nr 514.VI.2024 z
dnia 6 lutego 2024r.) oraz Procedurą realizacji programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający oceni brak podstaw do
wykluczenia na podstawie wymaganego oświadczenia złożonego wraz z ofertą - załącznik nr 2.
2) Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej od 1-2 zamówień na dostawę i
montaż wyposażenia zapewniającego dostępność informacyjno-komunikacyjną dla osób z
niepełnosprawnościami o wartości łącznej 50.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100 ), które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający oceni zdolność
zawodową na podstawie wymaganego oświadczenia złożonego wraz z ofertą - załącznik nr 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek
Wykonawcy muszą spełnić łącznie.
6. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym,
2 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie,
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. Warunki płatności:
30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
10. Sposób przygotowania oferty:
1.Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim, czytelnie.
2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć wraz z Formularzem ofertowym:
- oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2
- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Wykaz
zrealizowanych dostaw wraz z montażem) - załącznik nr 3
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej,
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5,
Biuro podawcze /pokój nr 4/ lub drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów lub trwale
zapisany jako obraz w formacie pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@powiatkepno.pl do dnia 7 marca 2024 roku do godz. 13:00.
Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: ,,Dostawa i montaż wyposażenia wspomagającego
orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnościami w dwóch obiektach użyteczności publicznej
Starostwa Powiatowego w Kępnie (budynek przy ul. Kościuszki 5 oraz budynek przy ul. Staszica
12)"
12. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
1) Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium cena - 100%.
Cena brutto oferty - waga 100 %
2) Oferty będą oceniane w następujący sposób:
cena oferty (brutto) Waga 100 %
A
C =
*100 pkt x 100%
X
gdzie:
C - liczba punktów oferty
A - najniższa cena brutto ze złożonych ofert
X - cena ocenianej oferty brutto
3) Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie
brutto i netto.
4) Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego
wykonania zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie
realizacji umowy.
5) Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu.
6) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.
7) Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone
oferty o tej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w pierwotnie.
9) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty cenowe.
10) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w
sprawie podpisania umowy.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W tym
przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów
uczestnictwa w postępowaniu w tym kosztów przygotowania oferty.
14) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do
dnia 5 kwietnia 2024 roku.

Uwagi:
14. Klauzula RODO
W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:
? Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
? wykonawcy będącego osobą fizyczną,
? wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
? pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
? członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
? osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
? Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
? osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
? podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
? podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
? pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
? członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
? Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego
? jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 78 28 982, 501 646 476 *
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż
wyposażenia wspomagającego orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnościami w
dwóch obiektach użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie (budynek przy
ul. Kościuszki 5 oraz budynek przy ul. Staszica 12), sygn. OR.272.3.2024 prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1603), dalej ,,ustawa Pzp",
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
? Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
9. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela:
Magdalena Osada tel. 62 78 28 982, mail: magdalena.osada@powiatkepno.pl
Patryk Błażejewski tel. 62 78 28 943, mail: patryk.blazejewski@powiatkepno.pl
Marzena Kuropka tel. 62 78 28 942, mail: marzena.kuropka@powiatkepno.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.