Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ratunkowe roboty budowlane kościoła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ratunkowe roboty budowlane kościoła

Data zamieszczenia: 2024-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Biskupicach
Biskupice 1
46-220 Byczyna
powiat: kluczborski
Telefon 77 414 68 68
zamowieniapubliczne@byczyna.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Byczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 77 414 68 68
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy ZP.4.2024
Tytuł postępowania Ratunkowe roboty budowlane kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w gminie Byczyna (województwo opolskie)
3. Określenie przedmiotu zamówienia
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ścian, więźby dachowej i wieży zabytkowego kościoła znajdującego się w Biskupicach.
W zakresie planowanej inwestycji planuje się następujące rozbiórki:
Wieża:
- skucie betonowej posadzki,
- rozebranie podmurówki z cegieł z jednoczesnym podstemplowaniem ścian wieży,
- rozebranie szalowania wieży,
- demontaż ceglanego wypełnienia ścian I i II kondygnacji wieży,
- demontaż porażonych elementów konstrukcji wieży ( belek poziomych, zastrzałów),
- demontaż podestów i dwóch biegów schodowych wieży;
- rozebranie gontu i łat na dachu wieży,
- rozebranie krokwi i oczepu zdegradowanych przez drewnojady,
Nawa główna:
- demontaż belki oczepowej nawy obok wieży,
- rozebranie gontu i łat na dachu nawy.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych:
Remont wieży:
- wykonanie fundamentu wieży z kamienia polnego,
-wykonanie nowych podwalin z drzewa modrzewiowego.
- wymiana porażonych elementów konstrukcji wieży ( belek poziomych, zastrzałów),
- wykonanie nowych podestów i dwóch biegów schodowych wieży;
- uzupełnienie ceglanego wypełnienia ścian I i II kondygnacji wieży,
- otynkowanie wątku ceglanego,
- pobielenie tynku wapnem,
- wykonanie nowego szalowania ścian wieży z listowaniem,
- wykonanie obróbek na styku wieży z nawą z blachy tytan - cynk,
- impregnacja szalowania,
- wykonanie nowej posadzki ceglanej wieży.
Remont dachu wieży
- wykonanie nowego oczepu,
- nadbicie krokwi,
- montaż łat i gontów świerkowych łupanych,
- impregnacja gontów środkiem.
Remont nawy
- wymiana belki oczepowej nawy obok wieży,
- wzmocnienie trzech belek stropowych przez zamontowanie zacisków,
- wykonanie obróbek na styku wieży z nawą z blachy tytan - cynk,
- wymiana łat i gontów na dachu nawy.
- impregnacja gontów środkiem,
- wymiana zdegradowanej belki w pomieszczeniu gospodarczym,
-wymiana koocówki belki podpierającą emporę.
Opis inwestycji wg wniosku o dofinansowanie:
Inwestycja dotyczy zabytkowego parafialnego drewnianego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w gminie Byczyna w woj. opolskim. Wniosek w tym zakresie złożyła do gminy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Biskupicach. Kościół jest jednym z pięciu kościółków drewnianych na terenie gminy Byczyna. Jest elementem wojewódzkiego szlaku drewnianych kościołów. Należy do najstarszych na terenie powiatu kluczborskiego. Został zbudowany w 1626 r. Wieżę dobudowano w 1776 r. Kościół jest orientowany o konstrukcji zrębowej ze szkieletową wieżą pokrytą dachem namiotowym. Dachy nad nawą i prezbiterium są siodłowe, kryte gontem. Kościół jest użytkowany niemniej stan konstrukcji wieży oraz dachów wymaga pilnego podjęcia prac. W przypadku wieży będą to prace ratunkowe. Konstrukcja i szalowanie są na tyle zniszczone, że zagrażają stabilności tej części kościoła. Utrudnione jest otwieranie drzwi wieży.
Ponadto w dachu kościoła występują liczne nieszczelności co negatywnie wpływa na stan drewna Konstrukcyjnego jak i drewnianych okładzin elewacji i pokrycia obiektu. W części północnej widoczne jest biologiczne porażenie drewna i gontów na dachu. W południowej części gont kościoła jest nadmiernie wygrzany słońcem. Wymagane jest pilne podjęcie prac wymiany belek konstrukcji wieży i dachu, wymiana, oczyszczenie i impregnacja gontu. Na zakres rzeczowy robót składają się m.in:
1) przy wieży: wymiana betonowej posadzki na ceglaną; rozebranie podmurówki z cegieł; podstemplowanie ścian wieży; wykonanie fundamentu z kamienia polnego i nowych podwalin z drewna modrzewiowego; wymiana szalowania; wymiana ceglanego wypełnienia ścian szachulcowych; wymiana porażonych belek poziomych i zastrzałów; wykonanie nowych podestów i schodów; otynkowanie wątku ceglanego; wykonanie obróbek styku wieży z nawą; impregnacja szalowania; wymiana krokwi, oczepu i gontów dachu wieży.
2) przy dachu nawy i prezbiterium kościoła: wymiana belki oczepowej nawy; wzmocnienie dwóch belek stropowych przez zamontowanie ścisków; wymiana łat i gontów nawy; oczyszczenie i impregnacja gontu dachu nad prezbiterium. Celem zadania jest zachowanie i ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. Cel zadania zostanie zrealizowany przez wykonanie koniecznych robót przy wieży kościoła oraz prac związanych z wymianą i konserwacją elementów konstrukcji i pokrycia dachu kościoła. Wymiana elementów oraz impregnacja pozwoli zachować zabytek i zapobiegnie dalszej jego degradacji.

Dokument nr: ZP.4.2024

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert 6 maja 2024 2024 r. do godz. 14:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie, Ul. Rynek 1 - Sekretariat Urzędu

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 1 grudnia 2024 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki:
1. Warunek wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 300.000,00 zł. brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub renowacji lub konserwacji lub odbudowie zabytkowego drewnianego obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
- Wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-wtym okresie-załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym Zapytaniu użyto sformułowania: budowa/ przebudowa/ remont - pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682)
2. Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej:
1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w nieograniczonym zakresie oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 póz. 840),
1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Uwagi:
1) Uprawnienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023.682) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1646 ze zm.)
2) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) -dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 - wykaz osób wraz z wykazem doświadczenia dla wykazania warunku z zakresie: co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 póz. 840).
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. ,,spełnia - nie spełnia").
5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
w tym opis sposobu oceny przez Zamawiającego wykazania braku podstaw do wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835 - zwana dalej: ,,Ustawą");
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 póz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
2. W przypadku wykonawcy wykluczonego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z oferta: Oświadczenie o podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólna. Spółkę cywilna uznaje się za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
Potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych - wyżej wymienionych, oświadczeń i dokumentów. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. ,,spełnia - nie spełnia").
6. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą rozwiązania alternatywne;
4) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
5) wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
7) Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia, uzupełnienia których wezwał Zamawiający, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, złożenia dokumentów
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętej
kopercie opisanej w następujący sposób:

Ratunkowe roboty budowlane kościoła pw. św.
Jana Chrzciciela w Biskupicach w gminie Byczyna (województwo opolskie)
Nie otwierać przed 6 maja 2024 r. przed godz. 14:30

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr....".
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
9. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty, musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.
4. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim.
5. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
> Formularz oferty - załącznik nr 1
> Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2
> Wykaz robót wraz z referencjami - załącznik nr 3
> Wykaz osób (wraz z wykazem doświadczenia)- załącznik nr 4
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego - zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz oferty.
2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i zawierać wszystkie elementy określone w treści zapytania i załącznikach.
4. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia.
6. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto/.
12. Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy w sprawie wykonania zamówienia, w tym warunki jej zmiany określa załącznik
nr 5 do Zapytania Ofertowego.
13. Informacja o sposobie porozumiewania się
Zamawiający będzie porozumiewał się: a. Drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@byczyna.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
14. Badanie ofert
1. Uzupełniania, wyjaśnianie, poprawianie oświadczeń, dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów, których wymagał zamawiający w niniejszym zapytaniu, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia dokumentów
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert,
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, spowoduje odrzucenie oferty z niniejszego postępowania.
2. Badanie rażąco niskiej ceny
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości w wyznaczonym terminie, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie na każdym etapie, w szczególności, jeżeli:
1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia lub podpisanie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
15. Informacja na temat wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Ważna Oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający uzna, iż Wykonawca, który nie stawi się na wezwanie do popisania umowy w wyznaczonym, odstąpił od podpisania umowy, o ile nie wystąpią wydarzenia losowe niezależne do Stron.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną.
16. Informacje na temat formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
oraz
b) kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób, do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., póz. 1117).
c) kosztorys ofertowy wykonany zarówno metodą kalkulacji szczegółowej jak i uproszczonej, wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp -koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
W przypadku, gdy wycena poszczególnych pozycji będzie budzić wątpliwości Zamawiającego (w szczególności będzie odbiegać o więcej niż 10 % od cen wykazanych w ogólnodostępnych bazach cenowych cenników: sekocenbud lub intercenbud, z kwartału, w którym nastąpiło składania ofert w przedmiotowym postępowaniu) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i żądania modyfikacji wyceny takich pozycji w taki sposób, by wycena ta nie odbiegała o więcej niż 10% cen wskazanych w ww cennikach.
d) Harmonogram rzeczowo - finansowy, który powinien obejmować:
- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji,
- Harmonogram winien być wykonany w układzie co najmniej miesięcznym, w ramach każdej z jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz ich wartość.
5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
17. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
2. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie:
https://parafiapolanowice.pl/

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.