Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o
ul. Łasicka 17
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
75 734 10 20
a.turowska@pwik.boleslawiec.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187958
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 75 734 10 20
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon Ul. Wojska Polskiego
Powstaje w kontekście naboru
FENX.02.05-IW.01-001/23 - Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część 1
Bez podziału na części
Budżet

500000,00 PLN
Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon Ul. Wojska Polskiego
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
? budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10)
o długości 484,4 m na działce nr 156/2 obręb 0001 Lwówek Śląski (we właściwości Wojewody Dolnośląskiego) wykonanej metodą bezwykopową pod terenem zielonym, nawierzchnią z kostki brukowej oraz chodnikiem asfaltowym od punktu 1 do punktu 5 (Rys. 1.1 oraz 1.2),
? budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o długości 24,7m od W1 do punktu 1 na działce nr 191/2 (we właściwości Burmistrza Lwówka Śląskiego) z wykonaniem wpięcia projektowanej sieci wodociągowej PE225 do istniejącej sieci wodociągowej stal 200 wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 w węźle W1 (Rys. nr 1.1),
? przebudowa sieci wodociągowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o długości 90,4m na działce nr 290 obręb 0001 Lwówek Śląski (we właściwości Burmistrza Lwówka Śląskiego) wykonanej metodą bezwykopową pod nawierzchnią asfaltową oraz metodą wykopu otwartego w pasie zielonym od punktu 5 do węzła W10 wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 w węźle W10 (Rys. nr 1.2),
? przebudowa odcinków sieci wodociągowej celem wykonania przepięć:
? od W4 do W5 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=17,5m metodą bezwykopową pod nawierzchnią asfaltową w rurze osłonowej PEHD160 (ul. Potokowa) wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN160 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej PE110 w ulicy Potokowej - działka nr 153 (Rys. nr 1.1),
? od W6 do W7 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=4,7m wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN125 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej żeliwo125 (ul. Siergieja Krawczyńskiego) (Rys. nr 1.2),
? od W8 do W9 wykonanie odcinka z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10), L=8,2m wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN200 i wykonaniem wpięcia projektowanej sieci do sieci istniejącej żeliwo200 (ul. Henryka Sienkiewicza) (Rys. nr 1.2),
? zabudowa dwóch hydrantów technologicznych DN80, które służyć będą do przeczyszczania i odpowietrzania sieci wodociągowej:
o węzeł WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy Ul. Wojska Polskiego 7 (dz. nr 149, obręb 1),
o węzeł WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy Ul. Wojska Polskiego 14 (dz. nr 931, obręb 1),
? oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych, słupach stalowych, zabetonowanych w ziemi lub słupach betonowych wraz z oznakowaniem rurociągu w wykopie taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną na odcinkach wykonywanych metodą wykopu otwartego,
? odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi,
? wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej,
? wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45232100-3, 45233220-7

Dokument nr: 2024-16109-187958, PWIK/4/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lwówecki
Gmina
Lwówek Śląski
Miejscowość
Lwówek Śląski

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1.5 Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:
1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,
2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku,
4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,
5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;
6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:
a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych;
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;
e) konieczność wykonania badań archeologicznych
7) wystąpienia siły wyższej.
3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy jako podstawę obliczenia kosztów tej zmiany przyjmuje się wartość określoną w sporządzonej na tę okoliczność wycenie zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -co najmniej jedną robotę budowlaną z polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartość minimum 300 000 złotych brutto.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:
a) zaświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
17.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
17.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-12
Data ostatniej zmiany
2024-04-12 12:07:17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja 20%
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 80%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Turowska
tel.: 75 734 10 20
e-mail: a.turowska@pwik.boleslawiec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.